Nriêr pauz cêr chêi têz qơưk hnuz 26-4-2024
Thứ sáu, 14:46, 26/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Sir jos taz por truôx tuk lox tôngv đhâu txuz uô công nhân trâul tuôs ntơưv Yên Bái

Hnuz 22/4/2024 tưz muôx yưv txuz uô lênhx nênhs trâul tuôs ntơưv tsêr meir tsiv uô xi măng Yên Bái, nhoz thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Thâuv tsênhv taz tov kho luz meir sôr 3 hâur tsêr meir tsiv uô xi măng Yên Bái tưz uô 07 lênhx công nhân lox tôngv trâul tuôs thiêz 03 lênhx công nhân txơưr đuô trâul saz. Qir tiv xuz thơưx tâu xav zos, tiv tsi ndo seiz shuôs jông, thâuv tsênhv taz tov kho luz meir jov poz jêz, luz meir co tsênhv muôx tênhv tênhz thiêx uô muôx yưv têx tsi jông li heik sâuv. Tix lâus Phạm Ngọc Long, iz hâur 3 lênhx nênhs trâul saz heik pâuz, tix lâus thiêz chor nênhs đros uô hâux lưv kho meir uô cê tưz uô trơưk cui tinhv taz sik cux muôx têx tsi jông li ntơư: “Cur cux tsi pâuz shor zos viv li chas, cxuô jiês pêz cux uô li ntơư, jâuv no ho muôx yưv têx riêz nênhs, tsi jông li no”.

Taz por truôx tuk, vêv xênhz lox tôngv zos iz hâur têx zov chênhr thiêz tsuv uô zos đreiv li cui tinhv, tưz muôx cxix cxuô ntâuz ntơưr fuô kriê uô trơưk đreiv li ntơư, lar heik zos ntơưv têx qơư công nghiệp muôx ntâu zav meir lox, chuôz zênhx uz no li: Chor tsêr meir tsiv uô xi măng, chuôz laov cxiv tsa.....Txơưv hâur ntu nhiv kruôr đhâu, cxuô cơ quan muôx vax huôv tỉnh Yên Bái tưz moz siêz uô jông hâux lưv seiz car lok sâuv truôx tuk, vêv xênhz lox tôngv hâur thax tsav, taz sik cux muôx têx txuz uô tsi trơưk chei, cui tinhv tiv ntâu qir tiv nhiêk txơưr nhiêk tsi siz thôngx. Đhâu têx riêz nênhs, tsi jông muôx yưv nhoz công ty tsiv uô xi măng Yên Bái, chor công ty, doanh nghiệp tsuv qênhz shuôs, qênhz yuôx đuô hur si taz viv cxuô luôs hâux lưv uô chiê truôx tuk trâu nênhs lox tôngv. Tix lâus Phạm Đức Tiến, seiz car iz tsêr meir nhoz thax tsav công nghiệp faz Nam tỉnh Yên Bái heik: “Truôx tuk lox tôngv zos zov chênhr đuô hur si, niêx luz hlik, niêx ciêz pêz puôr lênhx cơưv chiê tso tơưv têx tsưr ziv lok truôx tuk lox tôngv. Đhâu têx tsi jông muôx yưv nhoz tsêr meir tsiv uô xi măng nhiv kruôr đhâu, pêz cux tưz cơưv đuô thiêz heik sơưr đơưk cov tiz jông seiz shuôs, uô trơưk têx cui tinhv lok truôx tuk lox tôngv. Zos thâuv tưs tso meir uô hâux lưv, cir tis mak tsuv heik trâu lưv tus pâuz, seiz kaz jông, tsi muôx đaz tsi uô tuôr thênhv, trâul ruôr hiêv mav tso tênhv thiêx txar jav tâu têx tsi jông”.

Txix têx riêz nênhs, tsi jông nhiv kruôr muôx yưv li heik sâuv, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy chox kriê cxuô cơ quan muôx vax huôv hâur tỉnh Yên Bái tsuv uô jông đuô luôs hâux lưv qênhz yuôx, qênhz shuôs truôx tuk, vêv xênhz lox tôngv, lar heik zos ntơưv têx qơư tsiv uô công nghiệp muôx ntâu meir lox, phiv liv, tưz yưv pênhr uô tâu ntêr shông, chiê zênhx max qênhz pov, cxiv kho têx tsi jông, xưv bluô txos qơư chor nênhs uô cxâuv, tsi chiê muôx yưv têx tsi jông, riêz nênhs li heik sâuv, paz truôx tuk trâu sơưr đơưk txox siê, lênhx nênhs lox tôngv đas jos: “Pêz cux heik cxuô doanh nghiệp hux jos đros Liên đoanx lox tôngv tỉnh sir jos uô jông hâux lưv yax xa mông, kriê têx txux chi yuôr trâul trâu nênhs lox tôngv chiê uô lơưr tsưr ziv taz por truôx tuk lox tôngv thâuv lês uô têx nuv uz no ntơưv qơư uô hâux lưv, lar heik zos chor qơư tsiv uô công nghiệp”.

Zơưv Phan Huy Cường, Phưv Chủ tịch Liên đoanx lox tôngv tỉnh Yên Bái heik pâuz nzir: “Pêz têx hâux lưv uô tsi so zos tror seiz kaz uô trơưk têz qơưk têx tsênhv chei, cui tinhv, hâur ntơư seiz kaz lok sâuv truôx tuk vêv xênhz lox tôngv zuôr tâu moz siêz txos uô ntêx hlo. Tror sir jos uô jông đuô thiêz têx luôs hâux lưv tso tơưv lok seiz kaz truôx tuk lox tôngv trâu sơưr đơưk tsi chiê muôx yưv têx tsi jông”.

Hnuz 22/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cir tso tơưv côngz tênhv sôr 39/CĐ-TTg lok txuz uô ntâu lênhx nênhs trâul tuôs ntơưv tsêr meir tsiv uô xi măng Yên Bái. Thủ tướng Chính phủ heik Chủ tịch ủy ban tỉnh Yên Bái chox kriê uô jông hâux lưv qênhz yuôx, qênhz shuôs, zênhx max qênhz pov, xưv bluô lênhx nênhs uô cxâuv têx cui tinhv lok truôx tuk lox tôngv hâur tsiv uô têx chuôz laov cxiv tsa sâuv thax tsav, tsi chiê muôx yưv nzir têx tsi jông li heik sâuv. Thủ tướng Chính phủ cux heik Bộ cxiv tsa đros Bộ lox tôngv-Saz pênhz thiêz xã hội, Ủy ban tỉnh Yên Bái thiêz têx cơ quan cik txos chox kriê doanh nghiệp qênhz shuôs jông têx chei, cui tinhv tsiv uô xi măng, zênhx max khưx phưx, txo grêk tsơưs têx tsi jông, cov truôx tuk trâu nênhs lox tôngv./.

Tuấn Xuân-Riê Lâux cxeik, nhênhv 

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC