Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 26-4-2024
Thứ sáu, 14:50, 26/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Sơn La thiêz têx tỉnh Tây Bắc: Sir jos kriz uô cêr zoz thôngz chiê huôv tsar

Ntơưv tỉnh Sơn La, xav jênhv chor cêr zoz thôngz lok six zov chênhr hâur huôv tsar kinh têr-xar hôiv, viv thâuv ntêx no thax tsav đar, cêv kuôk zos kror phiv liv lox hâur muk lok thiêz zuôr muôs têx hax huv, uô trâu chor nênhs yưv pênhr tsik xar tuôx, viv li têx shông jê lok no, thax tsav qơư no tưz sir jos huôv tsar têx cêr zoz thôngz.

Lơưr zơưv Lê Hồng Minh, Phưv chủ tịch Ủy ban tỉnh Sơn La, Nghị quyết Đại hôiv Đảng bôv Tỉnh Sơn La jiês tiv 15 xav jênhv yưv pênhr cxix cxuô uô cêr cxuô zav zos iz hâur 3 kror zov chênhr thiêz zos iz hâur 9 jênhv vưv tsênhv njiêz tsuv tâu sir jos yưv pênhr uô hâur ntu 2020-2025. Nhiv no thax tsav qơư tsênhv kriz uô oz dưv anr zoz thôngz zov chênhr zos cêr muk chênhr Hòa Bình-Mộc Châu thiêz tror kho đuô qơư tsar đrêk yêz za Nà Sản đhâu xar muôx 20 shông cơư kror trôngx tsês. Hâur co, dưv anr cêr muk chênhr Hòa Bình-Mộc Châu tsênhv tâu sir jos kriz uô, sir jos cov kriz uô tâu trâu hâur 3 luz hli kaz shôngk shông 2024.

Lok pênhr jos yưv trâu uô dưv anr, zơưv Lê Hồng Minh puz pâuz, txơưv tiêk zos thax tsav tox siêz tsênhv yuôr ntâu txov nhêv, taz sik lơưr tsưr ziv “tsuv kriz uô cêr zoz thôngz uô ntêx”, tỉnh Sơn La tưz tsês têx pênhr jos chiê kriz uô: “Đrâuv dưv anr Trung ương paz 3.400 tiv, Hôiv đôngx tỉnh Sơn La tưz tso tơưv Nghị quyết lok bax cov txâuk têx nhiêx txiêx. Ntơưv jiês cơưv chuyên đề Hôiv đôngx tỉnh hnuz 19/12 nhiv kruôr đhâu mak cux tưz tso tơưv iz Nghị quyết thiêz zos phêiz 1.538 tiv đêiv chiê muôz trâu phênhv tsênhv yuôr đros tas nro pênhr nhiêx yưv uô dưv anr, njuôk xav tas muôx 4.938 tiv đêiv”.

Txos nhiv no, đhâu thâuv uô tiêr yưv pênhr kriz đar, Qơư tsar đrêk yêz za Điện Biên tưz muôx cêr trâu yêz za lok đrêk ntêr muôx 2.400 thiêr, đar 45 thiêr, yar tiêx lêv yêz oz tos, 4 qơư đrêk têx yêz za yiêz, đros tas nro têx tênhz tơưl pov cêr yiêz jông, txâuk trâu chor zav yêz za yiêz A320, A321 lok sik luôx li co za lok tsơưs thiêz đrêk. Qơư trâu chor kruô nhoz so tok chêix yêz za cux tâu kriz uô lox đar đuô, txâuk trâu txix 300 cxênhz ndê txos 500 cxênhz lênhx nênhs iz shông. No tưz tsik zos nganhx yêz za li kror zov chênhr, mak tsênhv paz trâu huôv tsar kinh têr-xar hôiv nhoz tỉnh Điện Biên thiêz têx tỉnh thax tsav Tây Bắc, xưk zơưv Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Điện Biên puz pâuz: “Paz ntâuk chiv thênhv huôv tsar yiêz trâu tỉnh Điện Biên; zos kror paz trâu tỉnh Điện Biên kriz uô têx huôx tôngv zaz zâuv yưv pênhr, huôv tsar du lịch, kriz uô têx kror liv nhoz tỉnh Điện Biên, tiv zix zos txêik tok têx xor xưv hâur shông du lịch têz qơưk Điện Biên 2024 thiêz chiv nhênhv 70 shông ntâuk zênhx tros châuz ntơưv Điện Biên Phủ”.

Hâur 5 tỉnh Tây Bắc, Yên Bái zos tỉnh xuz thơưx ciês100% chor xar muôx cêr yêz ô tô muk txos trâu tsênhv qơư. No zos iz kror jông, viv zos luz tỉnh tox siêz, thax tsav trâus cêv kuôk, phiv liv, têx pênhr jos yưv trâu uô zoz thôngz muôx tsơưs, pêx xênhv luz nênhx tsênhv txov nhêv, taz sik đros tsưr ziv “Têz qơưk thiêz pêx xênhv sik đros uô”, Yên Bái tưz sir jos hêik, yax kriê, paz muôx tâu thôngx ziv chiê ntâu ntu cêr tâu kriz uô. Tix lâus Triệu Tài Tiến, Tsar jok Suối Quyền, xar Suối Quyền, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái puz pâuz: “Pêx xênhv Yên Bái cux tsênhv pluôs. Taz sik hêik txos kriz uô cêr mak xưk li pox nhuôs lênhx tưs cux thôngx ziv đros uô hur si. Ntâu ziv chuôz zis tưz muôs cuêv fix; nênhs muk uô nox đêz cux xa nhiêx lok paz, viv lênhx tưs cux xar cov muôx tâu têx cêr yiêz jông muk lok”.

Lơưr thôngz sâu, hâur ntu 2021-2025, sâuv thax tsav tỉnh Yên Bái tưz muôx 26 dưv anr, côngz trinhx zov chênhr zos Ủy ban tỉnh cuêz tênhv yưv pênhr, đros pênhr yưv uô muôx 13 cxênhz tiv đêiv ntâu. Hâur co, muôx 17 dưv anr, côngz trinhx huôv tsar têx cêr muk lok, tsav xar muôx 74% têx pênhr nhiêx yưv uô têx côngz trinhx zov chênhr. Đros co, tỉnh cux tsêx trung, huiz tôngv pênhr jos huôv tsar zoz thôngz jêx jok lơưr Đề anr huôv tsar zoz thôngz jêx jok tỉnh Yên Bái ntu 2021-2025, uô đros têz qơưk pêz tsaz yênhx…

Đrâuv têx dưv anr hêik co, ntơưv têx thax tsav qơư txơưr đuô nhoz thax tsav Tây Bắc nhiv no cux tưz thiêz tsênhv muôx ntâu côngz trinhx zoz thôngz tâu kriz uô li: Dưv anr kriz uô cêr zoz thôngz txuôk thax tsav qơư kror ar Hoàng Liên thiêz dưv anr txuôk zoz thôngz Lai Châu đros trâu txos cêr muk chênhr Nội Bài-Lào Cai; dưv anr txuôk txix txox cêr muk chênhr Nội Bài-Lào Cai txos trâu Sa Pa thiêz dưv anr Qơư tsar đrêk yêz za Sa Pa, tỉnh Lào Cai… Chor côngz trinhx thâuv uô tiêr tưz tsik zos paz muk lok sêi đuô txos cxuô thax tsav qơư hâur tas nro têz qơưk, mak tsênhv zos paz trâu pêx xênhv nhoz ntơưv no tâu cxaz chuôz trâu têx tsiv gri sâuv ntiêx têz, txix co paz trâu têx thax tsav qơư ntơưv no huôv tsar./.

VOVTB-Lik Thox cxêik nhênhv

 

Sir jos taz por truôx tuk lox tôngv đhâu txuz uô công nhân trâul tuôs ntơưv Yên Bái

Hnuz 22/4/2024 tưz muôx yưv txuz uô lênhx nênhs trâul tuôs ntơưv tsêr meir tsiv uô xi măng Yên Bái, nhoz thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Thâuv tsênhv taz tov kho luz meir sôr 3 hâur tsêr meir tsiv uô xi măng Yên Bái tưz uô 07 lênhx công nhân lox tôngv trâul tuôs thiêz 03 lênhx công nhân txơưr đuô trâul saz. Qir tiv xuz thơưx tâu xav zos, tiv tsi ndo seiz shuôs jông, thâuv tsênhv taz tov kho luz meir jov poz jêz, luz meir co tsênhv muôx tênhv tênhz thiêx uô muôx yưv têx tsi jông li heik sâuv. Tix lâus Phạm Ngọc Long, iz hâur 3 lênhx nênhs trâul saz heik pâuz, tix lâus thiêz chor nênhs đros uô hâux lưv kho meir uô cê tưz uô trơưk cui tinhv taz sik cux muôx têx tsi jông li ntơư: “Cur cux tsi pâuz shor zos viv li chas, cxuô jiês pêz cux uô li ntơư, jâuv no ho muôx yưv têx riêz nênhs, tsi jông li no”.

Taz por truôx tuk, vêv xênhz lox tôngv zos iz hâur têx zov chênhr thiêz tsuv uô zos đreiv li cui tinhv, tưz muôx cxix cxuô ntâuz ntơưr fuô kriê uô trơưk đreiv li ntơư, lar heik zos ntơưv têx qơư công nghiệp muôx ntâu zav meir lox, chuôz zênhx uz no li: Chor tsêr meir tsiv uô xi măng, chuôz laov cxiv tsa.....Txơưv hâur ntu nhiv kruôr đhâu, cxuô cơ quan muôx vax huôv tỉnh Yên Bái tưz moz siêz uô jông hâux lưv seiz car lok sâuv truôx tuk, vêv xênhz lox tôngv hâur thax tsav, taz sik cux muôx têx txuz uô tsi trơưk chei, cui tinhv tiv ntâu qir tiv nhiêk txơưr nhiêk tsi siz thôngx. Đhâu têx riêz nênhs, tsi jông muôx yưv nhoz công ty tsiv uô xi măng Yên Bái, chor công ty, doanh nghiệp tsuv qênhz shuôs, qênhz yuôx đuô hur si taz viv cxuô luôs hâux lưv uô chiê truôx tuk trâu nênhs lox tôngv. Tix lâus Phạm Đức Tiến, seiz car iz tsêr meir nhoz thax tsav công nghiệp faz Nam tỉnh Yên Bái heik: “Truôx tuk lox tôngv zos zov chênhr đuô hur si, niêx luz hlik, niêx ciêz pêz puôr lênhx cơưv chiê tso tơưv têx tsưr ziv lok truôx tuk lox tôngv. Đhâu têx tsi jông muôx yưv nhoz tsêr meir tsiv uô xi măng nhiv kruôr đhâu, pêz cux tưz cơưv đuô thiêz heik sơưr đơưk cov tiz jông seiz shuôs, uô trơưk têx cui tinhv lok truôx tuk lox tôngv. Zos thâuv tưs tso meir uô hâux lưv, cir tis mak tsuv heik trâu lưv tus pâuz, seiz kaz jông, tsi muôx đaz tsi uô tuôr thênhv, trâul ruôr hiêv mav tso tênhv thiêx txar jav tâu têx tsi jông”.

Txix têx riêz nênhs, tsi jông nhiv kruôr muôx yưv li heik sâuv, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy chox kriê cxuô cơ quan muôx vax huôv hâur tỉnh Yên Bái tsuv uô jông đuô luôs hâux lưv qênhz yuôx, qênhz shuôs truôx tuk, vêv xênhz lox tôngv, lar heik zos ntơưv têx qơư tsiv uô công nghiệp muôx ntâu meir lox, phiv liv, tưz yưv pênhr uô tâu ntêr shông, chiê zênhx max qênhz pov, cxiv kho têx tsi jông, xưv bluô txos qơư chor nênhs uô cxâuv, tsi chiê muôx yưv têx tsi jông, riêz nênhs li heik sâuv, paz truôx tuk trâu sơưr đơưk txox siê, lênhx nênhs lox tôngv đas jos: “Pêz cux heik cxuô doanh nghiệp hux jos đros Liên đoanx lox tôngv tỉnh sir jos uô jông hâux lưv yax xa mông, kriê têx txux chi yuôr trâul trâu nênhs lox tôngv chiê uô lơưr tsưr ziv taz por truôx tuk lox tôngv thâuv lês uô têx nuv uz no ntơưv qơư uô hâux lưv, lar heik zos chor qơư tsiv uô công nghiệp”.

Zơưv Phan Huy Cường, Phưv Chủ tịch Liên đoanx lox tôngv tỉnh Yên Bái heik pâuz nzir: “Pêz têx hâux lưv uô tsi so zos tror seiz kaz uô trơưk têz qơưk têx tsênhv chei, cui tinhv, hâur ntơư seiz kaz lok sâuv truôx tuk vêv xênhz lox tôngv zuôr tâu moz siêz txos uô ntêx hlo. Tror sir jos uô jông đuô thiêz têx luôs hâux lưv tso tơưv lok seiz kaz truôx tuk lox tôngv trâu sơưr đơưk tsi chiê muôx yưv têx tsi jông”.

Hnuz 22/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cir tso tơưv côngz tênhv sôr 39/CĐ-TTg lok txuz uô ntâu lênhx nênhs trâul tuôs ntơưv tsêr meir tsiv uô xi măng Yên Bái. Thủ tướng Chính phủ heik Chủ tịch ủy ban tỉnh Yên Bái chox kriê uô jông hâux lưv qênhz yuôx, qênhz shuôs, zênhx max qênhz pov, xưv bluô lênhx nênhs uô cxâuv têx cui tinhv lok truôx tuk lox tôngv hâur tsiv uô têx chuôz laov cxiv tsa sâuv thax tsav, tsi chiê muôx yưv nzir têx tsi jông li heik sâuv. Thủ tướng Chính phủ cux heik Bộ cxiv tsa đros Bộ lox tôngv-Saz pênhz thiêz xã hội, Ủy ban tỉnh Yên Bái thiêz têx cơ quan cik txos chox kriê doanh nghiệp qênhz shuôs jông têx chei, cui tinhv tsiv uô xi măng, zênhx max khưx phưx, txo grêk tsơưs têx tsi jông, cov truôx tuk trâu nênhs lox tôngv./.

Tuấn Xuân-Riê Lâux cxeik, nhênhv 

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC