Nênhs jông hâux lưv jông hnuz 11-4-2024
Thứ năm, 14:58, 11/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Têx lênhx nênhs uô hâux lưv qêz suô qơư nza nhoz qơư tir ntâuk tros châuz Điện Biên Phủ thâuv ntêx

Hnuz tưs cux li ntơư, txix 5 six sơưr nzor, chor nênhs uô hâux lưv seiz car, qêz suô têx lênhx tuz lênhv tâu tas siv nênhx thâuv ntu tir ntâuk tros châuz  tsưx phưv têz qơưk têx nza nhoz qơư nza A1, TP Điện Biên Phủ tưz muôx njêx muôs chiê krêz trôngx vak, qir bax uô têx luôs hâux lưv phưx vưv tsôngv pêx xênhv tuôx hlơưr shaz hơưv shov chor tuz lênhv tâu tas siv nênhx. Niêv lâul Lò Thị Lịch, uô hâux lưv seiz car, qêz suô chor tuz lênhv tâu tas siv nênhx thâuv ntu tir ntâuk tros châuz têx nza nhoz qơư nza A1 tỉnh Điện Biên heik: Co zos hâux lưv niêv lâul qêz suô, tu tsi so hâur yênhx hnuz hâur niêx shông, viv đros thiêz niêv lâul, 645 luz nza hâur qơư nza no puôr lênhx jông xưk li zuk chor nênhs cxênhz jê têx: “Txos têx hnuz chiv nhênhv li: Xiêz 07/5, 27/7 mak iz hnuz pêz tuôx no lok six nzor txix thâuv 5 six sơưr nzor. Pêz qir tuôx qêz suô, tu têx nza cov đu lus, hur si, txeik tok kruô tuôx seiz, hlơưr shaz hơưv shov. Pêz tiz jông tu, qêz suô chor tuz lênhv têx nza li heik sâuv chiê kruô lok sik têx tuz lênhv chor nênhs hâur tsêr tuôx txos pov kror tưs cux hur si, đu lus lơưr jông siêz, shir phaz. Sơưr đơưk muôx qơư nhoz, tâu uô luz nênhx truôx tuk li nhiv no tưz zos khov muôx chor tuz lênhv ntơư sir đas jos, trox nyar tir ntâuk tros châuz, tsưx phưv têz qơưk, pêz seiz chor tuz lênhv xưk li zuk chor nênhs hâur tsêr, zuk tu tâu lơưr jông mak ziv uô trâu zuk jông siêz, shir phaz đuô”.

Đros thiêz niêv lâul Nguyễn Thị Nhung, uô hâux lưv seiz car, qêz suô chor tuz lênhv tâu tas siv nênhx thâuv ntu tir ntâuk tros châuz têx nza nhoz qơư nza A1, 30 ntâu shông uô đreiv luôs hâux lưv no tưz lok six sưv lơưv, têx luz nza, câuv vax, cik nza, cêr muk lol hâur qơư nza no kror tưs cux pâuz tas. Lês uô luôs hâux lưv no chuôs li zos zuk hmôngr trâul, tsênhv thâuv muôx lok six ntâu tsưr ziv xeir uô lưv zav hâux lưv huv đros zuk, taz sik niêv lâul tưz quyết tinhv lês uô zav nuv no tax txos thâuv uô tsi tâuk li tso tsês: “Muôx têx luôs lưv tus heik li uz li no ntâu, taz sik hâux lưv uô co pêz tsuv moz siêz, tiz jông qêz suô, tu hur si. Tsi zos lav uô cov tas hâux lưv, tsuv max mav tu, qêz suô têx cik, qơư cxok shaz uz no.... Muôx têx hâur xã hội luôs xar tsi thôngx li zuk, pêz chor uô hâux lưv nhoz no thâuv xuz thơưx cux xar tiêk, tuôx uô hâux lưv chiê muôx phênhv sâu tâu, cxoz txơưx trâu chuôz zis truôx tuk, taz sik jux juk tsi zos li ntơư”.

Tỉnh Điện Biên nhiv no muôx 8 qơư nza zos chor tuz lênhv tâu tas siv nênhx thâuv ntu tir ntâuk tros châuz tsưx phưv têz qơưk têx nza, xav hur si muôx 6.600 luz, hâur co 5 cxênhz ntâu luz nza tsi tâu pâuz mênhx bê, qơư nhoz. Trơưk li cơ quan muôx vax huôv tỉnh Điện Biên thôngz sâu, xav tas nro chor tuz lênhv tâu tas siv nênhx, phâuk xuz thơưx đhâu hâur thax tsav qơư xav jênhv zos 17.400 ntâu lênhx, taz sik cux tsênhv yuôr chôngz lênhx tuz lênhv tâu tas siv nênhx thâuv ntu tir ntâuk tros châuz tsi tâu zok nriêr, chox lok ntơưv qơư. Niêv lâul Đinh Thị Ly, hluôk nênhs tỉnh Điện Biên heik: “Cur cux tsi so tuôx hlơưr shaz hơưv shov chor tuz lênhv tâu tas siv nênhx nhoz têx qơư nza hâur thax tsav tỉnh, co zos hâux lưv uô hlơưr shaz ndo txiêx njis txos chor tuz lênhv tâu tas siv nênhx viv tsưx phưv têz qơưk li côngz đas jos; têx lênhx tix lâus, niêv lâul, chor fâux, txir nzơưv seiz car, qêz suô, tu têx nza lơưr tưz sir jos lês uô jông luôs hâux lưv zok muôz, kror tưs cux hur si, đu lus”.

Đhâu 70 shông tir ntâuk zênhx tros châuz, Điện Biên nhiv no tưz huôv tsar, hlôngr yiêz lok six ntâu. Nhoz chor tuz lênhv tâu tas siv nênhx thâuv ntu tir ntâuk tros châuz têx qơư nza, têx lênhx nênhs uô hâux lưv seiz car, qêz suô tuz lênhv têx nza cux niêx hnuz sir jos tu, qêz suô đu lus, hur si chiê chor tuz lênhv tâu tas siv nênhx viv tsưx phưv têz qơưk njux plis thâuv tưs cux pov sor siêz, thâuv nhoz so trâu suôv qơư Điện Biên Phủ./.

Vũ Lợi-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC