Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 21-09-2023
Thứ năm, 15:15, 21/09/2023 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 21-09-2023

Yên Bái cxơưz sei uô luôs hâux lưv côngz biển số yêz lơưr mã định danh

              Thâuv muôx pêx xênhv tuôx uô ntâuz ntơưr, Phongx Cảnh sát zoz thôngz, Công an tỉnh Yên Bái chor canr bôv uô hâux lưv đas cir yêz zuôr qênhz yuôx têx ntâuz ntơưr đas cir yêz đros luz yêz, cxeik đuôz yêz, hur si têx ntâuz ntơưr cik txos....tso sâuv cxix luôs đas cir, seiz car yêz.

          Tix lâus Đỗ Cao Cường nhoz phường Đồng Tâm, TP Yên Bái heik pâuz, phênhv ntâu tsôngv pêx xênhv tuôx uô ntâuz ntơưr puôr lênhx jông siêz, shir phaz thâuv tâu canr bôv, chiến sỹ uô hâux lưv ntơưv no moz siêz yax kriê uô têx ntâuz ntơưr đas cir yêz.

“Canr bôv chor nênhs kriê đas cir uô ntâuz ntơưr lok six moz siêz, muôz jông six hơưv chiê sơưr đơưk uô tâu sei têx ntâuz ntơưr, muôx biển sôr yêz. Xuz thơưx, cur pov uô lok six zôngx ziv, uô têx ntâuz ntơưr pêx xênhv tsi tas muk ntâu qơư”.

             Biển sôr yêz muôz lơưr mã định danh trơưk li Bộ Công an Thông tư 24 zos biển 5 tus sôr, muôx hur si yêz ô tô thiêz yêz meir. Lênhx tsưr yêz zos nênhs Việt Nam, biển sôr yêz zuôr muôz trơưk li lênhx tsưr yêz co mã định danh; tus tsưr yêz zos nênhs saz têz qơưk đrâuv mak Biển sôr yêz zuôr muôz trơưk li nênhs saz têz qơưk đrâuv sôr định danh, tâu xav tinhv txix cxix luôs định danh thiêz xav jênhv điện tử lok sik ntâuz ntơưr qơư nhoz lok sik chứng minh thư txơưr đuô zos cơ quan muôx vax huôv muôz. Luôs hâux lưv seiz car biển sôr yêz trơưk định danh zos đrêiv têx cui tinhv thâuv ntêx, tsuôk txơưr mê njik lol luôs hâux lưv seiz car, tsi muôx nzir têx zav ntâuz ntơưr tưs. Tsênhz đuô, thâuv ntêx iz luz yêz nhiêk muôx nhiêk iz đeiv biển sôr, nhiv no luz yêz co muôx biển sôr trơưk li tus tsưr yêz mã định danh. Tix lâus Bùi Văn Phụng, uô hâux lưv ntơưv qơư zuôr muôs yêz lox Toyota Yên Bái heik pâuz: “Pêz zos chor nênhs khênhr muk uô ntơưr đas cir yêz trâu kruô, cux tsi pov njiz phiv liv li chas. Lok sâuv muôz biển sôr yêz li heik sâuv trâu têx tsưr yêz, cur seiz co zos uô huv đros, viv seiz car lênhx nênhs têx yêz zos đêiv cui tinhv tso tơưv”

                Nhiv no, hâur thax tsav tỉnh Yên Bái muôx 81 qơư đas cir biển sôr yêz, hâur ntơư muôx 9 qơư đas cir yêz lox nhoz Phongx Cảnh sát zoz thôngz, Công an tỉnh thiêz Đội Cảnh sát zoz thôngz txiv ngaz Công an cxuô huyện, thị xã, TP; đuô li zos têx qơư đas cir yêz meir. Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Tsar phongx Cảnh sát zoz thôngz, Công an tỉnh Yên Bái heik pâuz: Đhâu 2 ciêz fuô uô, lưv lươngv Công an hâur tas nro tỉnh tưz uô ntâuz ntơưr muôz Biển sôr yêz trơưk mã định danh trâu 700 ntâu luz yêz, hâur co đas cir yiêz trâu 64 luz yêz lox, zuôr xar 620 luz yêz meir, hlôngr bê tsưr yêz trâu 94 luz yêz lox, 11 luz yêz meir thiêz uô đuô đas cir trâu 4 luz yêz lox. “Hâux lưv đas cir muôz biển sôr yêz trơưk li heik sâuv, chiê jux juk muôz đas cir yêz điện tử, zôngx ziv uô hâux lưv, zôngx ziv uô ntâuz ntơưr huv đros định danh điện tử , tsôngv pêx xênhv tsi tas gra ntâu ntâuz ntơưr đros thâuv muk lol tâus cêr cux iz zav li uô têx ntâuz ntơưr txơưr đuô..... Đhâu ntơư txo grêk tsơưs pêx xênhv six hơưv, hnuz nhôngs thiêz nhiêx txiêx muk lol, pâuz tsênhz mênhx, sei đrơưv lok nênhs co têx ntâuz ntơưr, qơư nhoz huv đros”.

            Thượng tá Trần Ngọc Tuấn cux heik pâuz, muôz biển sôr yêz định danh thiêz seiz car trơưk tsưr yêz mã định danh zuôr zôngx ziv trâu luôs hâux lưv sêiz car sđ têx yêz tsar muk lok. Iz chas co, txo grêk tsơưs lênhx nênhs lês uô têx hâux lưv, cxênhx txuôs six hơưv....thiêz paz uô tâu truôx jông têz qơưk luôs hâux lưv hlôngr yiêz sôr./.

Đinh Tuấn-Riê Lâux cxeik, nhênhv

 

 

 

Lênhx pox niêv mênhx cxưx Nùng sir jos uô bluôx nux ntơưv zuk qơưk nhoz

             Niêv tix Đàm Thị Hoài luz tsêr oz yôngx nhoz ciês ntơưv ntus cêr yuôv txos thax tsav qơư ciêz zâu xar Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Zos iz lênhx gruôs thiêz sir jos, co zos têx kror zôngx ziv njiê pov tâu nhoz lênhx pox niêv mênhx cxưx Nùng no.

           Shông 1993, niêv tix Hoài zuôr txir thiêz phêiz chuôz. Thâuv co, oz niêv txir luz nênhx tsuôk khov trâu muôs têx hax huv zâu. Xar uô chak cov hla đhâu yêiz pluôs, niêv tix Hoài oz niêv txir cuêz tênhv yưv pênhr trâu tsưr ziv uô kinh têr, sir jos chos kôngz lôngk thiêz tu zus tsiêx cxu. Khov trâu têx muôx nhoz thax tsav qơư Văn Quan zos muôx thax tsav tsoz hồi, oz niêv txir tưz yưv pênhr chiê uô qơư kra chor txir puôx câuv… cê uô cê cơưv shâuv tsưr ziv huôv tsar uô, niêv tix chuôz zis kror qơư kra no kra tâu muôx 1 tấn txir puôx câuv kruôr iz hnuz, tax tâu tsơưr lươngv chiê muôs trâu têx têz qơưk Trung Quốc, Nhật Bản… Nhiv no niêv tix chuôz zis li phênhv sâu yênhx shông tâu muôx 700 triệu đêiv ntâu, paz muôx hâux lưv uô tsik so trâu xar muôx 10 lox tôngv ntơưv qơư đros phênhv sâu txix 6 triệu txos 9 triệu đêiv iz lênhx nênhs iz hli. Niêv tix Đàm Thị Hoài hêik: “Cur uô txos tưs xav txos co. Iz lênhx xưz mak cux uô tsik tas têx hâux lưv li, uô ntâu kror viv li cux paz trâu sơưr đơưk nhoz iz ndis muôx nzir hâux lưv uô, têx thâuv lơưr muk uô jos, muk zok nriêr hâux lưv uô, cux hêik cov lơưr lok uô ntơưv no paz trâu zuk. Zov chênhr zos tsuv sir jos, tsik cxoz cxơưx đaz tsi hlo thiêz tsuv truôx siêz uô têx hâux lưv co xưz”.

             Đros co, niêv tix Hoài tsênhv tâu bâux uô Bí thư Chi bộ, Tsar jok Phai Làng, xar Tràng Phái txix ntâu shông lok no. Thâuv tưs shênhx niêv tix Hoài puôr lênhx sir jos hêik kriê, piêr pâuz kriê têx tsưr ziv uô nox, sir zôngv khoa học kỹ thuật yiêz lok uô nox, paz muôx nzir hâux lưv uô, muôx nzir phênhv sâu trâu lox tôngv nhoz têx jêx jok, xar. Shông 2016, niêv tix tưz muôz 640 ntâu thiêr ar chiê cxiv tsa vax tsêr trâu Tsêr cơưv ntơưr Cxênhx iz thiêz Cxênhx oz xar Tràng Phái… Lênhx pox niêv no tsênhv tâu chôngz lênhx nênhs pâuz txos zos iz lênhx nênhs siêz jông, sir jos paz thâuv pov muôx nênhs njiz cêr txov. Niêv tix Triệu Thị Vân, nhoz xar Tràng Phái hêik: “Hâur luz nênhx, niêv lâul Hoài zos iz lênhx nênhs gruôs thiêz sir jos, uô tas nro hâux lưv têz qơưk, hâux lưv hâur chuôz zis. Uô tsar jok mak  zos nênhs uô ntêx hlo, sir jos paz trâu sơưr đơưk, zos pox nhuôs njiz cer txov kror tưs mak paz ciês kror co, tâu chôngz lênhx nênhs ntâuk gri siêz. Niêv lâul Hoài chor tsưr ziv uô nox tưz paz trâu chôngz lênhx nênhs hâur jok muôx hâux lưv uô, phênhv sâu truôx. Cur thiêz chor vir ndâuk sơưr đơưk cux sir jos, cơưv shâuv uô lơưr niêv lâul Hoài chiê huôv tsar kinh têr, sir jos cov hlôngr yiêz đuô luz nênhx”.

              Niêv tix Đàm Thị Hoài ziv chuôz zis cux uô jông lơưr Đảng, Têz qơưk têx cêr chêi, sir jos đros uô cxuô luôs hâux lưv zos Hôiv Nôngx mênhx cxuô cấp thiêz thax tsav qơư tso tơưv. Nhiv kruôr no, niêv tix Đàm Thị Hoài hmôngr jông tâu kruôk zos iz hâur 10 lênhx nênhs uô tâu hâux lưv jông nhoz tỉnh Lạng Sơn.

             Gruôs, sir jos, car xar, car uô thiêz sir jos uô bluô nux tưz paz trâu lênhx pox niêv mênhx cxưx Nùng Đàm Thị Hoài uô tâu xưk li nhiv no. Niêv tix Hoài li tsưr ziv uô kinh têr tsênhv paz txo grêk yêiz pluôs thiêz  paz trâu hâux lưv cxiv tsa jêx jok yiêz ntơưv thax tsav qơư. Lênhx pox niêv mênhx cxưx Nùng li têx sir jos, hâux lưv uô jông no zos kror paz trâu chor ziv chuôz zis pluôs txov nhêv tsôngv box mênhx cxưx tsơưs nênhs sir jos cơưv shâuv, uô trơưk chiê hlôngr yiêz đuô luz nênhx./.

Duy Thái-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC