Nriêr pâuz lok têx mênhx cxưx cêr nênhx vênhx huôv jông hnuz 16-9-2023
Thứ bảy, 07:39, 16/09/2023 VOVTB VOVTB
Nriêr pâuz lok têx mênhx cxưx cêr nênhx vênhx huôv jông hnuz 16-9-2023

Tsôngv pox niêv vir ndâuk hêir nênhs tsơưs nhoz Sa Pa tuôr tâu truôx luôs hâux lưv ntok ntâuz cxôngx nzor

          Muôx ntâu zav pax ntâuz, đuôr tưk, tsôngk tiêz, tsôngk yo xơưk jông txơưr tsik siz thôngx, huv đros pêz hêir nênhs Hmôngz luz nênhx cxôngx nzor. Zos sêiz đhâu pos Khu x Shôngx têx ntâuz ntok tâu txêix pax jông javcux zênhx pâuz tâu hêir nênhs co luz nênhx noxx nhoz muk lok hâur niêx hnuz. “Zos gruôs uô mak 5 luz hli, zos tsik gruôs uô xar tas muôx iz shông thiêx uô tâu iz chêr tsôngk tiêz tsôk yo chox lok hnar.

        Têx ntâuz ntok zos đrêiv li chor lâuk piêr đaz nênhs tsês thiêz ziv uô trâu pêz hêir nênhs Hmôngz têx pax ntâuz, tsôngv tiêz, tsôngk yo ziv jông jav đuô. Cux zos têx fuôv, hnaz, tiêz, taz sik pos Khu nhoz Ý Lình Hồ, xã Hoàng Liên têx hax huv, zos gâuk li tsôngv pox niêv, vir ndâuk Hmôngz têx pax ntâuz, đuôr tưk, tsôngk tiêz, tsôngk yo cxôngx nzor: Pos Nxông x Thox, nhoz jos Sín Chải, xã Hoàng liên phêiz kênh: Chiê muôz chiêz sâu cok cov txêix pax jông jav trâu sâuv đêiv ntâuz max thâuv tưz ntok tâu, tsuv max mav uô thiêx sâu cok tâu têx pax ntơư jông jav

      Siêz truôx bo huôv tsar thiêz tuôr tsês luôs hâux lưv ntok ntâuz cxôngx nzor, Công ty zuôr muôs hax huv Lan Rừng tưz paz phênhv đros tsôngv pox niêv, vir ndâuk Hmôngz nhoz thax tsav tox siêz, đêz đrôngl, truôx siêz huôv tsar, tuôr tsês têx luôs hâux lưv ntok ntâuz cxôngx nzor. Thiêz nhiv no, công ty co tưz muôx 30 lênhx nênhs uô hâux lưv thiêz muôx 200 lênhx pox niêv, vir ndâuk hêir nênhs tsơưs nhoz Sa Pa ntok ntâuz, xơưk pax ntâuz, đuôr tưk, tsôngk tiêz, tsôngk yo. Pos Cung Thị Mai, Giám đốc Công ty hêik pâuz nzir:  Pêz tưx uô muôs trâu tsôngv kruô ndis shuôk têz qơưs; ntơưv no pêz cux njiz têx phiv liv lok hâux lưv uô trâu tsôngv pox niêv, vir ndâuk; taz sik pêz cux sir jos uô tiêr luôs hâux lưv tso tơưv, paz muôx hâux lưv trâu tsôngv pox niêv, vir ndâuk uô tâu truôx

        Thị xã Sa Pa nhiv no muôx zuôr xar 30 kror qơư ntok ntâuz, yênhx puô lênhx đros uô hâux lưv. Chor pox niêv, vir ndâuk hêir nênhs tsơưs co cux chênhr zos têx lênhx tuôr tâu tsês thiêz huôv tsar truôx hêir nênhs tsơưs luôs hâux lưv ntok ntâuz, cxuô zav hax huv cxôngx nzor nhoz tsênhv qơư./.

                   Tsu cxêik nhênhv-CTV VOV Tây Bắc

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC