Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 15-09-2023
Thứ sáu, 11:21, 15/09/2023 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 15-09-2023

Têx phêv liv đros tênhx qơư tsêz chos kôngz nuv txix hâux lưv zôngv tênhv tênhz cxov chuô naz nhoz Lai Châu

          Tix lâuk Đặng Văn Hồng chuôz zis nhoz jos Pắc Ta, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu chos 20 hecta ntâu tsơưz chiê muôs tơưv saz đrâuv têz qơưk. No zos phênhv sâu paz cxơưx trâu tix lâuk10 ntâu lênhx hâur chuôz zis luz nênhx thiêz nênhs lox tôngv tuôx uô jos. Taz sik, vax chos tsơưz tsênhv njuôz jông; taz sik muôx nhos iz đraz mênhv chêx blôngx đax tas, tix lâuk zuôr yuôx lok tsuôk taz sik cux tsi tâu. Tix lâuk Hồng pheiz kênh, mênhv chêx tsơưz trâus đax thiêz kruôr uô ntêx co zos trâus iz paz lênhx nênhs nhoz tiv phaz zôngv tênhv tênhz cxov chuô naz: “ Muôx nhos 10 six tsâus ntux, ntux tsênhv lok nas, cur muk seiz iz ndis vax chos tsơưz pov 3 lênhx nênhs tsênhv zôngv tênhv tênhz cxov chuô naz hâur vax. Thâuv njiv lơưr, cur nus viv li chas ho tuôx hâur cur vax cxov chuô naz, lơưr bâu thiêz gra meir tênhv tênhz khiêr lơưv thiêz heik tiêk tsi muôx lênhx tưs txưr tsi puz cxov chuô naz. Tsi tâu muôx shông tưs tsơưz zuôr trâus đax thiêz tuôs ntâu li shông no”.

          Hâux lưv nhiês cxov chuô naz txix zôngv tênhv tênhz tsi taz muôx nhoz Tân Uyên mak nhiv no tsênhv muôx nhoz ntâu tiv phaz txơưr sâuv thax tsav tỉnh Lai Châu.

          Lơưr nênhs sâu xor xưv li sâu jênhv, fênhx pheiz iz cir chuô naz tsênhv chiêx nhiv no tâu têx tuz luôv nhoz Lai Châu zuôr đros grê 27-30 cxênhz đeiv. Iz meir cxov chuô naz zos 2 lênhx nênhs uô txix tas cik sơưr nzor txos tsâus ntux njuôs xav cxov tâu 10-15 cir chuô naz. Tiv têx liv zix siêz, ntâu lênhx tsôngv box tưz sir zôngv meir tênhv tênhz chiê cxov chuô naz ntơưv vax thiêz thâuv zuk vax tsi yuôr chuô naz mak ho nhiês muk cxov ntơưv ntâu thax tsav txơưr.

          Zơưv Nguyễn Đức Duyên, Phưv chi cục tsar Chi cục tsêz chos thiêz por vêv đrox tsuôk, Sở kôngz nuv thiêz huôv tsar nôngx cxênhz tỉnh Lai Châu puz pâuz: Chuô naz lok six muôx liv trâu ar têz thiêz tsoz chos. Paz uô ar jông đuô chiê tsoz chos huôv tsar. Viv li, hâux lưv ntês chuô naz txix meir tênhv tênhz zos uô hiêv txos ar têz, uô zênhr shar zov chênhr txos tsêz chos kôngz nuv ntơưv tiv phaz: “Pêz zos chiz coaz chuyên môn, heik têx lênhx nênhs no tsi cxoz zôngv meir tênhv tênhz cxov chuô naz chiê muôs trâu tuz luôv, viv uô li mak zuôr uô zênhr shar txos ar, txos tsoz chos li huôv tsar. Cxov chuô naz, uô trâu ar tsi jông lơưv, tsoz chos zuôr hloz lox tsi tâus. Tiv zix zos lok six riêz nênhs thâuv zôngv meir tênhv tênhz”.

          Lơưr số laov thôngz sâu tsi tâu cxix cxuô txix chiz coaz muôx txơưx jênhv Lai Châu, nhiv no sâuv thax tsav muôx 150 ntâu lênhx nênhs cxov chuô naz ntơưv têx huyện: Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường thiêz đrôngs Lai Châu, đros muôx 75 luz meir cxov chuô naz thiêz 25 qơư sâu zuôr, tsiv uô chuô naz. Txơưv tưz seiz car thiêz muôx số laov tsênhz mênhx, taz sik txos nhiv no tsi tâu muôx chế tài tưs chiê yưr lir txos qơư qênhx shênhx tsôngv box cxov chuô naz, cux xưk li sâu zuôr, tsiv uô chuô naz muôs trâu tuz luôv. Zơưv Đức Hồng Chính, Phưv chủ tịch UB xã San Thàng, TP Lai Châu heik: “UB xã sik côngv đros CÔng an, tuêv côngz xưv muk qênhz yuôx ntơưv qơư, sâuv thax tsav pov nhiv no muôx 3 qơư sâu zuôr. Đhâu qênhz yuôx, 3 tsưr qơư sâuv zuôr no tưz thôngx ziv tsi tror sâu zuôr thiêz muôs meir tênhv tênhz cxov chuô naz. Đhâu cam kết, tuêv côngz xưv tror qênhz yuôx đuô têx ziv chuôz zis seiz lơưr pok tror cxov chuô naz; yax mông têx ziv chuôz zis tsi puz têx lênhx nênhs txơưr tuôx zuk chuôz zis ar têz cxov chuô naz”.

          Tsi muôx faz tsưr ziv xưv bluô, chiê phax tar chor nênhs zôngv meir tênhv tênhz nhiês cxov chuô naz sâuv thax tsav, chiz coaz têz qơưk thiêz chính quyênx nhoz Lai Châu li tsưr ziv nhiv no zos yax mông, heik tsôngv box, cir ntơưr tsi cxov chuô naz thiêz tsik sâu zuôr, tsiv uô chuô naz./.

Khắc Kiên-Txâur Vax cxeik nhênhv

 

 

 

Chor nênhs fêv nziêk đas đhâu hu xor tôngv nhoz Yên Bái ziv hnuz ziv muôx yưv ntâu

          Nhiv kruôr đhâu, pos Nguyễn Thị Huệ, nhoz tôv 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái txêik tâu iz lênhx nênhs nhoz faz Nam hu tênhv tuôx tiêk zos nênhs hâur Tòa anr hêik trâu pos ziv chuôz zis pâuz muôx iz kror hâux lưv lok six zov chênhr, nhiv no ntơưr pênhr tsênhv tâu xa muk trâu Bôv Công an. Txơưv pos Huệ tưz tâu yax kriê, piêr pâuz lok ntâu zav tsưr ziv nziêk đas đhâu mạng, taz sik cux lok six cxơưx viv lênhx nênhs hu tuôx hêik pâuz tsênhz xênhv thiêz bê, pos tưz muôz mêir  tuô ciês thiêz hu trâu Trưởng công an thị trấn: “Nênhs hu tuô tsênhv pâuz tsênhz zuk xênhv bê thiêz, hêik trâu pos tiêk 2 six zar hnuz kêix tov kaz muôx njêx muôs ntơưv Công an qơư uô hâux lưv chiê đơưk tu iz kror ntơưr pênhr lok six zov chênhr, viv liv cur cux cxơưx. Cur xar zuk ziv chuôz zis tsik uô đaz tsi txâuk trâu muôx ntơưr pênhr hlo, đhâu co cur hu ciês muk hêik trâu công an pâuz”.

             Hmôngr tsik jông li pos Huệ, thâuv txêik tâu xor tôngx pâuz tsik tsênhz hu tuôx hêik tiêk zos công an, đhâu co pos Nguyễn Thị Nga tưz trâus pôngz plox tas hur si chor nhiêx cxênhx tsês tâu hâur ntâu shông. Pos Nga puz pâuz, lơưr hêik pâuz tiêk số tài khoản zênhx hangx pos tsênhv sir zôngv cik txos chor nênhs fêv tsênhv tâu Bôv Công an tsav txênhz phax tar, pos tsuv sik côngv đros thiêz tsik tsuv hêik trâu lênhx tưs pâuz txos kror hâux lưv no hlo, zos tsik uô li mak zuôr trâus cơư tux txix 3 txos 7 shông thiêz uô phiv liv txos tas nro chor nênhs cxênhz jê. Tiv njênhs tiês viv li pos tưz uô trơưk chor nênhs co hêik. Đhâu 2 hnuz sik thav, uô trơưk kruôz kriê đhâu zalo txix 8 six sơưr nzor txos 5 six zuôr tsâuk ntux (thâuv têx tuz nhuôs tsik nhoz tsêr tas) đros chor nênhs hnar trik yo công an, pos tưz muk trâu zênhx hangx thâu tas nro zuk chor nhiêx cxênhx tsês tâu hâur ntâu shông, đros co zos muôz iz gơưv câux njês cuz muôs tâu muôx 180 triệu đêiv chiê xa trâu chor nênhs fêv nziêk đas co tuk sổ tài khoản: “Nus cur tiêk cur puôk uô pôngz sôr tải khoản lok sik muôz sôr tài khoản trâu lênhx tưs hlo? Cur hêik tiêk tsik muôz. Đhâu co hêik trâu cur tiêk muôx nênhs nhoz thành phố Hồ Chí Minh zôngv cur tuk sôr tài khoản chiê zuôr muôs zax zênhz thiêz sir zôngv têx nhiêx tsik jông, cur tsuv sik côngv đros lơưr chiê uô cov tsênhz mênhx. Lơưr pâuz chor nênhs fêv zuôr muôs zax zênhz ntơưr nhoz kror tưs, zos cur hêik trâu sơưr đơưk pâuz mak zuôr uô phiv liv txos tas nro chor mê nhuôv thiêz tsik zos cur iz lênhs xưz. Cur nyêi hênhr viv li tsik car hêik trâu chor mê nhuôv pâuz”.

            Lơưr Đại úy Nguyễn Văn Hợp, Trưởng Công an thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, ntu đhâu, taz viv tsik so tsưr tsix yax krie trâu pêx xênhv pâuz lok uô jong sêiz shuôk phax tar têx tsưr ziv nziêk đas li hêik co. Viv li, txix hâur shông txos nhiv no, taz viv tưz txêik tâu yênhx châuv jiês tênhv hu tuôx hêik muôx nênhs đas tiêk zos chor tsưr tsix, cơ quan Têz qơưk hu xor tôngx tuôx hêv, zuôv pêx xênhv uô trơưk lơưr hêik kriê. Lưx lươngv muôx vax huôv tưz sir jos hêik kriê thiêz phax tar tâu ntâu txuz uô ntêx thâuv zuôr trâus nziêk đas: “Uô ntêx mak công an thị trấn yax kriê txix têx tsưr ziv uô cxôngx nzor li muôz ntâuz ntơưr trâu yênhx ziv chuôz zis, yênhx lênhx nênhs, tiv zix zos chor nênhs lâul nhuôs zâu sêiz. Đros co zos yax kriê đhâu chor mạng xar hôiv li Facebook, Zalo… Công an thị trấn cux tưz yênhx lix 20 kror zalo zos Công an thị trấn sêiz car chiê yax kriê thiêz hêik pâuz chor nênhs fêv li têx tsưr ziv nziêk đas yiêz chiê pêx xênhv pâuz thiêz uô jông phax tar”.

            Iz chas têx tsưr ziv nziêk đas kuz, nhiv no cux muôx yưv ntâu tsưr ziv nziêk đas yiêz chiê nziêk đas tsôngv pêx xênhv sơưr đơưk. Viv li sơưr đơưk tsuv uô jông sêiz shuôk thiêz phax tar cov tsik trâu chor nênhs fêv no nziêk đas./.                                                   

 Trịnh Xuân-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC