Hrơi ngă lơphet pok thun tuai čuă ngui dêh čar ƀơi Điện Biên thun 2024 amra pơphun amăng rơwang hrơi tơjuh tong krah blan 3
Thứ sáu, 10:20, 01/03/2024 VOV/Siu Đoan Pơblang VOV/Siu Đoan Pơblang
VOV4.Jarai-Hrơi ngă lơphet pok thun tuai čuă ngui dêh čar ƀơi Điện Biên -2024 hăng hrơi ngui bơyan Bơyan Ban thun 2024 amra pơphun amăng lơ 16/3 pơ anăp ƀơi plơi prong Điện Biên Phủ, tơring čar Điện Biên.

Tui anun, Hrơi ngui bơyan bơnga Ban Điện Biên thun 2024 hơmâo pơphun mut hrŏm hăng thun tuai čuă ngui dêh čar-Điện Biên hăng anăn “Glăi lăng bơyan Ban”. Anai lĕ bruă pơphun kiăng jak iâu tuai čuă ngui ƀơi Việt Nam lăi hrŏm hăng tơring čar Điện Biên hun mơn, pơgôp ngă tui hơnong pơkă pơjing Điện Biên jing anih pơhưč tuai čuă ngui amăng kual čư siăng kriang pơtâo gah kơdư amăng thun 2025.

Laih dong, anai lĕ bruă mă sit nik pioh hơdor glăi 70 thun hrơi blah dưi Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024). Tui Khul pơphun, jơlan hơdră amra prap lui hăng hơdôm tơlơi ngui mơ-ak hloh, pơdah gru grua gah bơngăt hăng gơnam bơwih brơi tuai čuă ngui amăng lŏn ia, ană mơnuih ƀơi Điện Biên-kual Yŭ kơdư.

VOV/Siu Đoan Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC