Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 31-01-2024
Thứ tư, 11:02, 31/01/2024 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 31-01-2024

Yên Bái bax tsiêz trâu nênhs pluôk thiêz nênhs tâu sơưv tsênhv chei

          Uô tsaz yênhx “Sik côngv tês viv nênhs pluôk thiêz têx lênhx nênhs tâu sơưv tsênhv chei ndax six hơưv Tsiêz Jax shông 2024”, Zênhx hangx kôngz nuv thiêz huôv tsar nôngx cxênhz chi nhánh Bắc Yên Bái tưz khơưk muôz 1 cxênhz phênhv huv tas nro tsiv grê 500 tsov đeiv trâu têx ziv chuôz zis pluôk thiêz lênhx nênhs tâu sơưv tsênhv chei sâuv thax tsav TP Yên Bái thiêz têx huyện Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên. Iz phênhv tsiv grê 500 cxênhz đeiv txơưv tsi lox, taz sik zos têx tsov cưv, pheiz kênh đros têx ziv chuôz zis pluôk, chuôz zis tâu sơưv tsênhv chei thâuv zuôr txos Tsiêz yiêz.

          Zơưv Tạ Xuân Cắc, thương binh hov 1- iz hâur têx lênhx nênhs tâu jênhv huv tsiêz jiês no puz pâuz:

          “Cur pov lok six jông siêz, viv phênhv huv no paz car chêx phênhv tưs chuôz zis li zoz qơưx hâur têx hnuz tsiêz. Txơưv cur trâus saz taz sik cux sir jos uô tâu, tsi nhoz hâur quân đội thiêz taz sik cux tâu xã hội tsov cưv viv li lok six jông siêz”

          Zơưv Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Zênhx hangx kôngz nuv thiêz huôv tsar nôngx cxênhz Chi nhánh Bắc Yên Bái puz pâuz, nhiv no Yên Bái muôx 2 zênhx hangx Agribank hov 1 nhoz saz TW, Chi nhánh Bắc Yên Bái tâu yênhx lix chiê muôz siêz Chi nhánh TP Yên Bái lok shông 2019, txix co txos nhiv no, đros têx huôx tôngv puz txeik pênhr, taz viv thâuv tưs cux tsov cưv txos côngz xưv nox nhoz xã hội đros ntâu huôx tôngv li: uô tsêr nhoz trâu nênhs pluôk, paz zuôr chuôz zênhx y tế, zaoz zux:

          “No zos shông tiv 5 tsi so thâuv txos tsiez pêz tsês 1 cxênhz phênhv huv trâu chor ziv chuôz zis pluôs thiêz chuôz zis tâu sơưv tsênhv qơư sâuv thax tsav Yên Bái. Đros iz phênhv huv txơưv tsi lox, taz sik tso pov têx cán bộ, nhân viên hâur Agribank heik cxuô, Chi nhánh Bắc Yên Bái heik taz li têx siêz jông đros ziv chuôz zis pluôk, lênhx nênhs tâu sơưv tsênhv chei. Hâur shông 2024, pêz zuôr tror sik côngv đros cấp ủy thiêz chính quyênx têx cấp uô côngz xưv nox nhoz xã hội, uô li chas chiê côngz xưv no ziv hnuz ziv tâu uô jông đuô”.

          Lơưr zơưv Phùng Quang Huy, Phưv chủ tịch Thường trực UBMTTQ VN tỉnh Yên Bái, đros qơư tsov txos zos 22 cxênhz 200 ziv chuôz zis pluôk, chuôz zis zuôr xar pluôk thiêz 100% têx lênhx nênhs tâu sơưv tsênhv chei puôr lênhx tâu khơưk muôz huv tsiêz, đros têz qơưk li paz txưv, tiv phaz, tỉnh tưz huiz tôngv thiêz hu grus têx tsưr tsix, lênhx nênhs sik côngv tês bax tsiêz trâu nênhs pluôk.

          Nhiv no, tror muôx ntâu huôx tôngv bax tsiêz trâu nênhs pluôk, nênhs tâu sơưv tsênhv chei tâu têx tsưr tsix, taz viv, lênhx nênhs siêz jông gôngr paz, tsưr tsix. Chính quyênx têx tiv phaz tưz thiêz tsênhv khơưk muôz huv nzor tiv zix chiê pox nhuôk tâu nox Tsiêz./.

Trịnh Xuân-Txâur Vax cxeik nhênhv

 

 

 

 

Tsêr cơưv tox siêz Lai Châu uô truôx jông hâux lưv tir thêir ntux no njiv trâu shux xênhz hâur tsêr cơưv ntơưr

                 Hâur têx hnuz ntux no njiv, huôz jis niêz, cux hnor cưk kriê ntơưr, shux xênhz hâur lớp cơưv 3A2, tsêr cơưv Phổ thông dân tộc niêv txir zus mor cxênhx iz Tả lèng, huyện Tam Đường (Lai Châu) kriê thiêz cơưv ntơưr chuôs tsi. Ntâu hnuz lok no, cưk kriê, chor shux xênhz cux khưx phưx phiv liv, bax têx tsưr ziv phax tar no chiê kriê, cơưv tâu txux chi li cxiê hnuz.

              Thắng Xênhv Hav, shux xênhz lớp 3A2 heik: Cur tsêr nhoz jok Phìn Ngan-Lao Chải, kuôk đêz tsêr cơưv muôx 8 cêik ntâu. Niêv txir thiêz tus muôv muk uô nox đêz, zos tsêr cơưv tso so ntơưr, muk tsêr cur cux iz lênhs uô si xưz. Cur lok six jông siêz thâuv tâu nhoz hâur tsêr cơưv chiê cơưv đros chor fôngx zưs thiêz muôx txâuk qơư sor si:

              “Hâur têx hnuz no njiv chor cưk ntơưr cux heik cov cur hnar tril yo sor hur si thiêz hâuk đêx sor xưz. Niêx hnuz muk pư trơưk six hơưv chiê muôx jông đas jos cơưv txux”.

                Lớp cơưv 3A2, Tsêr cơưv Phổ thông Dân tộc niêv txir zus mor cxênhx iz Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu zos qơư cơưv tax ntơưv tsêr cơưv tsênhv qơư. Chiê thêir chuô thiêz nas yiê lok, iz chas heik shux xênhz hnar txâuk têx tril yo sor, hâur lớp cơưv puôr lênhx trâur 2 chuz tơưk chiê shux xênhz ntê thiêz uô lớp cơưv sor si. Tsi tas li, uô ntêx thâuv zuôr qir cơưv, cưk kriê thiêz chor nhuôs shux xênhz puôr lênhx uô thêv dục, đhiê uô si ntơưv qơư chiê iz chêr sor thiêz nxênh. Cưk kriê ntơưr Trần Thị Tuyết, seiz car lớp cơưv 3A2, Tsêr cơưv Phổ thông dân tộc niêv txir zus mor cxênhx iz Tả Lèng, huyện Tam Đường heik pâuz:

               “Hâur têx hnuz no njiv li no, cur tưz muôz ntâuz tax xor thêir iz ndis cov chuô txiêk yâu thiêz trâur tơưk trâu têx nhuôs shux xênhz ntê, muôz têx tril sor trâu chor hnuôs hnar nzir. Iz chas ntơư yax kriê txos trâu shux xênhz niêv txir muôz nzir têx tril yo tuôz, sor trâu chor nhuôv hnar thâuv zuôr tuôx cơưv chiê taz por txâuk sor thiêz râuz đêx sor trâu têx nhuôv hâuk hâur niêx hnuz”.

               Shông cơưv no, Tsêr cơưv Phổ thông dân tộc niêv txir zus mor cxênhx iz Tả Lèng, huyện Tam Đường muôx 25 lớp, 600 ntâu lênhx shux xênhz, hâur co muôx zuôr xar 200 lênhx nox nhoz hâur tsêr cơưv, cơưv ntơưr. Viv phênhv ntâu têx shux xênhz hâur tsêr cơưv zos Hmôngz thiêz Cho, shux xênhz niêv txir khênhr muk uô nox đêz, luz nênhx tsênhv yuôr ntâu txov nhêv, tsêr cơưv tưz xeir faz tsưr ziv chiê shux xênhz nox nhoz hâur tsêr cơưv, cơưv ntơưr chiê zôngx ziv seiz car chor nhuôs.

                  Cưk kriê Nguyễn Đình Trung, Thơưx seiz car tsêr cơưv khav tinhv, shux xênhz nhoz hâur tsêr tsi taz por truôx tuk bâuv li hâur tsêr cơưv. Nhoz hâur tsêr cơưv, têx lớp cơưv thiêz qơư nhoz puôr lênhx jông đuô pir li hâur tsêr. Lok sâuv nox hâuk cux tâu tsêr cơưv cxaz nzir têx jâuz mor chiê shux xênhz tâu nox cxix cxuô:

               “Viv shux xênhz niêv txir muk uô nox đêz, tok xa tsi tâu chor nhuôs muk lol cơưv ntâuz ntơưr, chênhr zos li heik co, cê lok nas, no njiv li nor chor nhuôs chiv chir muk lol cơưv txux tsi taz por truôx tuk. Cux zos li ntơư, hâur ntu no tsêr cơưv cux  uô đreiv hâux lưv kriê txux chi trâu shux xênhz thiêz chor cưk kriê cux muôx six hơưv seiz car têx nhuôs nox nhoz, muk lol. Chor shux xênhz nox nhoz hâur tsêr cơưv, zar tsâuk ntux mak tsêr cơưv seiz car têx nhuôs ntơưv qơư nhoz hâur tsêr cơưv. Thiêz heik shux xênhz niêv txir thâux gra mê njik têx tơưk tuôx chiê tâu trâur, râuz đêx sor trâu shux xênhz”.

                 Hâur têx phiv liv, muôx tsưr ziv đơưk kho uô tâu truôx jông, đros têx cêr muk lol đêz, kinh tế xã hội txov nhêv, iz cxiê luz tsêr cơưv tưz tso shux xênhz nox nhoz hâur tsêr cơưv chiê cơưv ntơưr hâur jiês ntux no njiv, chiê uô tâu truôx luôs hâux lưv kriê thiêz cơưv ntơưr, tsưx phưv đas jos trâu shux xênhz./.

Khắc Kiên-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC