Thun phrâo đing nao man pơdong plơi pla phrâo
Thứ bảy, 08:00, 24/02/2024 VOV Tây Nguyên/Siu Đoan Pơblang VOV Tây Nguyên/Siu Đoan Pơblang
VOV4.Jarai-Kiăng pơtrut pran mă bruă, pơplông khăp kơ lŏn ia, gir run bơwih ƀong huă, tơdơi kơ hơdôm hrơi pơdơi tê̆t Giáp Thìn, abih bang 10 boh tơring glông, plơi prong amăng tơring čar Kon Tum hơmâo pơphun ha wŏt bruă man pơdong plơi pla phrâo hăng plơi prong hiam klă.

Bruă pơphun blung a lĕ Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring glông Ia H’Drai pơphun mông ngă lơphet lăi pơthâo tơlơi pơsit mơng Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Kon Tum tŭ yap să Ia Đal đĭ plơi pla phrâo. Anai lĕ să giăm guai tal 7 amăng mrô 13 boh să giăm guai amăng tơring čar Kon Tum đĭ plơi pla phrâo. Amăng hơdôm thun laih rơgao Ping gah, gong gai hăng giăm 5.000 čô mơnuih ƀôn sang să giăm guai Ia Đal hơmâo gum tơngan hrŏm ngă tui jơlan hơdră tui hơnong pơkă dêh čar amăng man pơdong plơi pla phrâo hăng ba glăi lu tơlơi dưi prong. Mơng lu anih să dưi jak iâu pơgôp rơbêh 49 klai prăk tuh pơ alin man pơdong djơ̆ hơnong pơkă amăng man pơkra anih anom, jơlan glông, pơhrui rĭm akŏ mơnuih rơbêh 43 klăk prăk/čô/thun; mrô sang anŏ ƀun rin, giăm ƀun rin hrŏ trun dŏ 12%. Ơi Lò Văn Nịa, dŏ amăng plơi Ia Đal, să Ia Đal brơi thâo:

“Mơnuih ƀôn sang hur har pran jua biă mă yua bruă man pơdong plơi pla phrâo kiăng djru brơi mơnuih ƀôn sang, brơi kơ rĭm čô mơnuih dưi hrưn đĭ. Amăng man pơdong plơi pla phrâo mơnuih ƀôn sang pơgôp pran, pơyơr lŏn man pơkra jơlan amăng plơi pla. Man pơdong plơi pla phrâo ba glăi lu tơlơi dưi brơi mơnuih ƀôn sang, ngă gêh gal pơđĭ kyar bơwih ƀong huă amăng sang anŏ hăng dưi hrưn đĭ pơklaih mơng ƀun rin hơđong kjăp. Gru grua, tơlơi bơwih ƀong hrưn đĭ tong ten pơhmu hăng hlâo aka ƀu man pơdong plơi pla phrâo”.

Hăng bruă tŭ yap plơi pla phrâo, să Ia Đal lĕ să giăm guai tal 7 amăng mrô 13 boh să giăm guai amăng tơring čar Kon Tum đĭ plơi pla phrâo. Truh ră anai đơ đam tơring čar Kon Tum hơmâo 48 amăng mrô 85 boh să tŭ yap plơi pla phrâo, amăng anun hơmâo 4 boh să đĭ plơi pla phrâo tui kru hle hăng 1 boh să đĭ plơi pla phrâo tui kru hiam hloh.

Hăng tơlơi gir run pơgiong hơdôm hơnong pơkă pơđĭ kyar bơwih ƀong huă-mơnuih mơnam ba tơbiă amăng thun 2024, amăng hrơi pơphun man pơdong plơi pla phrâo hăng plơi prong hiam klă, 10 boh tơring glông, plơi prong amăng tơring čar Kon Tum hơmâo pok pơhai hơdôm boh tơhnal tong ten kiăng gir run ngă tui. Amăng anun, đing nao bruă pơjing hơdôm hơbô̆ bruă bơwih ƀong, pơplih pơkra hmua pơdai ia, pơđĭ kyar gơnam OCOP; man pơkra phrâo, pơkra ming hơdôm ară jơlan, dơnao pơkŏng ia, sang gru grua; djru brơi hơdôm boh sang anŏ tui hơdră djru tơnap tap, pơkra ming sang dŏ, pơplih phun pla pơđĭ kyar bơwih ƀong huă; kơtưn amăng bruă wai lăng hăng pơđĭ kyar glai rưng…

Anai lĕ tơring glông hơmâo rơbêh 79 km jơlan guai dêh čar ha guai hăng dêh čar Kur, amăng mông pơphun bruă man pơdong plơi pla phrâo ƀơi să Ia Đal, ơi Võ Anh Tuấn, Khua Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring glông Ia H’Drai brơi thâo:

“Ping gah, gong gai hăng mơnuih ƀôn sang tơring glông ba tơbiă hơnong pơkă pơjing tơring glông truh rơnuč thun 2025 tơring glông dưi ngă pơgiong hơdôm hơnong pơkă tơring glông plơi pla phrâo. Hluai tui tơlơi pơtrun mơng Ping gah tơring čar, tơring glông ăt hơmâo akŏ bruă tong ten brơi rĭm boh să dưi ngă pơgiong. Hăng hơnong pơkă kah hăng akŏ bruă ba tơbiă, ƀing gơmơi glăk gir run kah hăng ngă tui tong ten kiăng ba să Ia Tơi truh rơnuč thun 2024 đĭ plơi pla phrâo”.

Ƀuh mơnuih djuai ania Sêđăng lêng kơ răng kơđiăng, tơlơi gơgrong mơng mơnuih mơnam prong hloh amăng bruă pơđĭ kyar hơbô̆ bruă bơwih ƀong tui khul grup, mơng hơdôm tơlơi akŏ phun, ƀơi hơdôm boh să Đăk Na, tơring glông Tu Mơ Rông, tơring čar Kon Tum hơmâo akŏ pơjing 3 anom bơwih ƀong hrŏm hăng 3 grup ngă hrŏm. Bruă mut hrŏm amăng hơdôm anom bơwih ƀong hrŏm djru brơi mơnuih ƀon sang pơplih tơlơi pơmĭn amăng bơwih ƀong ngă hmua. Ơi Võ Nguyên Sinh, Khua khul wai lăng ngă rah Khua anom bơwih ƀong hrŏm gah tuai čuă ngui hăng phun kyâo jrao mơta Siu Puông hăng 43 čô ding kơna, lu hloh lĕ mơnuih djuai ania Sêđăng brơi thâo:

“Ƀing ding kơna amăng anom bơwih ƀong hrŏm lĕ ƀing mơnuih amra pơplih tơlơi pơmĭn amăng bơwih ƀong ngă đang hmua. Mut hrŏm anom bơwih ƀong hrŏm pla sâm Ngọc Linh kiăng wai lăng glai rưng hăng pơđĭ kyar hơđong kjăp. Yua arăng amra pơplih tơlơi pơmĭn mơng anun pơjing hơdôm hơbô̆ bruă bơwih ƀong pơkŏn. Bruă giăm pơ anăp lĕ pla sâm dây, rông mơnŭ, rông un kiăng djru bơwih brơi tuai čuă ngui. Bơ sui pơ anăp hơmâo sâm Ngọc Linh. Mơnuih ƀôn sang amra hơmâo prăk pơhrui ƀơi anăp hăng sui thun dong”.

Hăng tơlơi gơgrong lĕ akŏ phun amăng man pơdong plơi pla phrâo, lu mơnuih djuai ania ƀiă amăng tơring čar Kon Tum hơmâo gir run amăng bruă bơwih ƀong ngă hmua đĭ tui prăk pơhrui hăng pơgôp pơplih ƀô̆ mơta amăng plơi pla. Yap truh rơnuč thun 2023 hơmâo 32 ƀut plơi pla kual mơnuih djuai ania ƀiă amăng tơring čar Kon Tum tŭ yap plơi pla phrâo. Djop să amăng tơring čar dưi ngă pơgiong 15 hơnong pơkă plơi pla phrâo pơ glông. Đơ đam tơring čar Kon Tum ră anai hơmâo 42 boh să tŭ yap plơi pla phrâo, amăng anun hơmâo lu să kual mơnuih djuai ania ƀiă dưi ngă pơgiong hơnong pơkă đĭ plơi pla phrâo./.

VOV Tây Nguyên/Siu Đoan Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC