Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 23-01-2024
Thứ ba, 10:29, 23/01/2024 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 23-01-2024

Nênhs Cho nhoz Cư Suê uô bluô nux khov hlôngr yiêz siêz xar hâur tsiv uô

          Đros vax cà phê đar 1,1 hecta ntâu tsênhv tror chos đuô shông tiv 3, chiv cheix shông no, zơưv Triệu Văn Phúc chuôz zis, nhoz jos 3, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk sâuv tâu muôx nhos 5 tênhr cà phê. Zơưv puz pâuz, cà phê sâu tâu shông no siêz đuô 2 jiês tsêz no. Tsi tâu xav txos ntu zuôr txos zuôr muôx cxaz phênhv sâu txix têx tsoz chos tâu chos sik shơư. Đros phênhv grê muôs li nhiv no, iz shông zơưv chuôz zis sâu tâu 800 tsov đeiv. Lơưr zơưv Phúc, muôx tâu phênvh sâu li ntơưv zos khov hlôngr yiêz tsưr ziv tsiv uô lơưr Hợp tác kôngz nuv thiêz jix vuv Bình Minh li heik kriê:

          “HTX heik kriê nôngx mênhx, pox nhuôk uô lơưr HTX li trâur nuv lok tsưr ziv zuôv qir, tsoz phưz, yuôx por vêv đrox tsuôk….UÔ lơưr HTX mak muôx ntâu liv, phênhv sâu siêz đuô. Viv thâuv ntêx pox nhuôk tsuôk uô lơưr chênhz zênhv viv li yar lengx sâu tsi tâu siêz”.

          Cux cxaz chuôz HTX txix têx hnuz nhiv kruôr yênhx lix, niêv lâuk Triệu Thị Hạnh pheiz kênh, iz lênhx nênhs hâur HTX puôr lênhx tâu muk cơưv cxaz têx KHKT yiêz. Têx xã viên zos hluôk nênhs tsênhv paz heik kriê pox nhuôk đhok cxix luôk car đêx chiê zưs đêx cov cxênhx txuôk đuô, vênhv tôngv têx lênhx nênhs tsêz chos lơưr saz hữu cơ, jông trâu tênhx qơư. Thôngx cxix, HTX chuv tôngv paz tsêz chos, sâu zuôr xiv huv:

          “Txix thâuv zos xã viên hâur HTX Bình Minh mak cux cxaz chuôz ntâu lớp kriê cxaz. Đhâu co zuk hlôngr yiêz siêz xar, tsưr ziv uô pov muôx chêx cuk đuô. Pov têz qơưk cux muôx ntâu tsênhv chei trâu HTX chiê xã viên HTX hlôngr yiêz siêz xar, tsuv uô kôngz nuv li cà phê, hưx txoz”

          Yênhx lix txix shông 2016, HTX kôngz nuv thiêz jix vuv Bình Minh muôx 27 xã viên puôr lênhx zos pox nhuôk nênhs Cho nhoz jos Bình Minh, jos 3, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar. Niêv lâuk Triệu Thị Châu, Giám đốc HTX puz pâuz, khov muôx 17 xã viên muôx yênhx tưv đại học, cao đẳng, viv li HTX huôv tsar uô côngz xưv puôr lênhx sei. Txos nhiv no HTX tưz muôx iz thax tsav đar 108 hecta chos ca phê đros ntâu zav tsoz chos li hưx txoz, sầu riêng, bơ….đros têx xiv huv muôx qơư sơưr sâuv niêv ciêz:

          “Yuôx zêx mãng cầu HTX thâuv muôs trâu niêv ciêz tâu nênhs sir zôngv tos jênhv. Nhiv no muôx cxaz sầu riêng kra kruôr thiêz txir mok mix kruôr tâu lênhx nênhs nhiêv sir zôngv. Txix co zuk uô li chas cov tsiv uô thiêz sir jos uô yênhx ntu chiê tov kaz no jông jux jus. Xar njôngr, têx lênhx nênhs HTX li xiv huv zuôr muôs trâu saz đrâuv tỉnh, tâu muôv muôs đêz đar sâuv zuk têz qơưk VN”

          Khov hlôngr yiêz siêz xar, sik côngv tsiv uô truôx vênhs, têx lênhx nênhs HTX luz nênhx tsi so tâu muôz siêz. Phênhv sâu fênhx pheiz iz chuôz zis tax txix 300-500 tsov đeiv iz shông. Zơưv Nguyễn Công Văn, Phưv CHủ tịch UB huyện Cư Mgar ntâuk grê:

          “HTX BÌnh Minh zos iz hâur têx HTX huôx tôngv muôx chêx cuk. Tsi taz zos hax huv cà phê mak lơưr tsênhv chuv tôngv sâu zuôr têx xiv huv txơưr txix kôngz nuv, têx zav txir ntông thiêz lơưr uô jông hâux lưv cungz xiv huv muôv muôs ngaz tul. Iz hâux lưv thiêz pêz lok six tsov cưv thiêz tso siêz, co zos chinhz yênhx sik côngv siêz xar tơưv hâur Ban giám đốc, lơưr uô hâux lưv muôx chêx cuk thiêz phuôx huiz tâu jênh chuv hâur lênhx nênhs HTX”./.

VOVTN-Txâur Vax cxeik nhênhv

 

 

 

 

Pêx xênhv Lai Châu phax tar jông ntux no trâu chor tsiêx cxu

                 Têx hnuz no, ntơưv chor xar tox siêz huyện Sìn Hồ, jêx tưv tsik so grêk kik muôx 10 tưv. Chiê tuôr jông đas jos thiêz uô sor trâu chor tsiêx cxu, pox nhuôs sơưr đơưk tưz chox chor nhux, tưv txix pêv têx têz lok cơư hâur guôx, thêir vor jông têx tsêr guôx thiêz bax cxix cxuô têx zav nox. Niêv tix Pax Xênhv Zax, nhoz jok Sà Dề Phìn, xar Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ puz pâuz:

              “Cux pâuz tiêk zuôr muôx jiês ntux no chênhr viv li tưz chox chor nhux tưv lok cơư hâur guôx muôx 2 hnuz no lơưv. Pov muôx ntux no đros lok nas viv li tsuv zuôr nzir tax lok thêir vor tsêr guôx cov ntov. Oz niêv txir cux muk txiêr jâuz tâux chox lok trâu chor nhux tưv nox”.

             Lai Châu nhiv no muôx tas nro chor tsiêx cxu 350 cxênhz ntâu tuk, hâur co chor nhux tưv zuôr xar 120 cxênhz tuk. Hâur têx hnuz jê lok no tiv muôx ntux no chênhr, đros lok nas yâur, jêx tưv ntơưv têx xar tox siêz nhoz cxuô thax tsav qơư li Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường grêk kik, txix 10 txos 12 tưv, jêx tưv thâuv hmo ntux grêk txix 8-10 tưv.

              Đros qiv hơưv txơưr txar phiv liv, Nganhx Kôngz nuv tỉnh Lai Châu tưz tso canr bôv lok sik côngv đros cxuô thax tsav qơư tsưr tsix yax kriê, hêik pox nhuôs kriz uô têx tsưr ziv phax, tar ntux no. Hâur co, chênhr quyền ntơưv qơư tưz cơưv jêx jok yax kriê, hêik pêx xênhv uô jông côngz xưv phax, tar ntux no trâu chor tsiêx cxu. Zơưv Nguyễn Khắc Tiệp, Trưởng phòng Kôngz nuv thiêz Huôv tsar jêx jok tox siêz huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu puz pâuz:

               “Huyện tưz yênhx lix chor tôv chiê muk ciês trâu têx xar, thị trấn chiê hêik, qênhz yuôx thiêz kriê pox nhuôs sơưr đơưk sir jos kriz uô têx tsưr ziv chiê phax, tar ntux no. Tsênhv tsênhz zos thiêr vor cov ntov jông têx tsêr guôx. Tiv zix zos têx xar tox siêz, nhux tưv zôngx ziv trâus tuôs no mak txar lok trâu têx qơư kik muôx jêx tưv siêz đuô. Sir jos bax cov txâuk têx zav nox trâu chor tsiêx cxu hâur têx hnuz ntux no chênhr, no njiv”.

                Lơưr njuôk xav, hâur têx hnuz zuôr txos, jêx tưv ntơưv Lai Châu zuôr tror grêk kik thiêz no njiv hênhr. Viv li, pêx xênhv tsuv uô jông têx tsưr ziv tsoz phưz tsik chiê ntux no njiv uô ruôr hiêv txos sđ têx tsiêx cxu./.

Khắc Kiên-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC