Phênhv cxiv tsa Đảng hnuz 21.01.2021
Thứ năm, 10:50, 21/01/2021

Tsôngv box cxuô mênhx cxưx Tây Bắc đros thiêz Đại hôiv Đảng tas nro têz qơưk jiês tiv 13

 

 

Đại hôiv Đảng tas nro têz qơưk jiês tiv 13 zuôr tâu tsưr tsix txix hnuz 25/1-2/2/2021 ntơưv Hà Nội, đros muôx 1.567 têiv plor hlôngr njêx muôs trâu 5,1 triệu ntâu lênhx đảng viên hâur tas nro têz qơưk đros dự.

(Hlôngr suôz) Đảng Cộng sản Việt Nam li Đại hôiv têiv plor tas nro têz qơưk jiês tiv 13 zos đại hôiv tâu cơưv tsik so 5 shông iz jiês, zos Đảng, Têz qơưk thiêz pêx xênhv Việt Nam li xor xưv chính trị zov chênhr thiêz zos kror ntâuk chiv zov chênhr hâur Đảng thiêz têz qơưk Việt Nam li ntu huôv tsar. Đại hôiv zuôr sêiz lax thiêz thôngz đhâu, ntâuz ntơưr chính trị ntơưv Đại hôiv 13 (no zos Đại hôiv li kror văn kiện tsênhv njiêz), Ntâuz ntơưr hêik txos ntâuk gri uô tsưr ziv huôv tsar kinh têr-xar hôiv 10 shông 2011-2020, cxiv tsa tsưr ziv huôv tsar kinh têr-xar hôiv 10 shông 2021-2030; ntâuz ntơưr hêik pâuz ntâuk gri uô lơưr jênhv vưv huôv tsar kinh têr-xar hôiv 5 shông 2016-2020 thiêz tsưr ziv huôv tsar kinh têr-xar hôiv 5 shông 2021-2025; ntâuz ntơưr hêik pâuz ntâuk gri côngz xưv cxiv tsa Đảng thiêz uô lơưr Điều lệ Đảng ntu Đại hôiv 12; Ntâuz ntơưr hêik pâuz Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 li côngz xưv cxiv tsa Đảng, chox kriê (muôz trâu Đại hôiv 13); Bâux Ban chấp hành Trung ương khóa 13 (ntu 2021-2026) – Đảng li cơ quan lênhx tov siêz tiv zix nhoz oz kỳ Đại hôiv.

(Nhạc cắt)

Cán bộ, chiến sỹ Bôv đôiv Pênhz phax Sơn La đros Đại hôiv Đảng tas nro têz qơưk jiês tiv 13

Đros tas nro têz qơưk, quân thiêz pêx xênhv cxuô mênhx cxưx Sơn La tsênhv shir phaz lus tok txos hnuz kriz cơưv Đại hôiv.

(Hlôngr suôz): Sơn La muôx ntus đriv ntêr 250 ntâu cêik cêr buôs ti đros têz qơưk Lào. Đros yênhx lênhx cán bộ, chiến sỹ Bôv đôiv Pênhz phax tỉnh Sơn La, đrâuv gra siêz txơưx jênhv por vêv ntus đriv, chor lưx lươngv tưz tâu tso nzir muk trâu cxuô thax tsav qơư đros sir jos tsav txênhz siêz, por vêv cov ngaz tuk tiv zix trâu Đại hội Đảng. Trung tá Phạm Thái Hòa, Trưởng phongx phax tar zax zênhz thiêz nênhx phamv cxâuv, Bôv chỉ huy bôv đôiv Pênhz phax tỉnh Sơn La puz pâuz: “Cxuô cơ quan hâur Bôv đôiv Pênhz phax tỉnh tưz sir jos hêik pâuz trâu Bôv chỉ huy cxiv uô têx tsưr ziv uô hâux lưv, kriz uô tso nênhs muk trâu cxuô thax tsav qơư, nriêr pâuz qênhx shênhx thiêz đơưk tu têx phiv liv muôx yưv nhoz thax tsav ntus đriv, tsik chiê muôx yưv têx phiv liv tsik jông txos ngaz tuk. Paz cov ngaz tuk jông tiv zix trâu Đại hôiv Đảng tas nro têz qơưk jiês tiv 13”.

Chor cán bộ, chiến sỹ Bôv đôiv Pênhz phax Sơn La cux hêik njênhs njôngr trâu Đại hôiv Đảng tas nro têz qơưk jiês tiv 13 li yênhx côngz; vav tiêk Đại hôiv zuôr bâux xêir tâu têx nênhs sơưr thơưx zos chor đảng viên txơưx, moz siêz, sir jos nhoz hâur Đảng trâu Ban chấp hành khóa yiêz, lênhx tov têz qơưk cov ziv hnuz ziv huôv tsar lok kinh têr-xar hôiv, ngaz tuk côx phax tâu uô jông, tuôr truôx.

Trung tá Phạm Thái Hòa, Trưởng phongx phax tar zax zênhz thiêz nênhs phamv cxâuv thiêz Trung tá Đào Mạnh Tưởng, Phưv Chủ nhiệm chính trị, Bôv đôiv Pênhz phax tỉnh Sơn La xar tiêk:“Hâur têx shông đhâu, Đảng tưz lênhx tov têz qơưk huôv tsar, cux xưk li chox car Quân đôiv uô tâu jông lok cxuô kror. Cur vav tiêk Đại hôiv zuôr bâux xêir tâu chor nênhs txơưx njê, moz siêz sir jos trâu hâur Ban chấp hành khóa yiêz chiê lênhx tov Đảng, cux li lênhx tov têz qơưk. Tiv 2 zos muôx têx tsênhv chêi, tsưr ziv jông paz trâu têz qơưk hênhr đuô, muôx coangz siv đar đuô. Tiv pêz zos por vêv truôx jông tsưr qênhx têz qơưk”.

“Thax tsav ntus đriv zos thax tsav zos chênhr lok ngaz tuk côx phax, tiv zix zos hâur ntu muôx moz Covid-19. Pêz vav tiêk Đảng, Têz qơưk tror moz siêz txos têx phiv liv mak cán bộ, chiến sỹ uô hâux lưv ntơưv têx thax tsav ntus đriv njiz trâus. Muôx tâu têx tsưr ziv paz chiê cán bộ, chiến sỹ muôx jông đas jos, tso siêz uô côngz xưv, paz por vêv truôx jông tsưr qênhx ngaz tuk ntus đriv têz qơưk”./.

(Bích Thủy-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC