Ndis shuôk tez qơưk hnuz 24-2-2024
Chủ nhật, 10:23, 25/02/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Ciêz tox siêz thâuv chêix ntux yiêz

Ciêz tox siêz Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) txos hnuz thưr 5 yênhx ciêz ho tror tâu kriz thiêz muôx chông nênhs tuôx zuôr muôs têx hax huv. Chor hax huv muôs ntơưv ciêz zos pox nhuôs cxuô zav uô thiêz tsêz chos, tu zus tâu li têx tsôngk tiêz tsôngk yo, tsu chuz mor, jâuz njuôz, txir ntông, kêiz buô… ho tâu chox tuôx muôs ntơưv ciêz. Muôx chôngz nênhs zuôr tivzix zos ntơưv têx qơư muôs tsôngk tiêz, tsôngk yo, têx zav uô khax chiê muôs trâu pox nhuôs zuôr bax muk tok tsiêz, uô si hâur chêix ntux yiêz.

Muôx 30 ntâu shông xơưk thiêz muôs tsôngv box Hmôngz chor tsôngk tiêz, tsôngk yo, cux zos iz hâur chor nênhs piz muôs huv ntơưv ciêz tox siêz no txix thâuv nhiv kruôr kriz uô ciêz, pos Nar Xênhv Vax nhoz xar Co mạ, huyện Thuận Châu puz pâuz, kror hâux lưv no tưz tsik zos paz muôx nzir phênhv sâu cxơưx trâu luz nênhx, mak tsênhv paz trâu zuk ziv chuôz zis tuôr tsês chiê têx vênhx huôv jông cxôngx nzor, kriê uô têx hâux lưv no trâu têx tuz nhuôs thiêz cxênhx hluôk:

Yênhx hnuz hâur ciêz mak luz ciêz tox siêz no zuôr tâu kriz jux juk lơưr hnuz trâu ntơưv cxuô qơư hâur huyện. Tưz tsik zos chor nênhs ntơưv thax tsav qơư gra têx hax huv tuôx muôs xưz, tsênhv muôx chôngz lênhx nênhs nhoz cxuô qơư hâur tỉnh Sơn La thiêz têx tỉnh Điện Biên, Lai Châu… chox têx hax huv tuôx muôs thiêz. Niêv tix Chur Xênhv Hav, txix huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tuôx muôs huv nơưv no puz pâuz: “No zos cur kror hâux lưv uô chênhr, cux tưz muôs hax huv li no tâu muôx 4 shông lơưv. Nhiv no zos tsiêz, ntux yiêz mak cux muôs tâu 1-2 triệu đêiv iz hnuz. Tsiêz no muôx chôngz nênhs zuôr tiv zix zos têx xâur, têx tsôngk tiêz, tsôngk yo”.

Thâux chêix ntux yiêz no, ciêz muôx ntâu zav đuô thiêz muôx chôngz nênhs tuôx zuôr hax huv lov jêv ntưk. Muôx ntâu cêr shir phaz viv chor kêiz, jâuz, txir chox tuôx muôs ntơưv no tâu chôngz nênhs zuôr thiêz muôs tas sêi, paz zuôr tâu têx nduôr thax chox muk trâu têx mê nhuôv tsênhv tok njôngr pêv tsêr… đros têx suôz luôs lov jêv, têx luk thav txos cêr uô nox, uô kôngz lôngk, luz nênhx tsâu sor, siêz xar hâur iz shông yiêz… Zơưv Phôngv Xaz Xênhv Vax, Phưv Chủ tịch Ủy ban xar Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La puz pâuz: “Txix thâuv muôx hnuz ciêz mak no zos yênhx qơư trâu 6 luz xar tox siêz tuôx zuôr muôs têx hax huv, cux zos iz kror jông trâu pox nhuôs tuôx sik njiz, sik thav… Zuôr txos tsiêz, xar chox kriê ban por vêv ciêz kho đuô, qêz suô hur si, chiê pox nhuôs têx xar sâuv thax tsav tuôx uô ciêz, muôs têx hax huv trâu pox nhuôs tuôx zuôr têx hax huv, tsôngk tiêz tsôngk yo, nduôr thax chox muk uô ciêz”.

Têx suôz luk thav luôs nxi, têx jiês cxov têk, têx lo luk phôngv jông thâuv tuôx siz njiz ntơưv ciêz zos tsôngv box nhoz tox siêz têx cêr nênhx jông, têx cêr shir phaz muôx đros đrêiv hâur luz nênhx./.

Lê Hạnh-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC