Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 28-5-2024
Thứ ba, 16:26, 28/05/2024 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 28-5-2024

Lai Châu: Sir jos kriê cxaz trâu shux xênhz thik cơưv tiêr cxênhx 3

          Thâuv uô tiêr tsaz yênhx shông cơưv lơưr pheiz kriê, txix ciês hâur hlik hli 5, shux xênhz khối 12, tsêr cơưv cxênhx 3 Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) tưz qir tês kriê cxaz trâu shux xênhz. Đros têx shux xênhz li siêz xar njôngr đăng cir cơưv têx cêr tsêr cơưv cao đẳng, đại học, tsêr cơưv tưz pheiz chor shux xênhz chiê muôx tsưr ziv kriê cxaz huv đros. Txơưv yar ntux cuz sor, taz sik cưk kriê thiêz shux xênhz puôr lênhx sir jos hla đhâu cxuô phêv liv chiê ndar txos iz jiês thik tax tâu chêx cuk siêz. Shux xênhz Lê Bảo Trâm, shux xênhz lớp 12A1, tsêr cơưv cxênhx 3 Nậm Tăm pheiz kênh: “ Đrâuv six hơưv kriê cxaz sâuv lớp cơưv, thâuv lok tsêr cur cux chêx chôngk cơưv cxaz thiêz hor tưs tsi to tâuz mak nưs cưk kriê online…Cur thiêz têx fôngx zưs chêx chôngk cơưv shâuv cxaz têx đề thi siv. Chiê tâu xeir zuôr lok tsêr cơưv Công an lơưr siêz xar cur zuôr tsuv sir jos ntâu đuô thiêz pir đros têx fôngx zưs txơưr”.

          Chiê jiês thik tax tâu chêx cuk jông, Ban giám hiệu Tsêr cơưv cxênhx 3 Nậm Tăm tưz xeir têx cưk kriê muôx chênhz zênhv, pênhr xưv chuyên môn jông chiê tsưr tsix kriê trâu shux xênhz. Njiêz luv kriê cxaz chêx chôngk lok têx yênhx tưv hâur tsaz yênhx ntơưr giáo khoa phổ thôngz, tiv zix zos têx yênhx tưv hâur tsaz yênhx lớp 12.

          Cưk kriê Bùi Văn Cương, Hiệu trưởng tsêr cơưv puz pâuz: ¾ chor shux xênhz khối 12 zos mê nhuôk mênhx cxưx tsơưs nênhs li Lự, Thái, Hmôngz, Cho, theox chênhv cơưv ntơưr tsi tâu jông li têx mênhx cxưx txơưr. Viv li, tsêr cơưv tsov cưv txos chor shux xênhz cơưv tsi yuô txơưx chiê kriê cxaz. “Cưk kriê sik seiz lax, thôngx ziv thiêz đăng cir chor tiết cơưv huv đros yênhx lênhx shux xênhz thiêz têx cưk kriê tsuv đăng cir điểm đros têx shux xênhz thik xeir zuôr cơưv tiêr. Yuôr đros têx shux xênhz thik xeir zuôr cơưv đại học, cao đẳng, têx cưk kriê cux tsuv muôx tsưr ziv tso tơưv đros yênhx lênhx shux xênhz. Đrâuv co, tsêr cơưv cux seiz shuôk têx shux xênhz njuôs xav thik tsi tâu ntơưr chiê cưk kriê muôx tsưr ziv kriê cxaz trâu têx shux xênhz co”.

          Jiês thik cơưv tiêr cxênhx 3 shông no, tas nro tỉnh Lai Châu muôx 4 cxênhz 500 ntâu shux xênhz đăng cir dưv thik, muôx tas nro cxix luôk zaoz zux phổ thôngz thiêz zaoz zux yax six. Nhiv no tas nro têx tsêr cơưv puôr lênhx sir jos kriê cxaz trâu shux xênhz lớp 12 thiêz njuôs xav zuôr kriê cxaz ntêr txos thâuv zuôr tsưr tsix thik.

          Pos Nghiêm Thị Kim Huê, Phưv giám đốc Sở zaoz zux thiêz thox cxov Lai Châu puz pâuz: “Têx tsêr cơưv puôr lênhx kriê cxaz yênhx tưv, pênhr xưv trâu shux xênhz lơưr tsaz yênhx li zoz qơưx. Đros chor đề thi siv zos Bộ zaoz zux tưz côngz fur lok shông 2024, tsêr cơưv seiz shuôk, hlôngr yiêz tsưr ziv kriê cxaz cov huv đros tsaz yênhx li zoz qơưx, cux xưk li bộ đề thi siv li zoz qơưx. Lơưr co, têx tsêr cơưv zuôr kriê cxaz shux xênhz têx njiêz luv, yênhx tưv zuôr trâus chiê car chêx vênhv thix tsênhv tsênhz thiêz seiz njôngr trơưk bộ li đề thi siv shông cơưv no”.

          Pos Nghiêm Thị Kim Huê cux khav tênhv, chêx cuk jiês thik cơưv tiêr cxênhx 3 nhoz Lai Châu têx shôngk jê ntơưv no chuôz ndê, li shông 2023, chor shux xênhz thik tơưv tiêr cxênhx 3 tax 99% ntâu, điểm chungz fênhx têx môn tax 6 thiêz sơưr tiv 8/14 tỉnh trung du tox siêz faz Bắc. Chêx cuk no tsuv kruôk txos têx cưk kriê li sir jos hâur côngz xưv kriê thiêz cơưv shâuv.

          Jiês thik shông no, nganhx zaoz zux Lai Châu tror sir jos tax chêx cuk siêz tiv zix; thôngx cxix muôz siêz yênhx môn li điểm thiêz sir jos co têx tsơưr lươngv zaoz zux hâur têx tsêr cơưv nhoz têx tiv phaz hâur tỉnh jông trơưk iz zav./.

K.Kiên-Txâur Vax cxeik nhênhv

 

 

PHÊNHV THÊV NHIÊX TRÂU DỊCH VUV TÊNHV QƠƯ JÔNGR

                II. Tsưr ziv, kriz uô hâux lưv

             1. Tsưr ziv zos chiê cxiv tsa chor cêr chêi hâur jok tâu tas nro chor thành viên hâur côngv thôngx thôngx ziv chiê paz uô tâu jông Côngv thôngx li hâux lưv sêiz car, sir zôngv truôx jông nhiêx txiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr chiê sêiz car por vêv, huôv tsar jôngr thiêz huôv tsar cxuô zav, chor nênhs cxênhx txuôs hâur côngv thôngx chiê paz hlôngr yiêz pêx xênhv luz nênhx huv đros trâu kinh têr-xar hôiv nhoz yênhx thax tsav qơư, paz uô tiêr tâu tsưr ziv huôv tsar jôngr ntông truôx đrênhk, paz trâu côx phax, ngaz tuk, huôv tsar kinh têr-xar hôiv sâuv thax tsav tỉnh.

           2. Kriz uô zos chiê ntâuk gri côngv thôngx jêx jok li qênhx shênhx sir zôngv nhiêx dịch vuv tênhv qơư jôngr. Txix co, paz trâu côngv thôngx jêx jok cxiv tsa tâu têx tsưr ziv, cêr chêi sir zôngv nhiêx txiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr. Hâur co, cui tênhv tsênhz mênhx chor nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr thêv trâu 3 tsênhv njiêz chênhr zos: Thêv trâu côngz xưv sêiz car por vêv jôngr thôngz đhâu tôv sêiz car por vêv jôngr têx huôx tôngv; thêv trâu huôv tsar cêr cxuô zav ntơưv têx jêx jok thiêz chor nênhs chiv chir sêiz car cxênhx txuôs nhiêx txiêx. Cxiv tsa têx chêi tsuv huv đros trâu lênhx nênhs, thax tsav qơư thiêz huv lơưr tsưr ziv no thiêz chêi têz qơưk nhiv no li têx cui tênhv. Yênhx lix chor nênhs chiv chir sêiz car lơưr siêz nhiêv, huv đros trâu chor côngv thôngx li đas jos sêiz car, muôx têx cấp muôx vax huôv li qênhz yuôx, sêiz kaz truôx jông.

                III. Lênhx nênhs, thax tsav qơư, tsưr ziv kriz uô

            1. Lênhx nênhs: Côngv thôngx pêx xênhv jêx jok tâu txêik nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr yênhx shông.

             2. Thax tsav: Chor xar, phường, thị trấn sâuv thax tsav tas nro tỉnh.

          3. Iz cxiê kror tsưr ziv thâuv kriz uô cxiv tsa têx chêi-Huv đros Đảng, Têz qơưk têx cêr chêi; têx phongx cxưx, cêr nênhx jông hâur xar hôiv, côngv thôngx qơư pêx xênhv nhoz. Tsuv uô lơưr côngv thôngx pêx xênhv li siêz nhiêv, sik sêiz lax, thôngx ziv; phuôx huiz cxix cxuô pêx xênhv li qênhx uô tsưr; khov trâu côngv thôngx li sêiz car.

         Por vêv, tuôr tsês chiê, phuôx huiz têx tsiv gri vênhx huôv cxôngx nzor; cxiv tsa têx tsiv gri vênhx huôv yiêz huv đros trâu qênhx shênhx hâur côngv thôngx pêx xênhv. Tsik uô zuôv txos qênhx lênhx nênhs, qênhx pêx xênhv, pox niêv txir nênhx vax huôv siz luôs. Tsik muôx têx nhiêx phí, lệ phí, bluô nhiêx txiêx, cxuô zav./.

Tuyết Lan-Lik Thox cxêik nhênhv

 

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC