Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 23.2.2023
Thứ năm, 11:01, 23/02/2023 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Cxênhx txuôk 2 cxênhz đeiv- phongz yaox muôx ziz njiêz trâu zaoz zux thax tsav txov nhêv Nậm Pồ (Điện Biên)

Zuôr xar 4 luz hlik no, tas cik sơưr nzor hnuz tưs, têx cưk kriê đros ntâu lênhx shux xênhz tsêr cơưv cxênhx 2 Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) cux tsês mê njik six hơưv chiê uô huôx tôngv cxênhx txuôk nhiêx txiêx hâur tul buô ar. Hâux lưv uô tsênhv tsênhz no zos cưk kriê thiêz shux xênhz tsêr cơưv uô phongz yaox cxênhx txuôk 2 cxênhz đeiv iz hnuz trâu hâux lưv zaoz zux, zos Huyện ủy Nậm Pồ phuôx tôngv kaz shôngk shông 2022. Cưk kriê Nguyễn Văn Dúp, Hiệu trưởng tsêr cơưv puz pâuz: Uô phongz yaox no, 100% tsêr cơưv nhoz têx cấp cơưv hâur huyện puôr lênhx cxaz chuôz uô jông, txơưv tiêk ntâu lênhx nênhs, ntâu ziv chuôz zis muôx luz nênhx cux phêv liv: “Tsêr cơưv sik côngv đros công đoàn krêz uô đêz đar hâur tas nro cán bộ, cưk kriê, công nhân viên thiêz shux xênhz tas nro tsêr cơưv. Đhâu co tsêr cơưv cux xưk li têx mê nhuôk shux xênhz txơưx cxênhx txuôk đuô chiê uô lơưr zơưv Côngz Hôx li cêr uô nênhx jông”.

          Heik lok phongz yão tsênhv tsênhz, muôx ziz njiêz no, Cưk kriê Lò Thị Mai, Hiệu trưởng tsêr cơưv mê nhuôk zâu xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ cux puz pâuz:“Thâuv phuôx tôngv phongz yaox cxênhx txuôk 2 cxênhz đeiv iz hnuz trâu zaoz zux, tsêr cơưv tưz jênhv tâu xã, shux xênhz li niêv txir thiêz têx mê nhuôk shux xênhz hâur tas nro tsêr cơưv li thôngx ziv siêz. Chiê paz cưk kriê nhoz truôx hâur jêx jos thiêz paz têx cưk kriê txơưr hâur tas nro huyện muôx cuiv khưx phưx têx phêv liv lok chuôz zênhx chuôz tas”.

          Zơưv Khoàng Văn Van, Bí thư Đảng bộ xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên pheiz kênh: Ciês thâuv phongz yaox tâu phuôx tôngv, cấp ủy, chính quyênx tiv phaz tưz chêx chôngk yax mông đêz đar txos tas nro tsôngv box sâuv thax tsav. Đros siêz xar njôngr têx mê nhuôk tâu cxaz chuôz cơưv ntơưr hâur tênhx qơư zaoz zux cxix cxuô đuô, viv li tsôngv box hâur xã lênhx tưs cux jông siêz cxaz chuôz. 2 cxênhz đeiv zos chor nhiêx txiêx mê đros thiêz sđ, taz sik thâuv tâu tas nro côngv thôngx sik côngv tês gôngr côngv, njênhs njôngr zuôr muôx tâu iz phênhv cxênhx txuôk chiê paz trâu zaoz zux tiv phaz:“Huyện phuôx tôngv phongz yaox “cxênhx txuôk 2 cxênhz đeiv iz hnuz trâu zaoz zux” cur pov no zos hâux lưv uô tsênhv tsênhz, iz lênhx tsuôk cxênhx txuôk 2 cxênhz đeiv mak zuôr gôngr côngv tâu iz phênhv chiê paz txưv trâu zaoz zux. Nhoz xã Chà Nưa thâuv phuôx tôngv, cán bộ thiêz tsôngv box hâur xã lok six jông siêz uô lơưr”.

          Zơưv Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ puz pâuz: thâuv phuôx tôngv phongz yaox txix hli 11/2022 txos nhiv no, phongz yaox “cxênhx txuôk 2 cxênhz đeiv iz hnuz trâu zaoz zux” tưz zaz zâuv tâu 2 cxênhz lênhx nênhs cxaz chuôz cxênhx txuôk nhiêx txiêx trâu hâur 1 cxênhz tul buô ar. Chor nhiêx txiêx cxênhx txuôk hâur iz hnuz tsi ntâu, taz sik viv tsưr ziv cxuô, njênhs njôngr zuôr sâu tâu iz phênhv chiê paz trâu hâux lưv zaoz zux:“Cxênhx txuôk 2 cxênhz đeiv iz hnuz trâu zaoz zux no zos phongz yaox uô lơưr Hloz Hôx li cêr uô nênhx jông. Ntu tsav txênhz, Đảng thiêz têz qơưk tưz phuôx tôngv cxênhx txuôk cxur. Nhiv no pêz phuôx tôngv phongz yaox no chiê cán bộ công chức viên chức thiêz cxuô ziv chuôz zis cxênhx txuôk tsơưs tiv zix 2 cxênhz đeiv iz hnuz. Xar njôngr hâur 1 shông zuôr huiz tôngv tâu 1,5- 2 tỷ đeiv chiê paz trâu têx mê nhuôk shux xênhz hlôngr yiêz cơ sở chuôz zênhx trâu tsêr cơưv”.

          Zos huyện pluôk, ntus đriv, cơ sở cxuô zav nhoz têx tsêr cơưv nhoz xã Nậm Pồ tsênhv yuôr ntâu phêv liv. Hâur 500 qar cơưv nội trú, nhiv kruôr muôx 70 qar tâu cxiv uô truôx, chor tsênhv yuôr zos tsi tâu truôx jông.

          Đros thiêz têx tsưr tsix, lênhx nênhs, têx lênhx nênhs siêz jông hâur thiêz đrâuv thax tsav li sik côngv “cxênhx txuôk 2 cxênhz đeiv iz hnuz trâu zaoz zux” tâu krêz uô muôx chêx cuk zuôr chuôz cxaz đas jos chiê cưk kriê têx tsêr cơưv nhoz tox siêz ntus đriv no muôx cxaz têx zuôr trâus phưx vưv côngz xưv kriê ntơưr cov tax tâu chêx cuk jông tiv zix hâur ntu zuôr txos./.

                                                                         Vũ Lợi-Txâur Vax cxeik nhênhv

 

Cơưv shâuv hloz Hôx têx hâux lưv uô jông chiê paz trâu pêx xênhv

Thạc sĩ Lê Hải Hà, Tsênhv qơư sir zôngv thôngz mông thiêz khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái tâu pâuz txos zos iz hâur chor canr bôv sir jos kriz uô chor tsưr ziv, kỹ thuật yiêz chiê paz trâu pêx xênhv muôx têx têx tsưr ziv tu zus chos kôngz lôngk cov truôx jông thiêz sâu tâu siêz đuô.

Tsưr ziv chos ndêz ntơưv Khánh Hòa, huyện Lục Yên – qơư pêx xênhv luz nênhx tsênhv yuôr ntâu txov nhêv, pâuz tsik nâtu txos sir zôngv txêx txux chi khoa học trâu hâur luz nênhx, nhiv no tsênhv tâu tix lâus Hà thiêz chor nênhs đros uô hâux lưv kriê chiê uô tâu truôx jông tsưr ziv chos ndêz linh chi. Thạc sĩ Lê Hải Hà hêik:“Uô đros pêx xênhv mak thâuv pov pêx xênhv uô tâu thiêz sâu tâu nhiêx txiêx mak zuk cux shir phaz lơưv. Vav tiêk zuk zos nênhs uô tâu yênhx côngz thiêz paz sâu tâu liv lok kinh têr”.

Tsêr vênhx huôv jok Ngòi Khang, xar Bảo Ái, huyện Yên Bình – qơư tsưr tsix chor huôx tôngv vênhx huôv, vênhx nghệ, thể dục thể thao lok sik chor jiês cơưv jêx jok, njiz cử tri tsênhv tâu pêx xênhv ntơưv thax tsav qơư nhoz hêik tiêk zos “Tsêr niêv côngv siêz”, viv tâu uô txix ciês pêx xênhv, đros cấp ủy, chinhr quyền, chor đoanx thêv, tsưr tsix xar hôiv ntơưv thax tsav qơư li đas jos, thôngx ziv. Zơưv Trần Xuân Trường, Phưv Bí thư Chi bộ, Tsar jok Ngòi Khang puz pâuz: Luz tsêr tâu uô khor truôx jông, iz ndis luz tsêr vênhx huôv tưz đar đuô khov muôx pêx xênhv muôz ar, sik côngv hnuz côngz thiêz paz cxuô zav chiê uô. Tiv zix, đros tsưr ziv uô ndax ndênhk, tsênhz mênhx, dân chủ, viv pêx xênhv kror liv thiêz txix uô lơưr tsưr ziv “đảng viên uô ntêx, sơưr đơưk cơưv shâuv uô trơưk”, jok tưz huiz tôngv tâu muôx 300 triệu đêiv ntâu nhiêx txiêx txix pêx xênhv thiêz 150 triệu đêiv nhiêx paz hâur xar hôiv chiê zuôr têx chuôz zênhx cxuô zav li trôngx tos, loa, mêir nzuôx chuô tênhv phưx vưv tsêr vênhx huôv li huôx tôngv:“Thâuv njuôk xav tsưr ziv thiêz hêik trâu pox nhuôs pâuz mak pêz tsưr tsix cơưv oz, pêz jiês. Cơưv tiêr njuôk xav tas mak pox nhuôs lok six thôngx ziv thiêz pêz uô tâu iz kror jông zos txơưv uô tuk đaz tsi li cêr zoz thôngz lok sik tsêr vênhx huôv, pêz uô tsênhz mênhx, ndax ndênhk lok nhiêx txiêx trâu sơưr đơưk pâuz”.

Ntơưv jok Phú Mỹ, xar Việt Thành, huyện Trấn Yên, txos trâu yênhx jiês kaz ciêz, txơưv khưr uô liêx têz, taz sik pox nhuôs hâur jok cux tsês six hơưv chiê uô vêv xênhz cêr muk lok hâur jêx  jok. Lênhx tưs cux sir jos uô lox tôngv, đros siêz xar tiêk sir jos chos pax lok sik uô vêv xênhz zuôr uô trâu qơư zuk nhoz jông gâux đuô. Pos Nguyễn Thị Kết, nhoz jok Phú Mỹ hêik:“Pox nhuôs sơưr đơưk hêik cxuô mak shir phaz hênhr, muôx qơư chiê xênhz huôx, qơư trâu têx mê nhuôv uô si. Chor lâul cux tsik so tuôx ntơưvno chiê uô thể dục thiêz”.

Zơưv Đặng Văn Tân, Bí thư Chi bộ jok Phú Mỹ, xar Việt Thành puz pâuz: chor nênhs sir jos uô ntêx hlo no piz uô txix yênhx lênhx nênhs hâur chuôz zis , chuôz xênhv txos trâu jêx jok:“Lơưr tsưr ziv uô zos pêx xênhv pâuz, pêx xênhv sêiz lax, pêx xênhv tâu sơưv, viv li pox nhuôs sơưr đơưk lok six sir jos thôngx ziv paz uô têx phongz yaox”.

Nhov no nhoz Yên Bái, txix jêx jok txos xar, huyện, iz kror qơư puôr lênhx muôx têx tsưr ziv uô chiê cơưv shâuv thiêz lơưr zơưv hloz Hôx cêr uô nênhx jông. Taz sik kror siz xưk zos viv pêx xênhv, pêx xênhv sêiz lax, pêx xênhv uô, pêx xênhv qênhz yuôx thiêz tâu sơưv liv. Tsưr ziv uô nox tưz paz uô trâu pêx xênhv njênhs njôngr trâu cấp ủy đuô; paz muôx thôngx ziv siêz hâur xar hôiv, cxiv uô tâu truôx jông cêr sik côngv siêz hâur pêx xênhv txix ciês ntơưv qơư nhoz. Tix lâus Mai Anh Đạt, Bí thư đoàn xar Minh Quán, huyện Trấn Yên puz pâuz: hluôk nênhs hâur xar tsik so xar txos hloz Hôx têx luk kriê, uô lơưr zơưv hloz Hôx têx luk kriê co txis ciês têx hâux lưv uô tsênhv tsênhz, phuôx huiz tâu hluôk nênhs li kror uô ntêx hlo:“Chor hluôk nênhs sir jos gra siêz zuk li jênhv pâuz thiêz txơưx jênhv hâur tas nro cxuô kror, tiv zix zos vênhx huôv, tênhv qơư… Đoanx xar Minh Quán mak cux tưz uô jông chor phongz yaox zos tsưr tsix đoanx kriz uô thiêz têx phongz yaox txơưr zos thênhv siêz thiêz đảng ủy ntơưv qơư choz zok”.

Cơưv shâuv thiêz uô lơưr zơưv hloz Hôx, yênhx tập thể thiêz tiz nênhs nhoz Yên Bái nhiv no tưz muôx tâu têx tsưr ziv uô jông, huv đros. Têx hâux lưv uô nox txơưv tiêk lok six zâu, taz sik lok six tsênhv tsênhz, txix co, paz cxiv tsa têz qơưk cov ziv hnuz ziv jông jav đuô xưk li hloz Hôx siêz tok njôngr./.

                                                            TTTB-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC