Nênhs gruôs uô hâux lưv jông hnuz xiêz 09-5-2024
Thứ năm, 11:01, 09/05/2024 VOVTB VOVTB
Nênhs gruôs uô hâux lưv jông hnuz xiêz 09-5-2024

Điện Biên khơưk kho têx phêv liv chiê huôv tsar

          Tsêr cơưv cxênhx iz Hà Nội-Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tâu pâuz txos zos côngz tsinhx tso pov tiv phaz nhoz faz Tây Bắc têz qơưk li têx siêz jông đros niêv đrôngs. Đhâu 40 shông chox lok sir zôngv, nhiv no tsi tuôv zênhv tâu tsêr cơưv li zoz qơưx kriê thiêz cơưv ntơưr. Chênhr viv li, chiê hơưv tos chiv nhênhv 70 shông Ntâuk zênhx tros châuz Điện Biên Phủ, cux xưk li paz trâu cưk kriê thiêz shux xênhz tsêr cơưv muôx tâu luz tsêr cơưv yiêz jông, Đảng bộ, chính quyênx thiêz tsôngv box niêv đrôngs Hà Nội tưz paz 70 tỷ đeiv chiê kho đuô thiêz cxiv tsa yiêz iz cxiê qar cơưv trâu tsêr cơưv. Kaz hli 4 nhiv kruôr đhâu, côngz tsinhx kho đuô Tsêr cơưv cxênhx iz Hà Nội-Điện Biên Phủ tâu uô tiêr, chox lok sir zôngv kriê, cơưv ntơưr. Cưk kriê Lê Thị Nga- Thơưx sêiz car tsêr cơưv puz pâuz: “No zos iz cêr shir phaz lox đros cưk kriê thiêz shux xênhz tsêr cơưv cxênhx iz Hà Nội-Điện Biên Phủ thâuv muôx tâu luz tsêr cơưv yiêz jông, tsêr cơưv zuôr sir jos sir zôngv côngz tsinhx muôx chêx cuk tiv zix, gôngr phênhv muôz siez tsơưr lươngv zaoz zux thox cxov nhoz tiv phaz”

          Hli 12 shông 2023, dự án yưv pênhr cxiv tsa krêz đar yar yêz za Điện Biên uô tiêr, chox lok sir zôngv. Yar yêz za Điện Biên muôx cêr za ntêr 2 cxênhz 400 yiv, tuôv zênhv ploz tsênhr kỹ thuật trâu yêz za lox. Hâux lưv chox lok sir zôngv yêz za phản lực ntơưv qar yêz za Điện Biên tâu seiz zos iz trus coaz tsôngv hâur nganhx hàng không Việt Nam, cux xưk li krêz tơưv tsưr ziv huôv tsar yiêz trâu KTXH tỉnh Điện Biên. Zơưv Lê Thành Đô, Chủ tịch UB tỉnh Điện Biên puz pâuz: “Tsi taz txix TPHCM, Hà Nội tuôx Điện Biên jông muk, mak têx thax tsav txơưr hâur tas nro têz qơưk cux xưk li kruô saz đrâuv têz qơưk cux tuôx Điện Biên zôngx ziv đuô thâuv qar yêz za tâu krêz đar. Tỉnh Điện Biên xar njôngr zuôr cxơưz tiês têx huôx tôngv yưv pênhr, ju lix, muôv muôs, jix vuv chiê huôv tsar jông tỉnh li têx muôx jông nhoz ntơưv qơư, chiê cxơưz tiês huôv tsar kinh têr taz por côx phax txiv ngaz”.

          Đrâuv cêr yêz za muk TPHCM thiêz niêv đrôngs Hà Nội, cxix luôk zaoz thôngz cêr ar cux tâu tỉnh Điện Biên tsov cưv chiê chuôz tsar sik côngv, seiz no zos tsưr ziv chox lok têx trus huôv tsar lơưr chính yênhx Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tưz heik mênhx ntơưv phêv ziv tas nro têz qơưk heik kriê thiêz krêz uô Bộ chính trị li Nghị quyết 11 hnuz xiêz 10/2/2022 lok tsưr ziv huôv tsar KTXH, taz por côx phax txiv ngaz thax tsav trung du thiêz tox siêz Bắc Bộ txos shông 2030 ndar txos shông 2045.

          Lơưr co, Điện Biên tưz yưv pênhr krêz đar niêv cêr 12 ntu Mường Lay- Mường Chà, niêv cêr 279B ntu Nà Tấu-Mường Phăng, cêr xiêz 7/5 ntơưv TP Điện Biên Phủ…

          Zơưv Nguyễn Văn Chung, Phưv Giám đốc Sở zaoz thôngz vênhv teiv tỉnh Điện Biên puz pâuz, dự án cêr muk chênhr Sơn La-Điện Biên- trôngx đriv Tây Trang, ntu 1 tưz tâu Thủ tướng chính phuv thôngx ziv choz trâu UB tỉnh Điện Biên zos chiz coaz muôx vax huôv chiê yưv pênhr lơưr tsưr ziv sik côngv; iz cxiê dự án muôz siêz kho đuô niêv cêr sik côngv đros Lào (đhâu trôngx đriv Tây Trang sâuv niêv cêr 279) sik côngv đros Trung Quốc (đhâu trôngx đriv A pa Chải sâuv niêv cêr 4H) tưz tâu Bộ zaoz thôngz vênhv teiv cấp muôx vax huôv thôngz đhâu thix ziv dự án njuôs xav sir zôngv pênhr WB, njuôs xav krêz uô hâux lưv yưv pênhr hâur ntu 2026-2030… zuôr tror zos trus paz Điện Biên huôv tsar: “Dự án cêr muk chênhr Sơn La-Điện Biên-trôngx đriv Tây Trang tỉnh Điện Biên tưz choz Sở uô jênhv vưv lov lik hâur krêz uô côngz xưv yưv pênhr. Nhiv no, Sở zaoz thôngz vênhv teiv cux tsênhv bax jông trâu côngz xưv yưv pênhr lơưr sik côngv đros têx tsưr thâux muôx pênhr xưv yưv pênhr thiêz têx lênhx nênhs heik kriê, đros têx sở nganhx chiê thix ziv tsưr ziv yưv pênhr thiêz nzor krêz uô dự án no hâur ntu 2025-2030.”

          Nền nhạc…

          Nhiv no, Điện Biên li pháp lý, lok cơ sở cxuô zav chiê yưv pênhr uô cxix luôk zaoz thôngz tưz taz por, côngz xưv njuôs xav nganhx cux li njuôs xav tỉnh tưz tâu Thủ tướng chính phuv thôngz đhâu. Hâur co, xav tênhv tsênhz mênhx têx hâux lưv hâur têx dự án tsov cưv hâur ntu zuôr txos. Lok saz tiv phaz, Điện biên cux tưz taz por chiê yưv pênhr njuôs xav sir zôngr ar têz, njuôs xav jôngr nuv, chuôz zênhx chiê luôv ar, car chêx thax tsav qơư….Viv li, hâux lưv yưv pênhr lok têx dự án hâur ntu zuôr txos zuôr zôngx ziv, paz cxơưz chiê Điện Biên sir jos huôv tsar./.

Thu Thùy-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC