Cxiv tsa Đảng hnuz 24-6-2019
Thứ hai, 00:00, 24/06/2019

Têx tsiv gri jông hâur uô chỉ thị 05

 

 

          Cxaz chuôz tsaz yênhx sik njiz hâur têx lênhx nênhs jông, têx đeiv iêr chi cax luk đros têx tsưr ziv uô jông, chênhz zênhv tsiv gri sâuv cxuô vênhv thix. Hâur co, muôx lênhx nênhs jông lok hlôngr yiêz jênhv pâuz thiêz huôx tôngv chiê cxiv tsa, krêz uô đêz đar yênhx côngz phongz yaox tas nro tsôngv box por vêv txiv ngaz têz qơưk zos Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đos têx chức sắc tôn giáo ntơưv iz cxiê giáo xứ uô. Cxôngx trâur nuv no tưz cxơưz tiês têx phongz yaox tưr thik nhiêv têz nhiêv qơư, gôngr phênhv hlôngr yiêz ntâu thax tsav muôx ntu cuz nxor lok txiv ngaz xã hội. Lơưr đại tá Nguyễn Ngọc Minh, tsar Công an huyện Triệu Phong, chêx cuk no zos viv iz ntu tsi so cơưv shâuv, vênhv zôngv thiêz uô lơưr Hloz Hôx li siêz xar lok phuôx huiz đas jos khối niêv côngv siêz tas nro mênhx cxưx:

          “Uô lơur Hloz Hôx li luk heik kriê, pêz li jênhv vưv zos sik côngv cêr nhiêv têz nhiêv qơư thiêz siêz njênhs tôn giáo chiê cxiv tsa têz qơưk Triệu Phong. Đros ziz njiêz co, pêz tưz yênhx lix têx trâur nuv jông lok txiv ngaz hâur phật giáo, giáo xứ sik côngv tês por vêv txiv ngaz têz qơưk”.

          Iz hâux lưv uô jông mak lênhx tưs cux kruôk txos, co zos têx siêz jông nhoz tsêr sor siêz Tín Thác nhoz xã Lộc Thanh, đrôngs Bảo Lộc (Lâm Đồng)- qơư tsoz phưz 100 ntâu lênhx mê nhuôs njuôs nok, tsi muôx qơư khov vav. Hlôngr njêx muôk tsêr sor siêz Tín Thác, sơ Nguyễn Thị Hường xar tiêk, Chủ tịch HCM tưz hu lơưk cxuô mênhx cxưx, têx tôn giáo sik côngv tês, côngv siêz nhoz uô nênhx jông, sik paz max, sik hluz. Uô Hloz Hôx li luk heik kriê, hâur 10 shông đhâu, tsêr sor siêz Tín Thác thâuv tưs cux krêz đar kror trôngx tok têx mê nhuôs hmôngr tsi jông tuôx nhoz thiêz tsoz phưz têx mê nhuôs co.

          “Hloz li siêz xar njôngr zos xar tsôngv box têx mênhx cxưx thâuv tưs cux tâu tsâu sor, shir phaz, mê nhuôs tâu muk cơưv ntơưr. Tul mê nhuôs xuz thơưx pêz jênhv tsoz phưz zos hnuz 12/6/2009 cur pov iz tul mê nhuôs mos tâu tso pov ntus cêr, cur krêz đeiv pav mak pov iz tul mê nhuôs tsi muôx trik yo hnhar, kuôx viv yeiz mis, thâuv co lok six hluz, pêz mak zos tu sĩ tsi muôx đaz tsi, tsuôk pâuz truôx siêz heik trâu tul mê nhuôs tiêk “Mê nhuôs zos tsi muôx lênhx tưs tos cox, hluz cox mak hnuz no cox uô cur tul mê nhuôs””.

          Shông no, tas nro Đảng, tas nro tsôngv box chiv nhênhv 50 shông hnuz Hloz Hôx tâu tas siv nênhx, tror njiê đuô 50 shông sik côngv siêz côngv têk, sir jos uô lơưr Hloz li luk kriê tsês. No zos jiês xênhz huôx chinhr trị lox thiêz zuôr trâus chiê iz tiv phaz, chiz coaz, taz viv, iz cán bộ, đảng viên, iz lênhx tsôngv box tror seiz đuô zuk, sir jos cơưv shâv uô lơưr Hloz Hôx cxiv tsa têz qơưk ziv hnuz ziv bluô nux, vav mênhx./.

(VOVTN-Txâur Vax cxeik nhênhv)

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC