Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 23-5-2024
Thứ năm, 10:58, 23/05/2024 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 23-5-2024

Chêix txir khơưz đuz siêr sâuv tox siêz Mộc Châu

             Nhạc nền dân tộc vui tươi…..

           Tâu đê thiêz nox ciês chor txir khơưz đuz ntơưv têx ntông zos tsôngv kruô li iz kror shir phaz thâuv tuôx trâu tox siêz mộc Châu, tỉnh Sơn La. Viv li mak txix kaz hli 4 txos nhiv no, thâuv txos ndax chêix sâu đê, têx qơư muôx ntâu txir khơưz đuz li Nà Ka, Mu Náu, chor jok Pa Phách, Pa Khen… nhoz thị trấn Nông trường Mộc Châu tsik so muôx chôngz nênhs.

             Niêv tix Vũ Thị Nga, txix Hải Phòng tuôx puz pâuz: “Txix thâuv tuôx Mộc Châu cur tsik zuôr têx txir khơưz lơưr chox tuôx muôs hlo, mak tok chiê tâu muk hâur vax ntông đê ciês chor txir khơưz co chox muk trâu chuôz zis thiêz têx fôngx zưs sơưr đơưk nox. Tâu đê ciês txir li no zos iz kror lok six jông. Muk txos haur vax txir ntông mak pov tâu têx txir ntông co lox jông thiêz lok six kaz…”

            Chiê paz trâu tsôngv kruô sơưr đơưk tâu nriêr pâuz muôx cêr shir phaz, chor ziv chuôz zis chos txir khơưz ntơưv Mộc Châu tưz sir jos thiêz uô jông tu chor txir ntông cov muôx tâu têx hax huv ngaz tuk, tsơưr lươngv jông. Tix lâus Nguyễn Văn Sơn, tsưr iz vax txir khơưz ntơưv tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu hêik: “Thâuv piz đê têx txir, tsuv cxênhv têx chês lox, lâul cov tsik kâus thiêr lor. Ntu no mak phênhv ntâu chuôz zis tu têx ntông, sêiz shuôk têx txir, tsuôs yuôx trâu chor txir ntông huv six hơưv thiêz tsưr ziv, viv cux uô du lịch viv li tsuv sêiz shuôk jông trâu sơưr đơưk lok hâur vax txir ntông no chiê ndis shuôk, đêx txir”.

            Yênhx châuv shông tâu chos ntơưv thax tsav tox siêz no, tsoz txir khơưz đuz tưz zos iz zav tsoz chos muôx đros đrêiv tsôngv box cxuô mênhx cxưx Mộc Châu luz nênhx. Pox nhuôs tưz muôx têx tsưr ziv uô jông chiê paz gra siêz tsơưr lươngv têx txir ntông no, paz muôx tâu tsiv gri kinh têr siêz. Zơưv Tô Đăng Năm, tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu puz pâuz: “Cur chos txir kơưz đuz tâu muôx 30 shông lơưv, pêz uô lơưr tsưr ziv VietGAP, txix tu chor ntông txos sâu đêx txir, chor txir no hur jông 100% chiê tsôngv kruô tuôx ndis shuôk, đê txir, nox txir. Chuôz zis muôx 2 héc ta, chor txir mak xav trơưk yênhx shông, txi ntâu mak  tâu 15-20 tấn iz héc ta; pêz sâu iz héc ta  tâu txix 300-400 triệu đêiv”.

           Tưz tsik zos iz hâur têx qơưk chos ntâu txir khơưz đuz tiv zix têz qơưk, đros thax tsav 3.500 ntâu héc ta; Mộc Châu ziv hnuz ziv tâu chôngz nênhs hâur têz qơưk thiêz sâuv ntiêx têz pâuz txos viv muôx têx hax huv kôngz nuv, qơư du lịch jông. Tiv zix zos txix thâuv thax tsav qơư no kriz uô tsưr ziv huôv tsar “kôngz nuv đros trâu du lịch”. Zơưv Trần Xuân Thành, Trưởng phòng Kôngz nuv thiêz Huôv tsar jêx jok tox siêz Mộc Châu, tỉnh Sơn La hêik pâuz: “Mộc Châu tsik so xav jênhv uô ntâu zav kôngz nuv thiêz paz trâu du lịch, chêix tưs muôx têx zav kôngz nuv ntơưr, nhiv no mak cux tsênhv kriz uô tas nro hâur shông. Txix chor jâuz ngaz tuk tưz muôx côngz bê, txos têx chêix txir ntông siêr, li txir khơưz đuz, txir mo môngk, txir lưv tsiz sôngz, txir thênhx caz… puôr lênhx muôx hur si. Hâur têx shông đhâu, pêz tưz hêik chor HTX, ziv chuôz zis cxiv tsa têx tsưr ziv chiê tsôngv kruô nriêr pâuz, đhâu co paz muôx chôngz nênhs sâu zuôr txix ntâu tsưr ziv”.

                Nhạc nền dân tộc vui tươi….

            Hnuz hôiv đê txir nhiv kruôr tâu tsưr tsix ntơưv vuôk har Nà Ka-qơư chos ntâu txir khơưz đuz ntơưv Mộc Châu, hâur jiês kriz uô Ntênhk hêik pâuz Qơư Du lịch têz qơưk Mộc châu kaz ciêz nhiv kruôr đhâu. No cux zos jiês chiê tsôngv kruô nhoz đêz jê tuôx nriêr pâuz txos têx kror jông, têx vênhx huôv jông, thax tsav qơư thiêz lênhx nênhs ntơưv “qơư jông tuô ndis shuôk, uô si, nriêr pâuz txos têx qơư jông jav, đrox tsuôs, chiv xênhz sơưr thơưx sâuv ntiêx têz” no./.

Hạnh, Thủy-Lik Thox cxêik nhênhv

 

 

 

Yên Bái sir jos huôv tsar uô kôngz nuv truôx jông

            Zơưv Nguyễn Mạnh Huân nhoz xã Tuy Lộc, TP Yên Bái chuôz zis muôx zuôr xar 4 cxênhz xưv phaz liêx têz chos têx jâuz tâuv li: Txir lưk suôr, jâuz njuôz, tâuz zax, lưk naz.... Ntâu shông lok no, iz chas uô trơưk têx tsưr ziv kriê lok tsêz chos thiêz tu, zơưv chuôz zis tưz tsi zôngv têx qir têz qơưk trâu jâuz tâuv, mak nzaz nzơưv chor jâuz tâuv lâul, đaz tuôs, sênhv ntơư chiê vâuv uô qir trâu jâuz.

             Đros trâu tsưr ziv uô li heik co, zơưv chuôz zis tưz tsi tas nhiêx txiêx zuôr qir zuôv, cê muôx qir jông fmông jâuz tâuv, cê tsi kiêk nênhs vuôz tsuôz tênhx qơư..... “Txix thâuv cơưv shâuv tsưr ziv uô nox, vâuv qir chiê fmông têx kôngz, tưz txo grêk tsơưs vuôz tsuôz tênhx qơư, tsoz chos cux hloz lox jông đuô. Đros trâu tsưr ziv uô li heik co, cux txo grêk tâu iz đraz nhiêx txiêx zuôr qir zuôv”.

             Ndêz zos iz zav lok six phiv liv chos tâu, viv tsuv muôx jông qơư, uô trơưk tsưr ziv kriê, zưs đêx huv đros....., taz sik ntâu chuôz zis, HTX, doanh nghiệp nhoz Yên Bái ho uô tâu yênhx côngz. Ntơư zos lơưr tưz xar tơưv têx tsưr ziv jông huôv tsar uô truôx tuk.

            Công ty ndêz nox thiêz ndêz uô yuôx Mù Cang Chải nhoz huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái iz shông muôs trâu ciêz đrôngs muôx 300 tênhr ndêz hương tsơưr lươngv siêz. Zơưv Hoàng Anh Nối, Phưv Giám đốc Công ty heik pâuz, Công ty tưz nzaz nzơưv têx taz viv tsiv uô ntông, cơư ntông hâur thax tsav qơư têx hmôngr ntông lok chos ndêz, iz chas ntơư uô lơưr tsưr ziv muôz têx hmôngr ntông jiêz kra kruôr chiê caz tsi nox, tsi lưx. Khov têx hmôngr ntông mok, viv li chos ndêz hloz lox jông, nox kaz thiêz muôx têx tsês tâu ntêr..... “Pêz Công ty cux tsênhv chos siv nzir iz zav ndêz yiêz, zav ndêz co cux mê njik jông xưk li chor ndêz hương, viv li pêz nzaz nzơưv tâu têx qơư chos ndêz hương chiê chos. Đhâu đê sâu tas ndêz hương, pêz zuôr chos ciês zav ndêz yiêz ntơư trâu, tsi uô hiêv li chas txos tênhx qơư”.

              Tsi tiêk hâur tsêz chos kôngz, lok sâuv tu zus tsiêx cxu, tsôngv pêx xênhv Yên Bái cux tưz jux juk uô yênhx têx trâur nuv huôv tsar uô nox tâu truôx li jông. Tsưr ziv uô co zos nzaz nzơưv têx kuôr blêx, kuôr cưk chiê puz tsiêx; lok sik nzaz nzơưv têx jâuz tâuv nhux tưv nox sênhv, qir tsiêx cxu chiê vâuv uô qir fmông têx tsoz chos, cê cxênhx txuôs nhiêx txiêx, cê por hưv tênhx qơư tsi trâul vuôz tsuôz, kiêk nênhs. Zơưv Ngô Tiến Dũng nhoz jok 11, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, Yên Bái heik pâuz: “Pêz tu zus tsiêx cxu tsuv uô trơưk cui tinhv li: Tsuv muôx qơư trâu têx qir tsiêx cxu, hnuz tưs cux qêz suô qơư tu zus hur si, uô ntêx zos hur trâu zuk chuôz zis, tiv 2 zos hur jêx jok, luôs thiêx tsi heik zuk viv tsư nxiêz, tsư kiêk”.

                Nhạc nền dân tộc......

            Huôv tsar uô kôngz nuv truôx jông li heik sâuv zos uô trơưk têx tsưr ziv uô nox yiêz thiêz huv đros. Têx vuôz tsuôz, kiêk nênhs, kuôr blêx, kuôr cưk, jâuz tâux tsiêx cxu nox sênhv....zuôr tâu tror muôz vâuv, tsiv uô qir chiê fmông trâu tsoz chos cov têx kôngz hloz lox jông, tsi uô ruôr hiêv txos lênhx nênhs đas jos, tsi vuôz tsuôz kiêk nênhs tênhx qơư.

             Ntơưv tỉnh Yên Bái, huôv tsar uô kôngz li heik sâuv tâu yênhx lix thiêz tsênhv tâu nthuôr uô đêz đar trâu cxuô thax tsav, vav chiê siêz zuôr paz trâu ngênhx Kôngz nuv ntơưv qơư huôv tsar uô têx kôngz tâu ntâu đuô./.

Trịnh Xuân-Riê Lâux cxeik, nhênhv  

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC