Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 29-4-2024
Thứ hai, 08:16, 29/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Điện Biên đhâu 70 shông ntâuk zênhx tros châuz, têz qơưs truôx tuk

Tror xar txos thax tsav Điện Biên Phủ têx hnuz xuz thơưx thâuv nhiv kruôr ntâuk zênhx tros châuz, zơưv Vũ Văn Kiệm, nhoz phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ hêik pâuz: “Thâuv co tsênhv tsik tâu muôx đaz tsik hlo, tsuôk muôx 3, 4 luz tsêr vor vuôk xưz, txix trôngz A1 txos trâu ntơưv ciêz tsênhv qơư tsik muôx iz cơ quan tưs hlo. Ntâuk zênhx trox châuz Điện Biên Phủ, têz qơưs truôx tuk lơưv, taz sik pêx xênhv cux tsênhv yêiz pluôs, tiv zix zos tsôngv box mênhx cxưx ntơưv qơư”.

Zơưv Trần Công Chính, Chủ tịch Hôiv Kuz Hluôk nênhs uô ntêx hlo thâuv ntêx tỉnh Điện Biên puz pâuz: Đhâu hnuz ntâuk zênhx tros châuz, tsôngv box luz nênhx njiz tsik tsơưs têx cêr txov. Têx liêx muôx tsik ntâu tiv pox nhuôs tsuôk cor cav chos blêx têz, ntâu thax tsav nhoz vuôk har Mường Thanh cux zos chiê tu zus tsiêx cxu, tsik tâu huôv tsar uô kôngz nuv lok sik tsuôk uô tsơưs, sâu tsik tâu ntâu, tsiv gri kinh têr tsik siêz, muôx txos 90% pêx xênhv tsik muôx txâuk nox. Đros qênhx shênhx co, Đảng, Têz qơưk tưz nhênhz chơưv, nriêr pâuz thiêz cuêz tênhv yưv pênhr cxiv tsa côngz trinhx Đêx liv uô kôngz nuv Nậm Rốm chiê paz trâu pêx xênhv kriz đar đuô uô nox, sir jos kriz phaz uô nox hâur vuôk har Mường Thanh. Công trinhx Đêx liv uô kôngz nuv Nậm Rốm tưz paz muôx txâuk đêx trâu thax tsav vuôk har Mường Thanh, paz muôx tâu tsiv gri kinh têr siêz, paz trâu huôv tsar uô kôngz nuv, paz uô tâu têx blêx kaz nto bê tas nro têz qơưk nhoz Điện Biên. Tsuôk muôx 300 héc ta xuz thơưx txos nhiv no côngz trinhx cux tsênhv muôx txâuk đêx trâu pêx xênhv uô 7.000 ntâu héc ta blêx 2 chiv hâur thax tsav vuôk har Mường Thanh, chor blêx sâu tâu 200 cir iz héc ta ndê muôx 600 ntâu cir iz héc ta. Zơưv Trần Công Chính, Chủ tịch Hôiv kuz hluôk nênhs uô ntêx hlo thâuv ntêx tỉnh Điện Biên puz pâuz: “Khov muôx chor đêx txix Qơư Đêx liv uô kôngz nuv Nậm Rốm lok paz trâu Mường Thanh, pêx xênhv tưz uô tâu kôngz nuv jông đuô. Thâuv ntêx no tsik tâu muôx côngz trinhx đêx liv, pêx xênhv tso tsês khôngz yênhx puô, yênhx cxênhz héc ta ar têz, taz sik nhiv no tsuôk muôx 5-10 thiêr ndis xưz lok pox nhuôs cux zuôr uô tâu liêx thiêz chos tâu blêx, tsik tsês kror ar tưs nhoz khôngz hlo. No cux zos iz kror lok six jông paz hlôngr yiêz pêx xênhv li siêz xar lok huôv tsar uô kôngz nuv”.

Đros đơưk kho paz txo grêk cêr yêiz pluôs, Đảng bôv, chinhr quyền thiêz pêx xênhv cxuô mênhx cxưx tỉnh Điện Biên cux tsêx trung sir jos cxiv kho, hlôngr yiêz đuô thax tsav đrôngs đhâu têx trâus ruôr hiêv thâuv ntu tir ntâuk tros châuz.

Hâur ntu 2020-2023, tỉnh Điện Biên tưz tso tơưv 20 đề anr chiê kho đuô thax tsav ciêz đrôngs, tiv zix zos sâuv thax tsav thành phố Điện Biên Phủ. Txos nhiv no, têx kho đuô tas nro tỉnh tax tâu 36%. Lar hêik zos xav txos shông 2025, tỉnh zuôr sir jos uô cov hlôngr yiêz cxuô nro, paz hlôngr yiêz hâur huôv tsar kinh têr-xar hôiv, tsêx trung huiz tôngv pênhr jos chiê cxiv tsa cêr vax tsêr cxuô zav thiêz ciêz đrôngs cov cxix cxuô lơưr saz hlôngr yiêz jông đuô. Ntâu côngz trinhx lox uô tâu tiêr chox lok sir zôngv, tiv zix tsuv hêik txos qơư tsar đrêk yêz za Điện Biên Phủ paz txuôk đros trâu oz thax tsav qơư kinh têr zov chênhr hâur têz qơưk zos đrôngl Hà Nội thiêz đrôngl Chí Minh.

Zơưv Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Điện Biên puz pâuz: Shông 2023, chuôz ndê GRDP tỉnh tâu muôx 7% ntâu, siêz đuô pir li tsưr ziv tâu Nghị quyết Đại hôiv Đảng bôv tỉnh tưz tso tơưv, tax tâu lok six siêz pir li kror cxuô hâur têz qơưk, nhoz hâur têx tỉnh sơưr thơưx hâur 14 tỉnh sơưr thơưx thax tsav trung du thiêz tox siêz faz Bắc. Phênhv sâu txix du lịch tâu muôx 1.750 tiv đêiv thiêz cux zos shông xuz thơưx ciês du lịch tỉnh txêik tok tâu 1 triệu lênhx kruô. Chor chuôz zis pluôs nhiv no tsuôk yuôr muôx 26%.

Ntơưv jiês cơưv hêik pâuz huôv tsar, kriz đar nzir tỉnh Điện Biên, ntu 2021-2030, Tsưr ziv uô txos shông 2050 nhiv kruôr tâu tsưr tsix thâuv iz đraz hlik hli 3, tỉnh Điện Biên cux hêik pâuz tsênhz mênhx têx sir jos, txix nhiv no txos shông 2030 thax tsav qơư zuôr tâu kho kriz đar đuô chiê zos yênhx iz hâur têx tsênhv qơư du lịch, dịch vuv, y têr nhoz hâur thax tsav txuôk đros tâu trâu cxuô thax tsav qơư, muôz kriz uô têx cêr zoz thôngz zos kror paz trâu huôv tsar. Zơưv Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Điện Biên khav tênhv: “Hâur ntu zuôr txos, lênhx tov tỉnh jênhv tiêk zuôr sir jos đuô hâur hâux lưv lênhvv tov, sêiz car, chox kriê, tuôr truôx qênhx shênhx, sir jos hla đhâu têx phiv liv, sir jos cxiv tsa thiêz huôv tsar tỉnh Điện Biên yênhx tỉnh huôv tsar hênhr hâur thax tsav”.

Cux ntơưv jiês cơưv hêik pâuz kriz đar, huôv tsar nzir tỉnh Điện Biên, Phưv thủ tướng Chinhr phuv trần Hồng Hà hêik tiêk: Kho kriz đar, huôv tsar nzir tỉnh zuôr paz trâu tỉnh Điện Biên hlôngr yiêz jông đuô. Taz sik, no nhiv kruôr zos kror xuz thơưx, Điện Biên tsuv uô jông uô kriz đar, huôv tsar cov huv đros, tsik chiê uô phiv liv txos tênhv qơư thiêz cxuô zav: “Tsuv huôv tsar uô txuôk đros cxuô thax tsav qơư hâur tỉnh, tiv zix zos têx cêr zoz thôngz,  y têr, zoz zux, vênhx huôv thiêz txix co chiê paz zaz zâuv chor nênhs yưv pênhr, tiv zix zos chor dưv anr zov chênhr zuôr paz uô tâu tiêr cxuô luôs hâux lưv tso tơưv cux li cxiv kho đuô tỉnh zos đrêiv Nghị quyết  11, chênhr zos cxiv kho đuô nzir têx tỉnh tox siêz faz Bắc”.

Điện Biên tưz tsik zos thax tsav qơư cách mạng muôx đros ntâuk zênhx tros châuz ntơưv Điện Biên Phủ “nto bê sâuv ntiêx têz” mak tsênhv zos tỉnh muôx ntâu kror liv chiê huôv tsar kinh têr, tiv zix zos du lịch lịch sử, vênhx huôv. Uô lơưr têx kror co, cấp ủy, chinhr quyền thiêz pêx xênhv cxuô mênhx cxưx tỉnh Điện Biên tsênhv sir jos yênhx hnuz, khưx phưx têx phiv liv, jux juk cxiv tsa cov Điện Biên huôv tsar tâu truôx đrênhk hâur ntu zuôr txos./.

Lợi Hạnh-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC