Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 17-01-2023
Thứ ba, 11:25, 17/01/2023 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 17-01-2023

Thành phố tox siêz cxơưz tiês tsiv uô kôngz nuv njuôz, hur, truôx vênhs

          Chuôz zis niêv lâuk Lê Thị Thành nhoz phường Quyết Tiến li vax jâuz đar xar muôx 1 hecta ntiêr ar nhoz jos Màng, phường Quyết Thắng, TP Lai Châu chiê uô. Cheix tưs chos jâuz co, zuôr xar txos Tsiêz vax phênhv ntâu chos điz, jâuz poz, txir lưk suôr thiêz ntâu zav jâuz tsư kaz txơưr. Truôx siêz chos lơưr tsưr ziv hur, taz por, niêv lâuk Thành chos lơưr tsưr ziv chos jâuz hur viv li têx xiv huv kôngz nuv sâu lok puôr lênhx muôx qơư sâu zuôr ngaz tul. Chungz fênhx iz hnuz chuôz zis muôs zuôr xar 2 tạ điz, yênhx puôk luz jâuz poz… "Jâuz phênhv ntâu zos tuz luôv tuôx zuôr ciês ntơưv vax. Zos vax muôx caz nox jâuz mak cur tsuôk yuôx sinh học, tsi uô hiêv txos đas jos, jâuz tâuv nox mak taz por"

          Cux ndar txos kôngz nuv njuôz, kôngz nuv hur, taz por trâu đas jos, HTX kôngz nuv hur T thiêz Đ Lai Châu zos qơư tâu nênhs sir zôngv lok six njênhs njôngr txos. HTX tsênhv tsoz phưz 2 hecta ntông nox txir trâur nuv VietGap, tsiv grê sâu lok siêz đuô 2-3 jiês pir đros chos lơưr tsưr ziv kuz. Txos nhiv no taz viv tưz muôx 2 xiv huv zos txir chuôz thox thiêz txir lưk jôngr tax ploz tsênhr OCOP. Pos Văn Thị Dung, giám đốc HTX pheiz kênh: " Pêz zuôv 100 phênhv puô txix qir hữu cơ. Têx zav qir no pêz jov thiêz zuôv hâur hâur pâus, zôngv Viện kôngz nuv 1 li yuôx sinh học tsoz phưz hâur yênhx luz hli chiê por vêv tsoz chos, tsi uô zênhr shar txos tsơưr lươngv thiêz lênhx nênhs li đas jos"

          TP Lai Châu muôx tas nro mênhv chêx tsêz chos zos zuôr xar 3 cxênhz 500 hecta, hâur co mênhv chêx ar kôngz nuv zos zuôr xar 2 cxênhz 800 hecta. Ar tsiv uô kôngz nuv tsơưs pir đros têx tiv phaz txơưr hâur tỉnh taz sik tsiv grê fênhx pheiz sâuv 1 hecta ar chos công nghệ siêz zos 100 tsov đeiv iz hecta/ iz shông. Tsưr ziv cxiv tsa kôngz nuv njuôz, kôngz nuv hur zos iz hâur têx tsưr ziv truôx tul lêx ntêr mak TP Lai Châu tsênhv ndar txos. Pos Dương Thị Nhài, Phưv tsar phòng kinh têr TP Lai Châu puz pâuz: "Tiv zix zos TP cxơưz tiês zôngv kôngz nuv công nghệ siêz, kôngz nuv hữu cơ thiêz đros co zos chuôz tsar côngz xưv chox kriê, ndar txos sir zôngv yuôx por vêv đrox tsuôk, gôngr phênhv uô tsoz chos hloz lox sei, njuôz jông".

          Zơưv Bùi Hữu Cam, Phưv chủ tịch UB TP Lai Châu khav tênhv, ntu đhâu tiv phaz tưz muôx ntâu chính sách cxơưz cxiz, paz têx doanh nghiệp, tsưr tsix, lênhx nênhs yưv pênhr huôv tsar têx trâur nuv zôngv công nghệ siêz, kôngz nuv hữu cơ tsiv uô thiêz sâu zuôr xiv huv, tiv zix zos xiv huv ntu bê, tơưv txênhz tâu đros têx xiv huv txơưr.  "Đros kôngz nuv, thành phố xav tênhv tsuv zos kôngz nuv muôx tsơưr lươngv, zôngv KHKT thiêz ziv hnuz ziv tâu krêz đar. Lơưr co, tsoz chos tsênhv tâu xav tênhv chiê muôz siêz tsơưr lươngv co zos yuôx zêx thiêz zuôr yênhx trus hlôngr chiê tsiv uô thax tsav chos yuôx zêx tsơưr lươngv taz por, yuôx hur muôx tsiv grê kinh têr lox đuô trâu tsôngv box. Đrâuv yuôx zêx, nhiv no TP tsênhv yênhx lix thax tsav chos pax, chos mắc ka tsơưr lươngv siêz".

          TP Lai Châu li têx trâur nuv tsiv uô kôngz nuv hur, kôngz nuv hữu cơ tsênhv krêz tơưv iz tsưr ziv yiêz trâu huôv tsar KTXH nhoz tiv phaz. Kror coaz tsôngv đuô, têx trâur nuv no zuôr uô hlôngr yiêz cêr cor cav uô kôngz kuz, tsôngv box nôngx mênhx tiv phaz zuôr tâu thox cxov yênhx têx công nhân kôngz nuv, uô tsưr công nghệ txix ciês sâuv zuk liêx têz. Têx liêx têz njuôz jông gra luz cheix ntux yiêz lok txos đros thiêz siêz njênhs njôngr zuôr muôx tâu luz nênhx tsâu sor đuô./.

Thanh Thủy-Txâur Vax cxeik nhênhv

 

 

Pêx xênhv Lào Cai phax tar ntux no trâu tsiêx cxu txix chênhz zênhv thiêz khoa học

Zơưv Lý Phù Kinh, mênhx cxưx Cho nhoz jok Tả Chải, xar Tả Phìn muôx 5 tuk nhux tưv. Chiê taz por zav nox trâu chor nhux tưv thâuv ntux no chênhr, no njiv, zơưv Kinh tưz bax tsês chiê ntâu nhaz blêx kruôr đhâu sâu blêx tas, chiê muôx txâuk zav nox trâu chor tsiêx cxu hâur ntu tsik tso yar. Iz chas co, tâu canr bôv cxơưz cxiz uô kôngz hêik kriê, zơưv cux tsik so tor njêr đros đêx sor trâu chor nhux tưv hâuk chiê paz muôx nzir đas jos. Tsưr ziv uô no tưz paz trâu zơưv chuôz zis chor nhux tưv muôx txâuk tsơưr pưr thiêz tsik trâus tuôs no.

“Thâuv ntêx no, ntâuk blêx tas mak têx nhaz blêx tsuôk zos muôz hlơưr por tsês đrav liêx xưz. Nhiv no mak cur chuôz zis cux xưk li pox nhuôs hâur jok puôr lênhx chox chor nhaz blêx co lok tsês ntơưv têx qơư kruôr chiê uô zav nox trâu chor nhux tưv hâur chêix ntux no. fênhx six mak puz trâu nox thâuv ntux no, chor hnuz yar ntux zos tso yar mak cux tsuv muôz trâu nhux tưv nox nzir viv jâuz tâux cux muôx tsơưs”, zơưv Kinh puz pâuz.

Tsênhv tsênhz puz pov, thâuv chêix ntux no jêx tưv thâuv đruôz hnuz thiêz hmo ntux sik txơưr lok six ntâu; đros co zos muôx tê, têx thâuv tsênhv muôx đâuk lok thiêz. No zos têx phiv liv lok qiv hơưv uô hiêv ntâu txos trâu chor tsiêx cxu. Thâuv ntêx no, txos chor hnuz ntux no, zơưv Tẩn Vần Siệu nhoz jok Sín Chải cux tsênhv chox chor nhux tưv muk zus pêv yar jâuz. Chinhr viv li, chor nhux tưv trâu tuôs cux tsênhv muôx, uô hiêv ntâu txos trâu kinh têr chuôz zis.

“Nhiv no mak cur chuôz zis tưz muôx chênhz zênhv lơưv. Qiv hơưv ntơưv no txos trâu chêix ntux no mak no hênhr. Chuôz zis muôx 13 tuk nhux tưv, piz txix thâuv hli 10 zênhz lix, chuôs li tsik tso yar lơưv mak cơư hâur tsêr guôx chiê tu zus xưz. Zos tso yar mak tso lis thiêz chaz lok tsêr nzor đuô cxiê hnuz. Đros co, cur zôngv tax thêir vor ntov jông têx tsêr guôx cov tsik yâu chuô; chos nzir tâux nxư chiê muôx nzir zav nox trâu chor tsiêx cxu…”, zơưv Siệu hêik.

Khov trâu qênhx shênhx qiv hơưv mak pêx xênhv nhoz ntơưv thax tsav tox siêz Lào Cai muôx ntâu tsưr ziv chiê por vêv trâu chor tsiêx cxu. Đrâuv uô truôx jông đuô têx tsêr guôx, por vêv chor tsiêx cxu ciês ntơưv vax tsêr, ntâu ziv chuôz zis tu zus ntâu tsiêx cxu lok sik ntơưv têx qơư muôx jêx tưv grêk kik, lơưr zuôr xêir tsov txar chor tsiêx cxu muk trâu têx thax tsav qơư muôx jêx tưv siêz đuô.

Lơưr thôngz sâu, nhiv no sâuv thax tsav thiv xar Sa Pa muôx zuôr xar 4.500 ziv chuôz zis tu zus tsiêx cxu, đros tas nro chor tsiêx cxu xar muôx 14.000 tuk. Khov kriz uô jông têx tsưr ziv phax , tar ntux no, viv li txix hâur shôngk shông 2022 txos nhiv no, sâuv thax tsav thiv xar tsik pov muôx tsiêx cxu trâus tuôs no thiêz yêiz plaz lơưv./.

(Tòng Anh-Lik Thox cxêik nhênhv)

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC