Ndis shuôs têz qơưk hnuz 25-5-2024
Thứ bảy, 13:31, 25/05/2024 VOVTB VOVTB
Ndis shuôs têz qơưk hnuz 25-5-2024

Mộc Châu-Qơư du lịch Têz qơưk nhoz suôv qơư Tây Bắc

            Zos thax tsav muôx ntâu pax, txir ntông kaz jông zos têx kror sưv đros mak tsôngv kruô nhoz đêz jê hêik txos Mộc Châu, Vân Hồ-Qơư Du lịch Têz qơưk Mộc Châu, Sơn La.

           Zos hâur chêix ntux yiêz, Mộc châu muôx têx pax txir khơưz, txir đuô đros têx txir dâu tây siêr liêz jông; mak txos chêix so sor zos têx trôngz yuôx zêx njuôz xiêz, chor ntông bằng lăng tơưs pax cxiê qơư thiêz txos trâu chêix sâu đêx txir bơ, txir khơưz đuz… Têx qơư du lịch jông co zos muôx ntux paz đros trâu muôx chor nênhs nhoz ntơưv no li têx sir jos thiêz txơưx xar tơưv uô. Zơưv Tô Đăng Năm, tsưr iz vax txir khơưz đuz lox đar muôx 2 héc ta ntâu nhoz tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, hêik pâuz: “Cur chuôz zis luz vax txir ntông iz shông tok xar muôx 1.000 lênhx kruô du lịch tuôx ndis shuôk, nriêr pâuz, iz hnuz tsuôk tok 50-100 lênhx kruô lok hâur vax chiê đê txir xưz. Cur chos txir khơưz đuz muôx 30 shông lơưv, pêz uô lơưr ploz tsênhr VietGAP, txix tsoz phưz ntông txos đê txir, paz trâu chor txir khơưz hur jông trâu tsôngv kruô lok sêiz shuôk thiêz đê têx txir”.

            Thax tsav qơư no cux muôx ntâu kror qơư jông jav, li: Hang Dơi, jôngr ntông chiêz jok Áng, tsas đêx Dải Yến, Tsas đêx Nàng Tiên, đa đêx sor jok Phụ Mẫu, jok cxôngx nzor Hang Táu, Trôngz Pha Luông siêz zuôr xar 2.000 thiêr pir li ntus đêx hiêr… đros co zos muôx ntâu kror vênhx huôv jông, tiv zix zos vênhx huôv tsôngv box cxuô mênhx cxưx Thái, Hmôngz, Cho, Xinh Mun, La Ha… Nguyễn Bích Hòa, txix Hà Nội tuôx shir phaz puz pâuz: “Nhoz Mộc Châu lok six jông, qiv hơưv hur jông, txơưr đuô thành phố muôx ntâu pa pâus; pêz tưz xêir tsov tuôx trâu Mộc Châu chiê sơưr đơưk hâur lớp cơưv kuz tror siz njiz. Ntơưv no cxuô kror lok six jông, muôx đêx, muôx trôngz, pêz lok six nhiêv…”.

            Tưz tsik zos tâu tsôngv kruô nhiêv txos xưz, cxuô kror jông jav đros têx vênhx huôv jông nhoz qơư tox siêz no tsênhv zaz zâuv chor nênhs yưv pênhr tuôx paz yưv pênhr chiê cxiv tsa qơư du lịch têz qơưk no; lơưr thôngz sâu, txos nhiv no muôx zuôr xar 50 doanh nghiệp, HTX kriz uô kinh doanh dịch vuv du lịch.

             Iz zav li Công ty cổ phần Du lịch 26 Mộc châu li qơư du lịch Mộc Châu Island-qơư muôx tuk qox tsov iêr Bạch Long muôx tâu 3 kror nto bê sâuv ntiêx têz, zos: ntu cêr muk trơưk iz saz ntar tsuô ntêr tiv zix sâuv ntiêx têz; tuk qox tsov iêr ntêr tiv zix ntiêx têz; đros muôx qơư nhoz so, du lịch nriêr pâuz têx chiv xênhz, đrox tsuôs… tix lâus Hoàng Mạnh Duy, Phưv Giám đốc sêiz car qơư Du lịch Mộc châu Island puz pâuz: “Chiê zos yênhx iz kror qơư jông tuôx ndis shuôk, uô si, sưv đros haur Thax tsav qơư Du lịch têz qơưk Mộc châu, zaz zâuv tsôngv kruôr hâur thiêz đrâuv têz qơưk tuôx ndis sêiz, uô si; pêz sir jos uô zos iz qơư du lịch huv đros, tuôr tsês chiê, phuôx huiz têx đrox tsuôs chiv xênhz jông jav; đros co, tuôr tsês chiê têx vênhx huôv mênhx cxưx jông đhâu chor tsaz yênhx nriêr pâuz lok têx ciêz, têx vênhx huôv….”

            Đros thax tsav 206 cxênhz ntâu héc ta, Qơư du lịch Têz qơưk Mộc Châu zos qơư qir txuôk Sơn La đros têx tỉnh thax tsav Tây Bắc, đros Hà nội thiêz thax tsav tiêx đras Đêx liêz; txuôk trôngx đriv ntiêx têz Lóng Sập đros tỉnh Hủa Phăn thiêz Luông Pha Băng, têz qơưk Lào.

             Txix têx tsưr ziv huôv tsar huv zos, uô tâu jông, kriz uô tâu têx kror muôx liv, Qơư du lịch têz qơưk Mộc Châu tưz tâu chôngz tsôngv kruôr thiêz têx fôngx zưs ntiêx têz nhiêv txos, tsik so tâu khơưk kruôk zos Qơư tuôx ndis shuôk, uô si jông tiv zix sơưr thơưx sâuv ntiêx têz shông 2022 thiêz 2023. Hnuz 22/4/2024, Bôv trưởng Bôv Vênhx huôv, Thể thao thiêz Du lịch tưz muôx Cuêz tênhv côngz jênhv Qơư du lịch têz qơưk Mộc Châu. Pos Nguyễn Thị Hoa, Phưv Chủ tịch Ủy ban huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La khav tênhv: “Chinhr quyền ntơưv qơư đros têx công ty du lịch, doanh nghiệp kinh doanh… zuôr tsuv tror sir jos uô cov tiêr, uô jông đuô têx luôs hâux lưv cov huv đros trâu zos Qơư du lịch têz qơưk. Pêz cux xav jênhv tsuv por vêv truôx jông đuô têx đrox tsuôs chiv xênhz, tênhv qơư chiê Mộc Châu tuôr truôx tâu côngz bê zos qơư jông tuôx ndis shuôk, uô si sơưr thơưx sâuv ntiêx têz. Tiv zix, iz lênhx nênhs nhoz Mộc Châu zuôr zos iz lênhx nênhs piêr kriê lok du lịch, viv no zos đảng bôv, chinhr quyền thiêz pêx xênhv li kror shir phaz cxuô”./.

Lê Hạnh-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC