Cxuô hêir nênhs Việt Nam têx txux chi, vênhx huôv jông hnuz 2.3.2024
Thứ sáu, 15:02, 01/03/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Muôz têx suôz sênhr cưr cxiêx, đuôz shav chox lok kriê hâur tsêr cơưv, zos iz luôs hâux lưv uô huv đros chiê tuôr tsês cxuô hêir nênhs ntơưv Điện Biên têx txux chi, vênhx huôv jông

     

        

Cxuô hêir nênhs li poz ziz, Hmôngz, Lok Tsuôk têx suôz trax, suôz sênhr cưr cxiêx jông txơưr tsik siz thôngx huv đros hêir nênhs co li luz nênhx nox nhoz muk lok hâur niêx hnuz, tưz tâu cưk kriê nhoz tsêr cơưv cxênhx oz, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xêir tsov chox lok kriê trâu shuv xênhz hauar tsêr cơưv. Shuv xênhz Đỗ Thị Kim Thư, nhoz tsêr cơưv xã Núa Ngam shir phaz lul hêik pâuz: (Cur tâu cơưv jax cưr cxiêx muôx njiêz luk hêik lok zuk jêx jos, qơư nhoz, cur jông siêz hênhr. Thiêz chuôs li ziv muôx cêr hluz yuô txos zuk niêv zuk txir thiêz zuk pos zuk zơưs)

Iz chas kriê cơưv têx suôz trax, suôz sênhr cưr cxiêx; cxuô hêir nênhs tsơưs têx txux chi, vênhx huôv jông cux tâu cưk kriê muôz chox lok kriê đros môn Mỹ thuật hâur tsêr cơưv chiê kriê trâu shuv xênhz. Cxuô đuôz shav sâu cok hêik lok hêir nênhs tsơưs têx cêr khưr, têx tsôngk tiêz tsôngk yo, cêr lov jêv đhiê pax vuôs sênhr chêr, cux paz trâu shuv xênhz hâur tsêr cơưv pâuz tsênhz đuô lok zuk hêir nênhs têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor. Shuv xênhz Hà Thị Thanh Thảo, cơưv tsêr cơưv cxênhx oz xã Núa Ngam hêik pâuz: (Hnuz no cur tâu cơưv hêik lok zuk hêir nênhs têx cêr khưr hâur niêx hnuz. Thiêz đêiv đuôz shav sâu cok hnuz no, muôx iz tus nxêik tsênhv sâuv hlêik blêx.Txix thâuv ntêx txos nhiv no, hêir nênhs VN zênhx zos khưr uô tsêz chos kôngz lôngk)

Cưk kriê Lù Thị Yên phêiz kênh: Tsêr cơưv cxênhx oz xã Núa Ngam muôx 84% lênhx shuv xênhz zos hêir nênhs tsơưs. Chiê paz trâu tsôngv tuz nxêik shuv xênhz hlôngr yiêz thiêz shir phaz lul cơưv ntơưr, iz ciêz pêz kriê shuv xênhz hnar zuk hêir nênhs têx tsôngk tiêz, tsôngk yo thauav tuôx trâu hauar tsêr cơưv ntơưr cov huv đros trâu hnuz kriê cơưv lok zuk hêir nênhs tsơưs têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor.

Iz chas co, cưk kriê hâur tsêr cơưv cux tsênhv kriê shuv xênhz nthuôr uô cêr lov jêv, đhiê pax vuôs, sênhr chêr bax tok chiv nhênhv 70 shông tir ntâuk zênhx tros châuz Điện Biên Phủ: (Môn mỹ thuật mak nhiv no, shuv xênhz tâu cơưv uô cxuô zav hâux lưv. Ntơư zos kriê cơưv trâu shuv xênhz sâuk cok cxuô zav đuôz shav cov hv đros zuk hêir nênhs luz nênhx khưr uô kôngz lôngk hâur niêx hnuz.

Ntơưv Điện Biên, hêir nênhs poz ziz cux nto bê lok nthuôr uô cêr lov jêv, đhiê pax vuôs, sênhr chêr. Chênhr zos hnuz no cơưv kriê hêik lok hêir nênhs poz ziz, shuv xênhz hâur tsêr cơưv thiêx hnar zuk hêir nênhs têx tsôngk tiêz, tsôngk yo cov huv đros)

Ntơưv tỉnh Điện Biên, muôx 19 hêir nênhs siz chos huôv tsar cêr uô nênhx nhoz; luôs hâux lưv zok nriêr thiêz muôz hêir nênhs tsơưs têx txux chi, vênhx huôv jông chox lok kriê cơưv trâu shuv xênhz, cux chênhr zos iz luôs hâux lưv jông, uô huv đros thiêz khơưk tsês tâu cxuô hêir nênhs tsơưs têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor tsik chiê pôngz plox./.

         Tsu cxênhk nhênhv-Vũ Lợi –TTTB

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC