Cxiv tsa Đangv hnuz 20-5-2019
Thứ hai, 00:00, 20/05/2019

Gia Lai: chuôz tsar đảng viên pênhz phax mul têx jêx jos

ntus đriv

 

 

          Chi bộ jos Beng, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai muôx 7 lênhx đảng viên. Six hơưv jê ntơưv no, chi bộ muôx cxaz iz lênhx đảng viên zos Trung úy Ngô Văn Hữu, cán bộ Zênhx pênhz phax Ia Chía. Trung úy Ngô Văn Hữu puz pâuz, hâux lưv cxaz chuôz xênhz huôx chi bộ jos tưz paz tix lâuk pâuz tâu pox nhuôs li siêz xar njôngr. Cxôngx co, muôx têx ziv chênhv gôngr côngv trâu jêx jos cux xưk li heik kriê trâu cấp ủy, chinhr quyênx tiv phaz cov huv đros đuô:“Uô lơưr thênhv siêz li tsưr ziv thiêz sir jos cxaz chuôz xênhz huôx chi bộ, qơư tsov txos zos chiê muôz siêz tsơưr lươngv xênhz huox chi bộ thiêz sik côngv hâur côngz xưv vênhv tôngv tsôngv box. Đhâu côngz xưv xênhz huôx nhoz jêx jos zuk cux pâuz tâu pox nhuôs li siêz xar chiê cxôngx co muôx tsưr ziv heik trâu cấp ủy, chinhr quyênx tiv phaz, chỉ huiz taz viv muôx têx tsưr ziv paz pox nhuôs huv đros đuô”.

          Lâuk jos Rơ Châm Chích, BÍ thư chi bộ jos Beng, xã Ia Chía, Huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai puz pâuz, cxôngx thâuv muôx đangv viên bộ đội pênhz phax lok đros xênhz huôx, chi bộ li chêx cuk huôx tôngv tâu muôz siêz tsênhz mênhx. Têx đảng viên hâur jos cux pâuz tsênhz đuô lok zuk li pưs txux. Cxôngx co, ntâu lênhx đảng viên tưz sir jos đuô hâur huôv tsar kinh têr, uô ntêx nyuôk chiê pox nhuôs cơưv shâuv uô lơưr. Ntâu ziv chuôz zis cxôngx co mak tưz truôx siêz hlôngr yiêz tsoz chos, cxôngx tsuôk pâuz chos poz cưk, kok ntông pox nhuôs tz pâuz chos cxaz tsoz chos txơưr li cà phê, điều, chos đrox tu zus nhux đas, yik, tso lok phênhv sâu siêz, luz nênhx ngaz tul đuô.       “Thôngz đhâu trâu pox nhuôs pâuz Đảng, têz qơưk li chủ trương, cêr chei thiêz tiv phaz li têx tsưr ziv, sik côngv đros bộ đội coar lik cêr ntus đriv. Uô li chas chiê chuôz tsar cêr coaz siv jông hâur tsôngv box thiêz bộ đội sâuv thax tsav ntus đriv no. Tiv 2 zos vênhv thix huôv tsar kinh têr chiê txu yeiz cxuôv pluôs. Qơư tsov txos zos tuôr truôx txiv ngaz chinhr trị, trật tự taz por xã hội sâuv ntus đriv”.

          Tỉnh Gia Lai muôx cêr ntus đriv ntêr 90 ntâu ceik cêr mul đhâu 7 xã, 3 huyện, buôk têz qơưk Campuchia. Sâuv cêr ntus đriv yênhx lix cxix luôk zênhx pênhz phax đros 8 zênhx. Lơưr đại tá Vũ Trung Kiên, Chỉ huiz tsar Bộ chỉ huiz pênhz phax tỉnh Gia Lai, pênhz phax tỉnh tưz xeir tâu 7 lênhx cán bộ, đảng viên jông nhoz têx zênhx pênhz phax chiê chuôz tsar cxaz chuôz ban chấp hành Đảng bộ têx xã. Thôngx cxix, 50 lênhx cán bộ, đảng viên jông txơưr nhoz têx zênhx pênhz phax cux tâu xeir chiê chuôz tsar mul cxaz chuôz xênhz huôx nhoz têx chi bộ jêx jos sâuv ntus đriv. No zos lưx lươngv nhoz jê tsôngv box, chiê pâuz tâu tsôngv box li siêz xar, ziv chênhv thix ziv, heik trâu cấp ủy, chinhr quyênx tiv phaz cux xưk li pênhz phax tỉnh chiê uô jông đuô têx jênhv vưv kinh têr, xã hội, txiv ngaz chinhr trị sâuv thax tsav ntus đriv:          “Heik kriê cui chế sik côngv hâur đảng ủy Bộ tư lệnh pênhz phax đros tỉnh ủy Gia Lai, pêz tưz chuv tôngv cxiv tsa cui chế sik côngv đros huyện ủy 3 huyện ntus đriv. Sâuv co zôngv lưx lươngv cán bộ pênhz phax zos tsênhv. Lưx lươngv no zuôr niêx hnuz đros cấp ủy chinhr quyênx tiv phaz hlôngr yiêz, cxiv tsa têx muôx jos lok chinhr trị, kinh têr”.

          Đros uô jông côngz xưv por vêv tsưr qênhx, txiv ngaz, bộ đội pênhz phax Gia Lai tsênhv muôx têx tsưr ziv uô jông, gôngr phênhv coaz tsôngv hâur hâux lưv huôv tsar kinh têr, muôz siêz luz nênhx chinhz yênhx trâu tsôngv box sâuv thax tsav ntus đriv. Đhâu co, sik côngv por vêv jông ntus đriv têz qơưk./.

(VOVTây Nguyên-Txâur Vax cxeik nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC