Nênhs gruôs uô hâux lưv jông hnuz 16-5-2024
Thứ năm, 13:50, 16/05/2024 VOVTB VOVTB
Nênhs gruôs uô hâux lưv jông hnuz 16-5-2024

Yên Bái cxiv tsa luôs hâux lưv “seiz car truôx tuk zoz thôngz ntơưv tsêr cơưv”

           Ntu cêr Yên Ninh ntêr 100 ntâu thiêr, muk đhâu têx jok sôr 8, 9, 10 hâur phường Yên Ninh, TP Yên Bái, muôx txos yênhx châuv cơ quanthiêz tsêr cơưv. Thax tsav qơư no thâuv tas cik sơưr nzor, tar su thiêz thâuv zuôr tsâuk ntux, muôxchôngz lênhx nênhs muk lok đhâu, uô tsi truôx tuk zoz thôngz thiêz tưz muôx kênh jiês uô yêz siz yar siz tsông ntơưv ntu cêr no.

           Đhâu qênhz shuôk ntu cêr co, công an phường Yên Ninh, TP Yên Bái tưz hêik trâu cấp ủy, hâu nov ntơưv qơư cxiv tsa luôs hâux lưv “seiz car truôx tuk zoz thôngz ntơưv tsêr cơưvcxênhx iz thiêz cxênhx 2 Yên Ninh”, muôx jênh quân tưv vệ, chor nênhs uô hâux lưv tsưx phưv jêx jok, tsưx phưv tsêr cơưv thiêz công an zos têx lênhx uô ntêx nyuôs trâu luôs hâux lưv uô no. Trung tá Phạm Việt Đức, Phưv tsar Công an phường Yên Ninh, TP Yên Bái heik: “Chor nênhs lês uô luôs hâux lưv heik sâuv muôx 8 lênhx. Niêx hnuz zuôr tuôx uô hâux lưv nzor ntơưv thax tsav jê trôngx vak tsêr cơưv uô ntêx iz six hơưv thâuv chor nhuôs shux xênhz tsi tâu tâu cơưv thiêz uô ntêx iz six hơưv chor nhuôs zuôr qir so ntơưr jov jơưk ntơư, viv co zos luz six hơưv chor uô niêv uô txir zuôr tuôx chôngz tok mê nhuôv, thiêz cux zos six chor nhuôs so ntơưr, khênhr uô tsi yuô truôx tuk zoz thôngz”.

            Tsêr cơưv cxênhx 2 Quang Trung nhoz jê txox cêr Quang Trung, TP Yên Bái muôx 1.400 ntâu lênhx shux xênhz. Txơưv trôngx vak nhoz ciês ntơưv iz saz ntus cêr, taz sik cxuô lớp cơưv ho nhoz iz thênhv siêz trâu pêv tox. Niêx hnuz txos ix hơưv chor nhuôs so ntơưr, yênhx cxênhz lênhx shux xênhz đhiê pêv lớp cơưv lok thiêz đrav trôngx vak zos yênhx puô lênhx uô niêv uô txir nhoz tok, đros trâu muôx ntâu yêz muk lol đhâu ntu cêr no, viv li yêz lok six chôngz khênhr muk tsi tâu đhâu. Chiê taz por truôx tuk zoz thôngz, iz chas yax kriê txos shux xênhz li niêv txir, shux xênhz thiêz chiê shux xênhz, cưk kriê cir ntơưr chos luk taz por truôx tuk zoz thôngz txix ciês hâur shôngk shông cơưv, niêx hnuz tsêr cơưv tsênhv phênhz côngz Ban giám hiệu đros têx lênhx nênhs lês uô luôs hâux lưv heik sâuv seiz shuôs tsi so chiê taz por truôx tuk zoz thôngz ntơưv trôngx vak tsêr cơưv. Cưk kriê Nguyễn Thị Thúy Nga, Phưv seiz car tsêr cơưv heik pâuz: “Tsêr cơưv tưz phênhz cêr trâu shux xênhz muk lol ntơưv trôngx vak tsêr cơưv trơưk 2 saz, iz zos chiê shux xênhz muk tơư, tiv 2 chiê shux xênhz chaz yêz thiêz heik shux xênhz li niêv txir, shux xênhz  tok, xa mê nhuôv mak sơưr nhoz đêz kuôk trôngx vak muôx 20 thiêr. Tsưx phưv truôx tuk zoz thôngz ntơưv trôngx vak tsêr cơưv, zar tas cik muôx Ban giám hiệu, cưk kriê ntơưr, nênhs uô hâux lưv seiz jor tsêr cơưv thiêz shux xênhz lớp trực tuần; zar tar su zos Ban giám hiệu, cưk kriê ntơưr, nênhs uô hâux lưv seiz jor tsêr cơưv chox kriê shux xênhz muk đhâu cêr lơưr saz xik, thiêz thâuv so ntơưr, chor nhuôs shux xênhz lok tas, cưk kriê ntơưr thiêx tâu muk tsêr”.

           Têx tổ chiv chir seiz car truôx tuk zoz thôngz uô truôx jông hâux lưv zok muôz tưz paz gra siêz shux xênhz li niêv txir thiêz shux xênhz txux chi tsưr ziv jênhv pâuz lok uô lơưr chei truôx tuk zoz thôngz, paz chor nhuôs tso siêz đuô thâuv muk cơưv ntâuz ntơưr, txo grêk tsơưs têx yêz ntâu hênhr thâuv têx luz six hơưv zov chênhr. Bùi Lương Nguyên, shux xênhz tsêr cơưv cxênhx 2 Yên Ninh, TP Yên Bái heik: “Hâur tsêr cơưv pêz cux tâu heik kriê lok truôx tuk zoz thôngz li: Cheix yêz muk lol tâus cêr tsuv ntông câuk mov por hưv tâuz hâu thiêz ntâu cui tinhv txơưr đuô, pêz cux uô jông trơưk chei, cui tinhv ntơư. Thâuv muk tsêr cơưv, cur pov chor cưk kriê ntơưr, têx txir hloz txir nzơưv công an kriê cêr mak ntơưv trôngx vak tsêr cơưv cux truôx tuk đuô, thiêz pêz cux tso siêz đuô”.

            Hâur thax tsav TP Yên Bái nhiv no muôx 35 luz tsêr cơưv, 22 cxênhz ntâu lênhx shux xênhz, hâur co muôx ntâu tsêr cơưv cêr muk lol mê grêiv thiêz nxaz. Chênhr viv li, ngênhx zoz zux TP Yên Bái tsi so muôx ntâuz ntơưr chox kriê, heik cxuô luz tsêr cơưv sir jos uô jông hâux lưv taz por truôx tuk zoz thôngz trâu shux xênhz. Zơưv Hà Yên Thái, Phưv Tsar Phongx zoz zux TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái heik pâuz: “Phongx zoz zux TP tsi so hux jos đros Ban truôx tuk zoz thôngz tỉnh chiê yax kriê chei cheix yêz muk lol tâus cêr trâu shux xênhz. Chox kriê cxuô luz tsêr cơưv thâuv six hơưv zov chênhr, muôx ntâu tus chôngz lênhx muk lol đhâu mak tsuv muôx cưk kriê ntơưr, chor shux xênhz hâur đội cờ đỏ nhoz ntơưv têx trôngx vak tsêr cơưv chiê phênhz, kriê cêr, heik shux xênhz muk lol đhâu trôngx vak, lar heik zos ntơưv têx tsêr cơưv muôx trôngx nxaz li: Tsêr cơưv cxênhx 2 Yên Ninh, tsêr cơưv cxênhx 2 Yên Thịnh, Quang Trung, tsêr cơưv cxênhx iz Nguyễn Viết Xuân....., chor nhuôs shux xênhz tsuv chaz yêz muk lol đhâu, tsi tâu cheix”.

            Chênhr zos uô tâu truôx jông luôs hâux lưv sêiz car chor nênhs muk lok tâus cêr, txix hâur shôngk shông cơưv 2023-2024 txos nhiv no, tsi pov muôx yưv chor nênhs tsar yêz uô yêz siz yar siz tsông ntơưv thax tsav jê trôngx vak tsêr cơưv hâur TP Yên Bái hlo./.

Trịnh Xuân-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC