Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 1-5-2024
Thứ tư, 10:49, 01/05/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

HTX tox siêz hlôngr yiêz số, huv đros niêv ciêz

HTX Suối Giàng, huyện Văn Chấn (Yên Bái) nhoz sâuv thax tsav tox siêz taz sik lok six sir jos sir zôngv công nghệ yiêz lok uô hâux lưv tsêz chos, tsoz phưz, tsiv uô, muôv muôs thiêz heik kriê xiv huv yuôx zêx Shan Tuyết nto bê. Thôngz đhâu nganhx kôngz nuv thiêz liên minh HTX li têx tsaz yênhx, dự án, taz viv no tưz hlôngr yiêz số, nriêr pâuz qơư tsiv uô yuôx zêx.

          Pos Lâm Thị Kim Thoa, giám đốc HTX pheiz kênh, têx shông jê ntơưv no, taz viv tưz truôx siêz cxaz chuôz têx diễn đàn, phêv ziv khoa học chiê nriêr pâuz sir zôngv niêv ciêz muôv muôs điện tử: “Pêz sir jos chiv chir cơưv shâuv thiêz cxaz chuôz Sở thôngz xor mông, Liên minh HTX thiêz têx chiz coaz nhoz huyện li têx tsaz yênhx paz txưv kriê cxaz. No zos têx trus paz pêz njênhs njôngr đuô chiê chox zuk li xiv huv trâu sâuv sàn muôv muôs điện tưv. Pêz cux tsênhv zaz zâuv têx lênhx nênhs tâu thox cxov chuyên môn siêz đuô lok công nghệ lok uô hâux lưv ntơưv HTX”

          Ntơưv HTX Thái Sơn, huyện Lục Yên, txix tsưr ziv tsiv uô tâu yưv pênhr yiêz, taz viv no tưz uô têx xiv huv li trox lôngx xôngz, trox tâuv pâur, tâu côngz jênhv OCOP đros muôx tem mã nriêr pâuz qơư tsiv uô, zôngx ziv đuô trâu nênhs sir zôngv nriêr pâuz. Taz viv no cux uô ntêx nyuôk nhoz tiv phaz hâur hâux lưv cxaz chuôz têx phêv ziv, ntênhs ciêz heik kriê xiv huv thiêz chox têx xiv huv trâu sâuv sàn muôv muôs điện tử. Đrâuv kênh muôv muôs mak hax huv muôs đhâu trực tuyến cux phuôx huiz chêx cuk, paz chuôz ndê phênhv sâu trâu HTX. Niêv lâuk Tăng Thị Thắm Hồng, Giám đốc HTX puz pâuz: “Chiê heik kriê têx xiv huv mak HTX cux muôx kênh muôv muôs sâuv mạng li zalo, facebook, shopee. HTX cux sik côgnv đros saz VOSO, Postmart chiê muôv muôs sâuv 2 taz viv no”.

          Zơưv Đỗ Tuấn Lương, Giám đốc HTX yuôx zêx Shan Tuyết Phình Hồ, huyện Trạm Tấu pheiz kênh: Số hóa têx ntu tsiv uô thiêz cxơưz tiês muôv muôs sâu têx sàn điện tử zos têx paz trâu têx HTX li têx xiv huv tâu muôs đêz đar đuô sâuv tas nro têz qơưk thiêz sâuv ntiêx têz: “Sir zôngv phầm mềm pêz seiz car cxix luôk nhân viên, phênhv sâu, tsơưr lươngv yuôx đê lok. Đros co zos cxơưz tiês muôv muôs điện tử cux xưk li sâuv mạng xã hội chiê heik kriê yuôx zêx Shan Tuyết Phình Hồ txos cxuô thax tsav qơư sâuv tas nro têz qơưk”

          Têx hlôngr yiêz hâur hlôngr yiêz số tưz thiêz tsênhv paz têx HTX nhoz tỉnh tox siêz Yên Bái tsiv uô, muôv muôs ziv jông đuô, muôx chêx cuk đuô, txu grês nhiêx phí cxuô zav. Txix co, têx lênhx nênhs thiêz nênhs lox tôngv hâur HTX li phênhv sâu ziv tâu muôz siêz, gôngr phênhv lok hâux lưv cxuôv yeiz thiv pluôs truôx vênhs nhoz nôngx cxênhz, tox siêz./.

Đinh Tuấn-Txâur Vax cxeik nhênhv

 

Phax tar yar ntux cuz sor hâur jiês so ntênhk 30/4-1/5

Nus: Thor cox puz pâuz, hâur jiês so ntênhk 30/4 thiêz 1/5 muôx yar ntux cuz sor, sơưr đơưk tsuv chênhr phax thiêz phax tar li chak?

Zơưv Nguyễn Hữu Thành: “Hâur têx hnuz so ntênhk no, têx tỉnh faz Đông Bắc Bôv xav tas nro thax tsav Hà Nội muôx yar ntux cuz sor đros jêx tưv siêz thâuv đruôz hnuz txix 33 txos 35 tưv, iz cxiê thax tsav qơư siêz đuô 35 tưv. Qơư yar ntux cuz sor tiv zix tas nro têz qơưk hâur 5 hnuz so ntênhk zos thax tsav faz Tây Bắc Bôv thiêz txix Thanh Hóa txos Phú Yên. Muôx yar ntux cuz sor hênhr, muôx têx qơư lok six cuz sor đros jêx tưv txix 36 txos 39 tưv, muôx têx qơư siêz đuô 39 tưv. Thax tsav Tây Nguyên thiêz Nam Bộ muôx têx qơư yar ntux cuz sor đros jêx tưv thâuv đruôz hnuz txix 35 txos 37 tưv, têx qơưk siêz đuô 37 tưv. Haur têx hnuz muôx yar ntux cuz sor hênhr li co thâuv zuôr tsâuk ntux thiêz hmo ntux zuôr muôx nas chuô, hâur têx coz nas chuô zôngx ziv muôx yưv xoz tuô, lok lơưs thiêz chuô lox”.

Nus: Tsênhv qơư hêik pâuz li chak trâu pêx xênhv nhoz cxuô thax tsav qơư, tiv zix zos têx thành phố lox muôx qơư du lịch hâur jiês so ntênhk li: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, thor cox puz pâuz nzir?

Zơưv Nguyễn Hữu Thành: “Zos iz hâur têx ntux têz uô hiêv txos, zos yar ntux cuz sor truz ntêr hnuz zuôr uô muôx yưv tơưs cuz ntơưv têx qơưk pêx xênhv nhoz, cuz tox cuz jôngr cux li uô phiv liv txos lênhx nênhs  đas jos: Co zos uô trâu lênhx nênhs luz chêr muôx tsik yuô txâuk đêx, kâus yar cuz…. Sơưr đơưk tsuv phax jông hâur têx hnuz so ntênhk thâuv cxaz chuôz têx huôx tôngv đrâuv jôngr mak sêiz shuôk jông đas jos, gra đros đêx hâuk, cưr câuk thiêz ntông câuk mov chiê thêir yar cuz, hnar têx tsôngk yo paz cov zuk luz chêr lax, tsik tir yar cuz ntâu thiêz muk ciês trâu têx qơưk y têr zos pov zuk đas jos txơưr txar lok sik trâus kâus yar. Tiv zix tsuv sêiz shuôk njôngr Tsênhv qơư njuôk ntux yar ntux nas têx xor mông hêik pâuz lok yar ntux cuz sor chiê phax tar, paz txo grêk tsơưs tiv zix têx tsik jông”.

Thor uô cox tsâus ntâu!

VOV1-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC