Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 06-01-2024
Thứ hai, 07:50, 08/01/2024 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 06-01-2024

Tsôngv pox niêv vir ndâuk hêir nênhs Bố Y têx tsôngs tiêz tsôngs yo mênhx cxưx jông jav

          Nền nhạc…

          Chiê muôx tâu chêr tsôngs yo jông, pox niêv nênhs Bố Y tsuv uô jông uô chiê uô tâu zuk mênhx cxưx li chêr tsôngs tiêz tsôngs yo jông jav. Pos Lộc Thị Phương, mênhx cxưx Bố Y, nhoz jos Nậm Lương, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, shông no tưz muôx 63 shông hnuz nhôngs puz pâuz: txix ciês thâuv tsênhv zos iz lênhx hluôk nxeik, pox tưz tâu têx pos, têx niêv kriê ntok ntâuz, xơưk pax ntâuz uô tsôngs tiêz tsôngs yo. Chiê uô tâu pox niêv li iz chêr tsôngs yo jông tsuv pôngz lok six ntâu côngz uô, nênhs uô tsuv uô jông yênhx ntu txix xuôz ntuôs, ntok ntâuz txos xơưk pax ntâuz…: “Uô nênhs Bố Y li tsôngs tiêz tsôngs yo mak pôngz lok six ntâu côngz. Mak zuk tsuv chiv chir xơưk thiêx li jông, thiêx li huv”.

          Pox niêv nênhs Bố Y li tsôngs tiêz tsôngs yo muôx: yo, fuôv ntông thiêz khâu ntâuz chiv chir xơưk. Luz yo muôx yo hnar saz hâur thiêz yo hnar saz đrâuv. Luz yo hnar saz hâur tâu xơưk 2 luz hnaz 2 saz; yuôr yo hnar saz đrâuv muôx chax đaz yo thiêz tês yo xơưk pax ntâuz. Tiv zix, ntơưv tês yo tâu xơưk têx pax, bâux beiv lok six jông. Niêv lâuk Ngũ Thị Hiền nhoz jos Nậm Lương, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang puz pâuz: “Cur xơưk pax ntâuz ntơưv chax đaz yo thiêz tês yo, tư yo txeix jông. Thâuv xơưk tsuv xeir têx pax huv đros chiê xơưk”.

          Pox niêv nênhs Bố Y li tsôngs tiêz tsôngs yo muôx kror txơưr viv muôx txox fuôv ntông tâu xơưk pax txeix lok six jông. Chiê ntông fuôv jông; pox niêv tsuv kuôr chor plâuz hâu cov siêz thiêx li ntông fuôv đros co zos chox câux tês, sơưk, fleiz, krưk njêx….ziv uô trâu chêr tsôngs yo jông jav đuô. Đrâuv co, pox niêv chêr tsôngs yo tsênhv muôx cxaz đeiv sêr tâu xơưk pax lok six jông, tiêz muôx tiêz đơưz tiêz đuz. Pox niêvb khênhr zôngv ntâuz đơưz cok chiêz mur cov jông mav li tsâus gax. Niêv lâuk Hiền puz pâuz cxaz: “Chiêz mur cok sâuv sâuv đeiv ntâuz mak lok six lax uô. Tsuv muôz cxiêz cov zax, zôngv fix cok sâuv đeiv ntâuz đơưz thiêx li mav chox muk tsâuk gax”

          Tsi taz hnaz cov jông hâur luz nênhx niêx hnuz, têx hnuz ntênhs, tsôngv pox niêv nênhs Bố Y li tsôngs yo tsênhv lok six coaz tsôngv  tso pov siêz ndo txiêx njik. Pos Lộc Thị Phương nhoz jos Nậm Lương, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang puz pâuz cxaz: “Hâur ntênhs nox yôngz tul hnhaz zuôr hnar tsôngs tiêz tsôngs yo trâur lâuk muk pov cov pos zơưs tas thiêx li muk tsêr. Hâur ntênhs tuôs, lênhx tưs cux hnhaz mak cux tsuv uô phongz qơưx no”

          Nhạc nền…

          Nênhs Bố Y li tsôngs tiêz tsôngs yo muôx lok six ntâu ziz njiêz. Viv li, pox nhuôk tuôr tsês txix cxênhx nênhs no txos cxênhx nênhs tov kaz, jông li iz zuk mênhx cxưx li iz vênhx huôv txơưr tsuôk nênhs Bố Y thiêx li muôx./.

Lường Hạnh-Txâur Vax cxeik nhênhv

 

 

 

 

Mộc Châu tok tâu yênhx vav jiês kruô tuôx ndis shuôk têz qơưs hâur hnuz so tsiêz hli ntiêx têz shông 2024

             Hâur têx hnuz so tsiêz hli ntiêx têz shông 2024, hâur thax tsav huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La muôx yar ntux huv đros, zôngx ziv trâu tsôngv kruô tuôx ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs. Đhâu 3 hnuz so tsiêz, cxuô thax tsav qơư ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs hâur thax tsav huyện Mộc Châu li: Trôngz ntông chiêz jos Áng, Qox tsov iêr, đêx tsơưk tsuô, trôngz yuôx zêx, ciêz muôs hax huv hmo ntux…thâuv tưs cux muôx chôngz lênhx kruô tuôx ndis uô si. Pos Nguyễn Thị Lý, nhoz Hà Nội tuôx sêiz shuôk têz qơưs txos Mộc Châu shir phaz lul hêik:  Cur sêiz pov thax tsav qơư no jông jav hênhr, tus qox tsov iêr muk đhâu cưx ha toz thiêz đhâu iz ntar tsuô, sêiz pov cux mêx njik riêz muôs thiêz jông jav hênhr

            Zơưv Trần Văn Thuận, iz lênhx kruô nhoz tỉnh Bắc Giang tuôx uô si, sêiz shuôk têz qơưs hêik pâuz nzir: Cur sêiz pov cxuô qơư ndis uô si jông jav hênhr, nziv nhos zos qơư trâu tsôngv kruô hâur têz qơưs thiêz kruô oz chas têz qơưs tuôx sêiz shuôk txos.

          Têx hnuz hâur shôngk shông yiêz, cxuô qơư ndis uô si  nhz huyện Mộc Châu chuôs li ziv jông jav đuô thiêz huv đros tsôngv kruô siêz nhiêv. Pos Nguyễn Thị Giang, iz lênhx kruô nhoz Thái Nguyên tuôx ndis uô si txos Mộc Châu hêik pâuz:  Thơưx jiês cur tuôx trâu Mộc Châu, Sơn La. Sêiz pov thax tsav qơư co muôx chuô lax nziês thiêz pêz cux muk sêiz shuôk đêx tsơưk tsuô ntưk jông jav hênhr. Thiêz cur tưz hnar iz chêr tsôngk tiêz, tsôngk yo jông jav huv đros thax tsav qơư no cxêik tâu ntâu đêiv đuôz jông hênhr.

           Pos Phạm Thị Xuyến, nhoz tỉnh Bắc Giang tuôx ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs hêik pâuz: Đêx tsơưk tsuô muôx 4-5 tsas tsuô chiê đêx ntưk lax nziês. Cur sêiz pov tsôngv px hâur thax tsav qơư co luz nênhx jông hênhr.

          Hâur shông 2023, cxuô qơư ndis uô si nhoz Mộc Châu tưz tok tâu 2  triệu ntâu jiês kruô tuôx ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs, muôx phênhv sâu tâu nhiêx txiêx tax tâu 3 cxênhz tỷ đêiv. Thiêz têx hnuz hâur shôngk shông 2024, tsôngv kruô tuôx ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs tsênhv zuôr tsar ndê siêz thiêz ntơư cux zos iz cêr shir phaz trâu ngênhx sêiz car huôv tsar qơư ndis uô si nhoz huyện Mộc Châu./.

Tsu cxêik nhênhv-CTV Thuỳ Mai, Anh Đức, CQTT Tây Bắc

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC