Nriêr pâuz cêr chêi têz qơưk hnuz 19-4-2024
Thứ sáu, 16:01, 19/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Taz por txiv ngaz, taz por zaoz thôngz nhoz Sơn La hâur têx hnuz so ntênhs

“Qơư ndis seiz shuôk têx huôz jông jav” Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La) zos iz hâur têx qơư ju lix nto bê nhoz thax tsav Tây Bắc. Njuôs pov hâur têx hnuz so ntênhs shông no, kruô ndis shuôk uô si zuôr chuôz ndê 2-3 jiês têx hnuz fênhx yax, tsôngv kruô sir zôngv jix vuv vênhv teiv cux xưk li têx yêz muk lok cxaz chuôz zaoz thôngz cux zuôr chuôz ndê siêz. Viv li, côngz xưv taz por txiv ngaz, taz por zaoz thôngz tsênhv tâu tsov cưv krêz uô. Đại úy Đinh Văn Thoa, Tuêv tsar tuêv cảnh sát zaoz thôngz, Công an huyện Bắc Yên puz pâuz: “Bax trâu jiês so ntênhs, pêz tưz heik cán bộ chiến sĩ, seiz shuôk têx cêr muk lok, thax tsav qơư, thix ziv têx tsi taz por zaoz thôngz. Thôngx cxix bax lưx lươngv qênhz yuôx seiz car, yưr lir têx uô cxâuv lok hâuk chơưr bia, zax zênhz thâuv cxaz chuôz zaoz thôngz, tiv zix zos chêx chôngk qênhz yuôx yêz teiv, yêz thâux kruô”…

          Jiês so ntênhs zos jiês tsôngv box nhoz hâur thiêz đrâuv tiv phaz thiêz tsôngv box têx mênhx cxưx nhoz uô nênhx ntơưv têx jêx jos huyện tox siêz Bắc Yên muk têx tsênhv qơư xã, thị trấn chôngz. Lơưr Thượng tá Đinh Hùng Sơn, Phưv tsar Công an huyện Bắc Yên, chiê pox nhuôk muôx jiês so ntênhs taz por, têx tsưr ziv taz por txiv ngaz tưz thiêz tsênhv tâu Công an huyện chox kriê, krêz uô txos qơư: “Công an huyện tưz chox kriê công an têx xã, thị trấn thiêz têx tuêv nghiệp vụ sâuv chinhz yênhx zos chuôz tsar ntâu tiv zix lưx lươngv seiz jor chiê yưr lir têx hâux lưv muôx lênhx coaz txos txiv ngaz muôx yưv; tsưr tsix têx jiês ntês cxov nênhs phamv cxâuv, chêx chôngk lok têx qơư ju lix, qơư nhoz so uô si, têx cêr zaoz thongz muk lok khênhr muôx hâux lưv uô cxâuv cêr chei…”

          Ntơưv huyện Vân Hồ- tiv phaz nhoz hâur thax tsav ju lix têz qơưk Mộc Châu, đros têx ntênhs phêv, têx luôk hâux lưv vênhx huôv, ju lix tsưr tsix hâur jiês no, lưx lươngv muôx txơưx jênhv cux tưz chuv tôngv, bax têx tsưr ziv taz por txiv ngaz, taz por zaoz thôngz. Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Tsar Công an huyện Vân Hồ heik: “Công an huyện seiz jor 100% quân số, chuôz tsar lưx lươngv muk thax tsav seiz shuôk, qênhz yuôx taz por txiv ngaz trâu pox nhuôk thâuv cxaz chuôz têx ntênhs phêv, cxaz chuôz zaoz thôngz sâuv cêr muk lok”.

          Têx qar tsav yêz, doanh nghiệp vênhv teiv thâux kruô Sơn La nhiv no cux sik côngv đros têx taz viv muôx txơưx jênhv cxiv tsa tsưr ziv jông tiv zix chiê phưx vưv tsôngv box, tsôngv kruô li zoz qơưx muk lok. Thôngx cxix, chuv tôngv qênhz yuôx têx yêz muk lok, đas jos nênhs tsar yêz; cam kết uô trơưk cui tênhv lok grê vé yêz muk lok thiêz têx cui tênhv txơưr. Tix lâuk Hà Văn Nghiệp, tsar yêz muk Hưng yên- Bắc yên- Sơn La pheiz kênh: “Pêz thâux trơưk lênhx nênhs cui tênhv sâuv yêz, taz por chiê phưx vưv tsôngv kruô muk lok, thâux kruô muk trơưk qơư cui tênhv”.

          Ntu so ntênhs 30/4 thiêz xiêz 1/5 shông no truz ntêr 5 hnuz, njuôs pov zuôr muôx chôngz kruô tuôx tỉnh Sơn La ndis seiz, tiv zix zos têx tiv phaz muôx ntâu qơư uô si jông li Mộc Châu, Vân hồ, Bắc yên, Thuận Châu, Quỳnh Nhai….têx lưx lươngv muôx txơưx jênhv tiv phaz tưz bax jông têx tsưr ziv, paz tsôngv box thiêz kruô ndis shuôk uô si muôx tâu jiês so ntênhs taz por thiêz muôx ziz njiêz tiv zix./.

Lê Hạnh-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC