Ndis shuôs têz qơưk hnuz xiêz 10-5-2024
Thứ bảy, 08:24, 11/05/2024 VOVTB VOVTB
Ndis shuôs têz qơưk hnuz xiêz 10-5-2024

Tsưx phưv, huôv tsar truôx “Jôngr Đại tướng Võ Nguyên Giáp"

                

            Nhạc nền dân tộc…..

            Luz har jôngr no nhoz trâu ntơưv ntus jos Nhọt oz saz ntus cêr lox 37, đar muôx 200 ha, chuô lax nziês hâur yênhx shông. Shông 1954, hâur ntu tir ntâuk tros châuz txix  Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) tuôx muk trâu Điện Biên chiê tir ntâuk tros châuz Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thiêz Đoanx tuz tros tưz tuôx so trâu ntơưv luz har jôngr no, chiêv cxiv tsa tuz lênhv cov truôx khor; txix ntơư txos trâu nhiv no, luz har jôngr co tâu tsôngv px tik bê hu uô “Jôngr Đại tướng Võ Nguyên Giáp". Thiêz luz har jôngr co muôx ntâu zav ntông lâuk li: Ntông đaz, ntông chiêz, ntông ntôngx. Đhâu 70 shông, luz har jôngr no cux tsênhv tsưx phưv tâu truôx, cux li tâu tsôngv px hâur thax tsav sêiz hloz, ndo txiêx njis txos Đại tướng Võ Nguyên Giáp đros đoanx tuz lênhv co. Zơưv Lò Văn Linh, Tsar jos, tsar sêiz car har jôngr jos Nhọt, xã Gia Phù hêik pâuz: Cur lok six jông siêz tâu đros tsưx phưv, sêiz car har jôngr Đại Tướng Võ Nguyễn Giáp, iz ciêz pêz muk qênhz yuôx luz har jôngr no 3 jiês tsik chiê px ruôr ntor, tsik chiê hluôr tơưk txêik cuz. Thiêz pêz tưz yax kriê trâu tsôngv px sđ chiê têx mê nhuôv tov kaz no đros tsưx phưv truôx luz har jôngr no đros đrêiv sđ luz nênhx.

         Zơưv Đinh Công Són nhoz xã Gia Phù, zuôr xar 30 uô hâux lưv đros sêiz car tsưx phưv "Har jôngr Đại tướng Võ Nguyên Giáp", nhiv no tưz hlôngr uô hâux lưv sêiz car qơư txi côngv Đại tướng txix ciês thâuv cxiv uô tâu tiêr thax tsav qơư di tích no. Zơưv Công Són cux hêik pâuz tiêk, txơưv lâuk hnuz nhôngs siêz, zơưv Són cux tsênhv niêx hnuz sir tas đas jos tsưr ziv đros tsôngv px hâur thax tsav tu tsưx phưv, sêiz car qơư txi côngv di tích no, zos luôs hâux lưv uô ndo txiêx njis txos Thơưx tuz tros:  Cur lok six jông siêz đros yax kriê fâuv hluôk nhiv no, lar hêik zos cxuô lênhx shuv xênhz nhoz cxuô luz tsêr cơưv ntơưr pâuz txos têx tsiv grê lok Đai Tướng thơưx tuz tros no. Cur tâu tsưx phưv sêiz car qơư txi côngv thiêz niêx hnuz hlơưr shaz kror qơư co, cur cux jông siêz hênhr

          Qơư di tích sâu bê Đại tướng, shông 2008, ủy ban tỉnh Sơn La tưz côngk nhav har jôngr Đại tướng Võ Nguyên Giáp zos di tích lịch sử cấp tỉnh. Txos shông 2020, tỉnh Sơn La tưz choz trâu huyện Phù Yên cxiv kho đuô qơư Di tích lịch sử tir ntâuk tros châuz Pháp har jôngr jos Nhọt truôx khor, txuôk đros huôv tsar qơư ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs hâur thax tsav tỉnh Sơn La. Kaz shông 2021, huyện Phù Yên tưz uô tâu tiêr qơư di tích tir ntâuk tros châuz Pháp txi côngv. Co zos tsêr Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Qơư txi côngv.

          Muk txos trâu thax tsav qơư no, tsôngv px thiêz tsôngv kruô cux pâuz txos têx qơư so Đại Tướng chox tuz lênhv tuôx muk tir ntâuk zênhx tros châuz Điện Biên Phủ đrav ntêx. Pos Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhoz huyện Phù Yên (Sơn La) shir phaz lul hêik: Zos iz lênhx hluôk xênhz zus trâu ntu têz qơưs thax zênhz, cur lok six jông siêz thiêz zuôr sir jos yax kriê tsôngv hluôk sđ cov pâuz txos têx tsiv grê lok lịch sử co cov muôx chôngz lênhx kruô tuôx sêiz shuôk txos thax tsav qơư no

           Nhạc về bài hát giải phóng Điện Biên....

        Qơư di tích lịch sử tir ntâuk tros châuz Pháp Har jôngr jos Nhọt thiêz qơư txi côngv Đại tướng Võ Nguyên Giáp zos cxuô di tích lịch sử vênhx huôv tsiv grê, chiê yax chor hluôk nhiv no pâuz txos chor lâuk đrav ntêx têx tsưr ziv, đas jos tir ntâuk tros châuz, cxiv kho têz qơưs truôx tuk, tsôngv px cxuô hêir nênhhss sđ muôx luz nênhx tsâu sor./.

                                       Tsu cxêik nhênhv-Trấn Long- VOV Tây Bắc

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC