Xor xưv faz Baz hnuz 22-5-2024
Thứ tư, 15:29, 22/05/2024 VOVTB VOVTB
Xor xưv faz Baz hnuz 22-5-2024

              Ntơưv Ủy ban mênhx cxưx qơư uô hâux lưv, Thứ trưởng, Phưv seiz car Ủy ban mênhx cxưx Nông Thị Hà nhiv kruôr shir phaz lus tok, njiz njêx muôs 49 lênhx đại biểu txir ndâux txir luk hâur tsôngv box heir nênhs tsơưs tỉnh Điện Biên uô tâu hâux lưv jông. Tas nro tỉnh Điện Biên nhiv no muôx 126 xã, phường, thị trấn nhoz hâur thax tsav tsôngv box heir nênhs tsơưs thiêz tox siêz, 19 heir nênhs uô nênhx nhoz uô cê. Chor chuôz zis pluôs tsênhv yuôr ntâu, tsav zuôr xar 26%, hâur co chuôz zis pluôs zos heir nênhs tsơưs tsav xar muôx 33% tas nro tỉnh. Khov Đảng, têz qơưk moz siêz txos, têx tsaz yênhx, dưv anr, tsênhv chei mênhx cxưx tưz tâu fuô uô paz trâu tsôngv box hâur cxuô thax tsav tỉnh, sơưr đơưk luz nênhx jux juk tâu hlôngr yiêz thiêz truôx tuk. Taz sik, tsôngv box cux tsênhv yuôr ntâu txov nhêv. Chor đại biểu heik: Đảng, têz qơưk tror moz siêz, muôx têx chei paz zuôr BHYT lok sik paz iz phênhv nhiêx txiêx zuôr BHYT trâu chor txir ndâux txir luk hâur tsôngv box heir nênhs tsơưs tsi zos canr bôv, chuôz zis muôx côngz têz qơưk./.

          DTPT-Riê Lâux cxeik, nhênhv

 

             Đhâu 1 shông kriz uô Tsưr ziv sôr 726 hnuz 26/6/2023 nhoz Công an tỉnh, Bôv Chỉ huy Pênhz phax tỉnh thiêz Cục Hải quan tỉnh Điện Biên lok sik côngv phax, tar, tsav txênhz đros chor nênhs uô cxâuv zuôr muôs, thâux xa tsik zos chêi têx triêv fov, chuôz lov tơưs, chuôz zênhx paz thiêz fov ntơưr sâuv thax tsav ntus đriv, têx taz viv nhoz Bôv Chỉ huy Pênhz phax tỉnh Điện Biên tưz sêiz shuôk sik côngv đros chor lưx lươngv yax kriê hêik pêx xênhv choz zok thiêz sâu tsês tâu 168 traz fov cxuô zav. Lơưr Đại tá Kruô Xênhv Vưx, Phưv Chỉ huy trưởng, Bôv Chỉ huy Pênhz phax tỉnh Điện Biên, uô tâu li no zos muôx sik côngv, hêik pâuz xor mông truôx jông, ndar six hơưv nhoz pêz lưx lươngv Pênhz phax, Công an, Hải quan đros chor lưx lươngv muôx vax huôv têz qơưk Lào thiêz Trung Quốc chiê pov, tir tar txix nzor, txix đêz chor huôx tôngv uô, zuôr muôs têx triêv fov, chuôz lov tơưs, chuôz zênhx paz thiêz fov ntơưr đhâu ntus đriv./.

Vũ Lợi-Lik Thox cxêik nhênhv

 

             Đhâu 10 shông fuô uô lơưr BCH T.Ư Đảng (khóa 11) li Nghị quyết sôr 33-NQ/TW, hnuz xiêz 09/6/2014 lok cxiv tsa thiêz huôv tsar vênhx huôv, lênhx nênhs Việt Nam tuôv zênhv zoz qơưx huôv tsar truôx têz qơưk, cxiv tsa thiêz huôv tsar vênhx huôv, lênhx nênhs Lai Châu tưz uô tâu jông. Txos tas shông 2023, tas nro tỉnh muôx 86% chuôz zis tax chuôz zis vênhx huôv; 94% ntâu taz viv, cơ quan, doanh nghiệp tax côngz bê vênhx huôv, iz cxênhz ntâu têx vênhx huôv txix tỉnh txos ntơưv qơư tâu yưv pênhr, cxiv kho trơưk li tsôngv pêx xênhv zoz qơưx xênhz huôx, vênhx huôv. Tỉnh muôx đreiv 900 ntâu câu lạc bộ vênhx huôv, nthuôr uô cêr lov jêv nhoz têx jêx jok thiêz 45 luz tsêr cơưv yênhx lix câu lạc bộ por hưv, tuôr tsês têx txux chi vênhx huôv jông tsi chiê pôngz plox. 10 di sản tâu côngk nhav zos di sản vênhx huôv jông cấp têz qơưk, 2 di sản tâu UNESCO côngk nhav......./.

Báo Lai Châu-Riê Lâux cxeik, nhênhv

 

           4 lênhx nênhs hâur iz ziv chuôz zis nhoz huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trâus cuz hnhiêz hnhar tiv tơưs cuz pa ga; hâur co, iz lênhx nhuôv nxêik muôx 7 shông tsuv yêv muk chơưv kho ntơưv tsêr kho moz Cuz hnhiêz Têz qơưk chiê chơưv kho. Zơưv Dình Xênhv Zax-Chủ tịch Ủy ban xar Khao Mang, huyện Mù Cang Chải puz pâuz, tar su hnuz 17/5, zơưv Lù A Chơ (zus shông 1969, nhoz jok Khao Mang, xar Khoa Mang) ziv chuôz zis uô mor nox hâur jiês uô đaz uô kruô. Thâuv uô jâuz mor nox, tiv tsik uô jông sêiz chiê bình ga cxênhv paz ga. Thâuv chuôz zis trâur tơưl jê ntơưv co uô txêik cuz trâu bình ga thiêz trâus tơưs, uô 4 lênhx nênhs hâur tsêr trâus cuz hnhiêz hnhar. Đhâu co chuôz zis tưz chox chor nênhs trâus cuz hnhiêz muk Tsênhv qơư Y têr huyện Mù Cang Chải chiê chơưv kho. Đhâu tâu chơưv paz xuz thơưx, chor nênhs no tâu yêv muk Tsêr kho moz Đa khoa thax tsav Nghĩa Lộ chiê chơưv kho tiv trâus cuz hnhiêz ntâu kror sâuv njêx muôs, têk tơư… Ciês nhuôs Lù Thị Phềnh tsuv yêv muk tsêr kho moz Cuz hnhiêz têz qơưk chiê chơưv kho. Nhuôs Phềnh chuôz zis zos chuôz zis txov nhêv, viv li thax tsav qơư tsênhv hêik sơưr đơưk, chor nênhs siêz jông sik côngv paz nhiêx txiêx trâu chuôz zis chơưv kho moz./.

Thừa Xuân-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC