Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 27-4-2024
Chủ nhật, 08:09, 28/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Ntênhk hội Then Kin Pang, zos hêir nênhs poz ziz iz vênhx huôv jông

Uô ntêx kriz trâu ntênhk hội zos txi côngv trâu ntơưv tsêr vênhx huôv Then chiê thor cov muôx ntux yar ntux nas zưs sđ têx kôngz lôngk huôv hloz jông, tsôngv px cxuô jêx jos muôx luz nênhx tsâu sor. Hêir nênhs poz ziz đơưz muôix jax đaz nênhs piêr tiêk, luz ntux luz têz cux li Then thiêz Then muôx luz siêz jông, nhiêv têz nhiêv qơư thiêz hluz txos lênhx nênhs; viv li, luz ntux luz têz thiêx tso Then lok chơưv paz lênhx nênhs hâur ntiêx têz.

          Txix ntơư, hâur luz nênhx niêx hnuz, thâuv tsôngv px nhoz cxuô luz jêx jos muôx moz gênhk, tâu Then muôz yuôx chơưv kho. Zos chuôz zis tưs njiz trâus têx tsik jông, tsuv tâu muk njiz Then chiê Then phôngv luk jông cov tsik muôx moz gênhk, muk đhâu têx phiv liv. Chênhr zos li hêik ntơư, txi côngv  Then muôx txix cxôngx nzor lok thiêz yênhxx hêir nênhs poz ziz đơưz iz vênhx huôv jông muôx đros đrêiv hâur luz nênhx. Pos Vương Thị Thếm, nhoz Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu hêik pâuz: “Hâur niêx shông thâuv txos hli 3, tsôngv px hêir nênhs poz ziz tror kriz ntênhk txi côngv Then Kin Pang. No zos chiê tsôngv px sđ  ndo txos pox côngz zơưv côngz cux li ndos txos zuk hêir nênhs têx vênhx huôv jông. Kror tiv oz zos chiê sđ tuôr cov tâu tsês têx vênhx huôv jông tsik trâus pôngz plox”

          Đros trâu phênhv txi côngv, cux muôx phênhv kriz nthuôr uô cêr lov jêv li: Tsưr tsix trâu chor tuz nxêik hluôk hêik cưr cxiêx đhiê pax vuôs, sênhr chêr, hnar têx tsôngk tiêz, tsôngk yo jông jav Mường Then thiêz tưr ntâuk txir toz, ntâuk vix vôngs, ntâuk tik kêiz, truz hluô, por poz….Co zos hêir nênhs poz ziz đơưz nhoz cxuô tsênhv qơư têx txux chi, vênhx huôv jông tâu nthuôr uô cêr lov jêv trâu têx hnuz kriz ntênhk hội.

          Zơưv Trần Văn Thắng, iz lênhx kruô nhoz Hà Nội tuôx ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs txos Lai Châu hêik pâuz: Hêir nênhs poz ziz Đơưz ntênhk hội Then Kin Pang, zos iz vênhx huôv jông, muôx chôngz lênhx kruô tuôx sêiz shuôk. Ntơư zos vênhx huôv nthuôr uô cêr lov jêv ntor đêx, jơưr plâuz hâu: “Shông tưs cux li, thâuv txos hnuz xiêz 10/3 hli ntux, cur cux tuôx trâu Mường So, khổng Lào chiê đros côngv ntênhk hội Then Kin Pang. Co zos hêir nênhhss poz ziz iz vênhx huôv jông muôx txix cxôngx nzor lok”

          Cux li zơưv Thắng thiêz yênhx cxênhz lênhx kruô, zos thơưx jiês tâu đros côngv ntênhk hội, Zơưv Hà Minh Hưng nhoz Phú Thọ cux hêik pâuz tiêk, iz kror uô trâu nưk ndo njôngr txos zos hêir nênhs poz ziz cxuô zav nox kaz. Lar hêik zos hêir nênhs poz ziz ntênhk hội jơưr plâuz hâu lov jêv hênhr thiêz muôx chôngz lênhx kruô tuôx sêiz shuôk: “Cux tuôx trâu ntoưv no zos thơưx jiês thiêz tâu sêiz ntênhk hội Then Kin pang lov jêv hênhr. Hâur ntênhk hội no, uô trâu cur nhiêv zos ntênhk hội jơưr plâuz hâu hâur tus đêx Mường So”

          Ntênhk hội Then Kin Pang zos hêir nênhs poz ziz đơưz nhoz huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu iz vênhx huôv jông txuôk đros huôv tsar truôx cêr côngv siêz, siz hluz siz paz muk đhâu têx phiv liv, muôx luz nênhx tsâu sor./.

Tsu cxêik nhênhv-Khắc Kiên, CQTT Tây Bắc

 

 

Kho đuô hlôngr yiêz niêv đrôngs trâu jiês tsưr tsix ntênhs phêv

Txơưv qiv hơưv yar ntux cuz sor zov chênhr, taz sik sâuv têx cêr muk lok tas nro cxix luôk tsênhv sir jos kho đuô, đei têx ntâuz ntơưr heik lok têx luôk hâux lưv zuôr tsưr tsix cux xưk li heik kriê têx qơư ndis shuôk uô si jông nhoz Điện Biên.

          Tiv zix, 27 màn hình Led lox tsênhv tâu đhok ntơưv ntâu qơư sâuv thax tsav têx huyện, thị xã, thành phố nhoz Điện biên chiê phưx vưv côngz xưv yax mông cux xưk li chuôz tsar chiê tsôngv box, tsôngv kruô tâu pâuz thiêz cxaz chuôz têx huôx tôngv ndax jiês chiv nhênhv.

          Têx cêr chos ntâu pax, tsoz ntông jông jav, têx tiêx đrox cux tâu têx công nhân uô jông tsoz phưz chiê niêv đrôngs Điện Biên Phuv jông jav tiv zix thâuv tsưr tsix ntênhs chiv nhênhv.

          Pos Nguyễn Thị Ngà, công nhâ Công ty cổ phần cxiv tsa thiêz huôv tsar niêv đrôngs Điện Biên pheiz kênh: “Hnuz no pêz muk luôv ar, tror chos đuô têx tiêx đrox, zưs đêx trâu têx ntông, têx pax sâuv tas nro niêv đrôngs. Cux lok six yar ntux thiêz liv taz sik uô jông jav trâu niêv đrôngs mak pêz cux lok six jông siêz”

          Hâur têx hnuz tsôngv kruô tuôx ndis seiz chôngz, têx qơư di tích lok sik têx qơư lix xưv li xã Mường Phăng (TP Điện Biên Phủ), xã Mường Pồn (huyện Điện Biên)…cux tsênhv sir jos kho đuô, hlôngr yiêz cov jông jav đuô, tsês chiê hâur tsôngv kruô li siêz têx jông tiv zix lok thax tsav qơư no.

          Zơưv Lò Văn Hợp, Chủ tịch Ub xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phuv puz pâuz: “Six hơưv no chox kriê têx đồng chí tsar đoanx thêv, tsar jos kho đuô, uô vêv xênhz tênhx qơư, cêr muk lok hâur jêx jos, cxok qix, tsôngv box hnar tsôngs yo mênhx cxưx chiê tos tiêv kruô…uô trâu tsôngv box jông siêz thâuv tuôx ndis seiz Mường Phăng”

          Đhâu 70 shông ntâuk zênhx lix xưv Điện Biên Phuv, iz Điện Biên huôv tsar, jông jav tsênhv tos njôngr tsôngv kruô nhoz cxuô qơư tuôx ndis seiz, nriêr pâuz têz qơưk no thiêz njênhs njôngr zuôr tsês chiê hâur tsôngv kruô sđ siêz tsi plox lok têz qơưk thiêz lênhx nênhs nhoz têz qơưk no./.

Lợi Hạnh-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC