Nriêr pauz cêr chêi têz qơưk hnuz 12-4-2024
Thứ sáu, 10:56, 12/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Sơn La chuôz cxaz uô têx tsưr ziv ngaz tuk, ngaz tuk zoz thôngz sâuv thax tsav tỉnh

Nam: Lơưr co, tỉnh chox kriê thiêz tsưr tsix kriz uô cxix cxuô têx tsưr ziv txix cấp tỉnh txos cấp huyện, cấp xar txix ciês hliz xuz thơưx, quý xuz thơưx thiêz tas shông 2024. Chor Sở, nganhx, đoanx thêv thiêz huyện, thành phố kriz uô Tsưr ziv shông ngaz tuk zoz thôngz 2024 huv đros vax huôv, txơưx jênhv tsênhv tsênhz ntơưv zuk taz viv, thax tsav qơư, cxênhx txuôs, tsik zos uô cov muôx xưz.

Nữ: Yax kriê, piêr pâuz cêr chêi têz qơưk lok ngaz tuk zoz thôngz, piêr kriê jênhv vưv txos yênhx lênhx canr bôv, công chức, viên chức, nênhs lox tôngv thiêz shux xênhz cov uô truôx jông lơưr cêr chêi têz qơưk lok ngaz tuk zoz thôngz, jux juk cxiv tsa vênhx huôv zoz thôngz ngaz tuk. Tso nênhs sơưr thơưx li txơưx jênhv đros trâu uô jênhv vưv lok ngaz tuk zoz thôngz hâur cơ quan, taz viv trơưk vax huôv thiêz jênhv vưv.

Nam: Tror gra siêz txux chi thiêz tsưr ziv sêiz car, chox car trâu chor lưx lươngv, taz viv muôx vax huôv hâur côngz xưv ngaz tuk zoz thôngz, tiv zix zos hâur côngz xưv qênhz yuôx thiêz xưv lik uô cxâuv ngaz tuk zoz thôngz, đăngk cir, đăngl kiểm, kruôz kriê, muôz ntơưr tso chêi trâu lênhx nênhs thiêz chuôz zênhx zoz thôngz; sir jos kriz uô, sir zôngv xưv lik txix têx chuôz zênhx sêiz kaz chiê phưx vưv côngz xưv sêiz car têx yêz muk lok.

Nữ: Paz muôx nzir txux chi đas jos chơưv paz, chơưv kho nênhs trâus nanv thiêz khưx phưx txiêz nanv zoz thôngz; kriê nzir txux chi chơưv paz trâus txiêz nanv zoz thôngz trâu nhân viên y têr tôv, jêx jok, trạm y têr; paz muôx nzir txux chi uô hâux lưv, chuôz zênhx trâu tsêr kho moz thiêz tsênhv qơư y têr huyện cov muk tâu txos ntơưv têx qơưk muôx txiêz nanv thiêz chơưv paz tâu trâu nênhs trâus txiêz nanv zoz thôngz.

Nam: Tsêx trung qênhz yuôx xưv lik têx uô cxâuv; đăngk cir, đăngk kiểm têx yêz; kriê, hlôngr đuô ntơưr tsar yêz; qênhz yuôx, đơưk tu txiêz nanv zoz thôngz; cungz ntơưr tso chêi kinh doanh vận  tải… Qênhz yuôx, xưv lik truôx chor nênhs chêix yêz muk chênhr, hâuk chơưr bia, sir zôngv zax zênhz thâuv tsar yêz; muk tsik zos zuk saz cêr; tsik ntông câuk mov por vêv tâuz hâu thâuv chêix, tsar yêz mêir; đrêk yêz tsik zos li cui tênhv; chor yêz cxaz chuôz zoz thôngz tas six hơưv sir zôngv tsik txâuk kỹ thuật lok ngaz tuk thiêz por vêv tênhv qơư; têx fuôx gox muk sâuv đêx tsik đăngk cir, đăngk kiểm thiêz muôx tsik txâuk têx yo hnar, chuôz zênhx chơưv paz…

Nữ: Gra siêz tsơưr lươngv pênhr jos, hlôngr yiêz tsưr ziv kriz uô, hlôngr yiêz ntâuz ntơưr hành chinhr chiê paz muôx nzir txux chi, uô tâu jông sêiz car têz qơưk lok ngaz tuk zoz thôngz. Sir zôngv khoa học công nghệ hâur sêiz car, sêiz kaz huôx tôngv kinh doanh vận tải, tiv zix zos vận tải txix yêz ô tô./.

Bích Thủy-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC