Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 25-9-2023
Thứ hai, 14:34, 25/09/2023 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 25-9-2023

Pêx xênhv Lai Châu sir jos huôv tsar kông nuv hax huv

             Tix lâus Tẩn Sài Sông, mênhx cxưx Cho, nhoz jok Nà Cúng, xar Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu ziv chuôz zis muôx 10 lênhx nênhs thâuv ntêx no tsuôk pâuz khov trâu têz blêx, poz cưk iz chiv, phênhv sâu tâu tsơưs, viv li tsik so zos ziv chuôz zis pluôs hâur jok.

          2 shông tror lok no, tâu chinhr quyền xar yax kriê tsuv sik côngv đros công ty Nutifood, txix ntơư, chuôz zis tưz hlôngr đuô chor ar têz tsik jông chiê chos txir lưk kâuz hmaz lok zos txir lok tsuôk. Khov muôx nhân viên công ty paz kriê kỹ thuật, cux xưk li sir jos nriêr pâuz, cơưv shâuv, sir jos tu, viv li tix lâus chuôz zis li vax txir lưk kâuz hmaz huôv tsar jông. Jux juk kriz đar thax tsav chos, txos nhiv no, chuôz zis tưz muôx zuôr xar 5 héc ta txir lưk kâuz hmaz. Đros gri muôs nhiv no zos 15 cxênhz đêiv iz cir, thax tsav chos txir lưk kâuz hmaz no tưz paz trâu tix lâus chuôz zis sâu tâu muôx 100 triệu đêiv ntâu iz shông: “Uô tsưr ziv chos txir lưk kâuz hmaz mak cur tưz sêiz sâuv mạng thiêz pov uô tâu jông. Cur tưz sik côngv đros công ty Nutifood chiê chos muôx 2 héc ta, tov kaz no chos nzir muôx 5 héc ta. Cur pov chor txir lưk kâuz hmaz mak paz muôx tâu phênhv sâu siêz đuô. Nhiv no Công ty Nutifood tsênhv zuôr đros gri zos 15 cxênhz đêiv iz cir. Cur chuôz zis vav tiêk zuôr tror tâu công ty paz zuz nôngz thiêz paz sâu zuôr trâu pox nhuôs”.

            Chiê paz pêx xênhv hlôngr yiêz đuô kinh têr kôngz nuv jêx jok, jux juk hlôngr yiêz luz nênhx jông đuô, cấp ủy, chinhr quyền xar Bản Lang tưz cêv kuôk uô nox khov trâu têx kror liv muôx ntơưv yênhx thax tsav qơư. Khov co txos nhiv no, ntơưv thax tsav qơư tưz huôv tsar uô tâu têx qơư chos blêx hax huv thiêz têx ntông nox txir li: txir lưk kâuz hmaz, txir tsơưz, txir mo môngk thiêz thax tsav tu zus tsiêx cxu muôx 12 cxênhz ntâu tuk…. Paz trâu phênhv sâu xav lênhx nênhs hâur xar tâu muôx 32 triệu đêiv iz lênhx nênhs iz shông. Zơưv Nguyễn Văn Thủy, Chủ tịch Ủy ban xar puz pâuz: “Tiv iz zos thax tsav chos blêx, pez sir jos tuôr tsês chiê têx thax tsav mak pox nhuôs tsênhv chos blêx. Đuô li pêz cêv kuôk thax tsav chos ntông nox txir, thax tsav tu zus tsês trung. Pêz sir jos kriz đar nzir thax tsav chos ntông nox txir, viv đêx ar ntơưv xar muôx ntâu thiêz huv đros. Xar cux vav tiêk zuôr muôx nzir ntâu doanh nghiệp tuôx sik côngv paz, sâu zuôr têx hax huv, kruôz kriê kỹ thuật thiêz yưv pênhr trâu sâuv thax tsav”.

             Txix tsưr ziv huôv tsar kôngz nuv hax huv đros trâu cxiv tsa jêx jok yiêz, huyện Phong Thổ tưz tsov cưv txos têx pênhr jos chiê huôv tsar uô cêr cxuô zav, tiv zix zos têx côngz trinhx đêx liv, cêr muk lok trâu hâur têx liêx têz. Đros co zos zaz zâuv, cxơưz cxiz, paz zôngx ziv trâu têx doanh nghiệp, hợp tác xã yưv pênhr trâu kôngz nuv đros trâu paz sâu zuôr muôs têx hax huv, paz muôz têx hax huv tso trâu sâuv sàn thương mại điện tử…

            Lơưr Bí thư Huyện Ủy Nủ Xênhv Shôngx, Phong Thổ txos nhiv no tưz uô tâu tiêr iz cxiê thax tsav qơư uô kôngz nuv hax huv tsêx trung, thax tsav lox đar đros trâu sir zôngv khoa học kỹ thuật hâur uô nox, xưk li thax tsav chos 500 héc ta mắc ca, xar muôx 10 cxênhz héc ta tsoz yuôx zêx lâul thiêz cao su, xar muôx 18 cxênhz tsoz địa lan thiêz 500 héc ta blêx, ntông nox txir… Đuô li, thax tsav qơư cux huôv tsar ntâu thax tsav tu zus tsiêx cxu lơưr tsưr ziv li: Tu zus têx siêx cxu lox, zus buô, zus mur, zus njêl đêx txiêk… paz muôx tâu kinh têr siêz: “Xuz thơưx cux zos khov trâu tỉnh li têx tsênhv chêi paz trâu kôngz nuv. Tiv oz zos sir jos muôz khoa học công nghệ paz trâu uô nox. Txix tu txos uô têx hax huv kôngz nuv, phuôx huiz cấp ủy, chinhr quyền, nênhs sơưr thơưx li txơưx jênhv hâur hâux lưv yax kriê trâu pêx xênhv, muôz pêx xênhv zos kror chênhr chiê huôv tsar uô kôngz nuv. Đros Phong Thổ mak pêz lok six tsov cưv txos tsiv gri têx kôngz nuv; doanh nghiệp, hợp tác xã sik côngv, taz sik kror uô kaz ciês mak pêx xênhv tsuv tâu sơưv liv txix têx hax huv zuk uô tâu”.

            Bí thư Huyện ủy Nủ Xênhv Shôngx cux puz pâuz, thax tsav qơư nhiv no tưz huôv tsar 6 tsưr ziv uô nox sik côngv uô-sâu zuôr muôs têx kôngz nuv thôngz đhâu hux thôngx kinh têr nhoz pêx xênhv đros doanh nghiệp, hợp tác xã, đros muôx 34 paz ziv chuôz zis huôv tsar kinh têr. Txis co, huyện tưz cxiv tsa tâu 3 kror côngz bê hax huv, đros muôx 20 hax huv OCOP tâu piêr pâuz trâu sâuv sàn thương mại điện tử. No zos têx kror uô tâu jông, paz hlôngr yiêz đuô tsưr ziv uô nox, gra siêz phênhv sâu trâu pêx xênhv, txix co paz uô cov tau jông đuô tsaz yênhx txo grêk yêiz pluôs truôx đrênhk./.

Khắc Kiên-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC