Nênhs gruôs uô hâux lưv jông hnuz 23-5-2024
Thứ năm, 10:49, 23/05/2024 VOVTB VOVTB
Nênhs gruôs uô hâux lưv jông hnuz 23-5-2024

Yên Bái sir jos huôv tsar uô kôngz nuv truôx jông

             Zơưv Nguyễn Mạnh Huân nhoz xã Tuy Lộc, TP Yên Bái chuôz zis muôx zuôr xar 4 cxênhz xưv phaz liêx têz chos têx jâuz tâuv li: Txir lưk suôr, jâuz njuôz, tâuz zax, lưk naz.... Ntâu shông lok no, iz chas uô trơưk têx tsưr ziv kriê lok tsêz chos thiêz tu, zơưv chuôz zis tưz tsi zôngv têx qir têz qơưk trâu jâuz tâuv, mak nzaz nzơưv chor jâuz tâuv lâul, đaz tuôs, sênhv ntơư chiê vâuv uô qir trâu jâuz.

             Đros trâu tsưr ziv uô li heik co, zơưv chuôz zis tưz tsi tas nhiêx txiêx zuôr qir zuôv, cê muôx qir jông fmông jâuz tâuv, cê tsi kiêk nênhs vuôz tsuôz tênhx qơư..... “Txix thâuv cơưv shâuv tsưr ziv uô nox, vâuv qir chiê fmông têx kôngz, tưz txo grêk tsơưs vuôz tsuôz tênhx qơư, tsoz chos cux hloz lox jông đuô. Đros trâu tsưr ziv uô li heik co, cux txo grêk tâu iz đraz nhiêx txiêx zuôr qir zuôv”.

             Ndêz zos iz zav lok six phiv liv chos tâu, viv tsuv muôx jông qơư, uô trơưk tsưr ziv kriê, zưs đêx huv đros....., taz sik ntâu chuôz zis, HTX, doanh nghiệp nhoz Yên Bái ho uô tâu yênhx côngz. Ntơư zos lơưr tưz xar tơưv têx tsưr ziv jông huôv tsar uô truôx tuk.

            Công ty ndêz nox thiêz ndêz uô yuôx Mù Cang Chải nhoz huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái iz shông muôs trâu ciêz đrôngs muôx 300 tênhr ndêz hương tsơưr lươngv siêz. Zơưv Hoàng Anh Nối, Phưv Giám đốc Công ty heik pâuz, Công ty tưz nzaz nzơưv têx taz viv tsiv uô ntông, cơư ntông hâur thax tsav qơư têx hmôngr ntông lok chos ndêz, iz chas ntơư uô lơưr tsưr ziv muôz têx hmôngr ntông jiêz kra kruôr chiê caz tsi nox, tsi lưx. Khov têx hmôngr ntông mok, viv li chos ndêz hloz lox jông, nox kaz thiêz muôx têx tsês tâu ntêr..... “Pêz Công ty cux tsênhv chos siv nzir iz zav ndêz yiêz, zav ndêz co cux mê njik jông xưk li chor ndêz hương, viv li pêz nzaz nzơưv tâu têx qơư chos ndêz hương chiê chos. Đhâu đê sâu tas ndêz hương, pêz zuôr chos ciês zav ndêz yiêz ntơư trâu, tsi uô hiêv li chas txos tênhx qơư”.

             Tsi tiêk hâur tsêz chos kôngz, lok sâuv tu zus tsiêx cxu, tsôngv pêx xênhv Yên Bái cux tưz jux juk uô yênhx têx trâur nuv huôv tsar uô nox tâu truôx li jông. Tsưr ziv uô co zos nzaz nzơưv têx kuôr blêx, kuôr cưk chiê puz tsiêx; lok sik nzaz nzơưv têx jâuz tâuv nhux tưv nox sênhv, qir tsiêx cxu chiê vâuv uô qir fmông têx tsoz chos, cê cxênhx txuôs nhiêx txiêx, cê por hưv tênhx qơư tsi trâul vuôz tsuôz, kiêk nênhs. Zơưv Ngô Tiến Dũng nhoz jok 11, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, Yên Bái heik pâuz: “Pêz tu zus tsiêx cxu tsuv uô trơưk cui tinhv li: Tsuv muôx qơư trâu têx qir tsiêx cxu, hnuz tưs cux qêz suô qơư tu zus hur si, uô ntêx zos hur trâu zuk chuôz zis, tiv 2 zos hur jêx jok, luôs thiêx tsi heik zuk viv tsư nxiêz, tsư kiêk”.

               Nhạc nền dân tộc......

            Huôv tsar uô kôngz nuv truôx jông li heik sâuv zos uô trơưk têx tsưr ziv uô nox yiêz thiêz huv đros. Têx vuôz tsuôz, kiêk nênhs, kuôr blêx, kuôr cưk, jâuz tâux tsiêx cxu nox sênhv....zuôr tâu tror muôz vâuv, tsiv uô qir chiê fmông trâu tsoz chos cov têx kôngz hloz lox jông, tsi uô ruôr hiêv txos lênhx nênhs đas jos, tsi vuôz tsuôz kiêk nênhs tênhx qơư.

            Ntơưv tỉnh Yên Bái, huôv tsar uô kôngz li heik sâuv tâu yênhx lix thiêz tsênhv tâu nthuôr uô đêz đar trâu cxuô thax tsav, vav chiê siêz zuôr paz trâu ngênhx Kôngz nuv ntơưv qơư huôv tsar uô têx kôngz tâu ntâu đuô./.

Trịnh Xuân-Riê Lâux cxeik, nhênhv  

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC