Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 04-05-2023
Thứ năm, 14:42, 04/05/2023 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 04-05-2023

Txos chiv txir ntông, pêx xênhv Sơn La shir phaz lul zuôr muôs hax huv sâuv nền tảng số

       Têx hnuz no, tix lâus Nguyễn Khánh Toàn, Giám đốc HTX dịch vụ Toàn Phát, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tsênhv sir jos đros chor nênhs uô hâux lưv hâur HTX uô, tso đuôz thiêz muôz HTX têx xiv huv kôngz nuv muôs đhâu điện tử. Tix lâus Toàn heik: Chor nênhs uô hâux lưv hâur HTX, thâuv ntêx tsuôk pâuz uô nox trơưk têx tsưr ziv kuz xưz, nhiv no muôx xor tôngx jông chiê cxeik đuôz, uô cxuô zav trơưk siêz nhiêv, buôk ti tso tâu đuôz thiêz hu tâu đros kruô thav….viv li yuôr ntâu kror cux tsi tâu pâuz cxuô, pâuz tas taz sik lênhx tưs cux shir phaz, sir jos cơưv cov tiêr têx tsưr ziv, txux chi Cục cxiz muôv muôs kriê chiê HTX li xiv huv kôngz nuv tâu nênhs sir zôngv pâuz txos ntâu đuô: “Pêz tâu cơưv shâuv têx tsưr ziv lok sâuv uô lax luôv muôv muôs điện tử, krêz đar qơư muôs huv đhâu sâuv mạng xã hội, cur pov uô li no lok six jông, pêz têx hax huv zuôr tâu piêr kriê txos trâu cxuô thax tsav qơư hâur têz qơưk cux iz zav li luôs 2 chas thax tsav pâuz txos, chiê pêz têx txir ntông muôs tâu zôngx ziv thiêz tâu gri đuô”.

       Sơn La zos thax tsav chos ntâu têx tsoz chos nox txir đuô hur si faz Bắc, sơưr tiv 2 hâur tas nro têz qơưk, xar muôx 85 cxênhz ha ntông nox txir, sâu đê tâu yênhx puô cxênhz tênhr txir iz shông; muôx 280 ntâu qơư njuôk hov chos trơưk tsưr ziv tưz tâu côngz thiêz muôs trâu chor ciêz đrôngs têz qơưk Úc, Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu….

        Six hơưv sâu đê Sơn La têx txir ntông zos qir txix hli 4 shông uô ntêx tax txos luz 11 hlik hli ntiêx têz niêx shông. Chênhr viv li, cxiz tiês muôv muôs ntơưv qơư têx xiv huv kôngz nuv thôngz đhâu điện tử zos tsưr ziv zov chênhr chiê huôv tsar kinh tế kôngz nuv trơưk faz tsưr ziv co. Zơưv Lê Hoàng Tài, Phưv Cục tsar Cục cxiz muôv muôs heik pâuz: “Iz cxiê qơư muôv muôs điện tử cux iz zav li têx qơư muôs huv đhâu điện tử nhiv no tsênhv tâu uô lơưr, pêz pov nhoz ntâu têz qơưk tưz uô tâu jông trơưk li heik sâuv. Chênhr viv li,  no zos iz hâur têx jông pêz pov Sơn La zuôr uô tâu chiê pêx xênhv muôx têx buôk ti muôs zuk têx xiv huv”.

         Jux juk hlôngr yiêz tsưr ziv uô nox, paz tỉnh Sơn La cxiz muôv muôs xiv huv kôngz nuv thôngz đhâu điện tử, sâuv mạng xã hội lok sik têx faz tsưr ziv yiêz uô lax luôv, zuôr muôs huv; taz sik, chiê pêx xênhv huôv tsar uô nox cov tâu trơưk faz tsưr ziv no, cxuô cơ quan muôx vax huôv tsuv moz siêz txos, paz pêx xênhv buôk ti đros têx nuv uô co, hlôngr yiêz tsưr ziv uô lax luôv zuôr muôs hax huv./.

(Trấn Long-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

 

 

Bôv đôiv Pênhz phax Lạng Sơn paz pêx xênhv huôv tsar uô nox

      Kuôk tsênhv qơư huyện Tràng Định muôx 10 cêik cêr ntâu, xar ntus đriv Quốc Khánh tsênhv piz hla trâu chêix uô nox yiêz. Cê tsês têx kê ol OCOP chiê xa trâu chor nênhs zuôr, niêv tix Phạm Thị Huệ shir phaz puz pâuz: Luz nênhx nhiv no mak tưz muôx đuô pir li ntâu shông uô ntêx. Tsưr ziv kinh têr tu zus ol, chos jôngr nhoz thax tsav ntus đriv zos niêv tix xar tơưv kriz uô nhiv no paz muôx hâux lưv uô thiêz phênhv sâu truôx trâu 20 ntâu lox tôngv. Thiêz hâur têx ntu njiz phiv liv, niêv tix HTX tsik so tâu chor canr bôv, chiến sĩ zênhx Pênhz phax Pò Mã paz: “Tsik so tâu chor bôv đôiv Pênhz phax đros paz, tâu kruôz kriê, yax kriê lok cêr chêi têz qơưk, têx tsênhv chêi cik txos ntus đriv chiê tuôr truôx tâu tsưr qênhx têz qơưk”.

        Zênhx Pênhz phax Pò Mã tâu choz jênhv vưv sêiz car, por vêv 21 cêik cêr ntus đriv têz qơưk muk đhâu chor xar Quóc Khánh thiêz Đội Cấn (huyện Tràng Định). Yênhx châuv shông đhâu, Zênhx zos iz hâur Bôv đôiv pênhz phax chor taz viv uô tâu hâux lưv jông hâur kriz uô têx huôx tôngv paz trâu pêx xênhv huôv tsar kinh têr, cxiv tsa Jêx jok yiêz đros trâu phongz yaox “Tas nro pêx xênhv cxaz chuôz por vêv tsưr qênhx, thax tsav, tuôr truôx ngaz tuk thax tsav ntus đriv”. Pos Trần Thị Hòa, tsar jok Bản Phạc, xar Quốc Khánh puz pâuz: “Bôv đôiv Pênhz phax paz trâu pêx xênhv lok six ntâu hâur huôv tsar kinh têr, paz trâu chor ziv chuôz zis muôx côngz trâu têz qơưk. Pêx xênhv cux lok six nhiêv txos chor bôv đôiv”.

        Shông 2022, Zênhx Pênhz phax Pò Mã tưz tso 19 lênhx đảng viên cxaz chuôz xênhz huôx đảng ntơưv 19 jêx jok, đhâu co paz hêik pâuz sêi têx xor mông txos trâu chor canr bôv, đảng viên hâur têx chi bôv lok qênhx shênhx côngz xưv sêiz car, por vêv ntus đriv, tsav txênhz phax tar chor nênhs fêv sâuv thax tsav. Taz viv cux kriz uô tâu truôx jông têx tsưr ziv chiê paz trâu pêx xênhv nhoz ntus đriv, paz trâu têx tuz nhuôs tsôngv box tuôx cơưv ntơưr, mê nhuôs puôs Zênhx Pênhz phax… thiêz uô têx tsa yênhx paz txo grêk cêr pluôs trâu tsôngv box cxuô mênhx cxưx tsơưs nênhs sâuv thax tsav. Pos Lâm Thị Vân, Phưv Chủ tịch Ủy ban xar Quốc Khánh khav tênhv: “Lux lươngv Pênhz phax tsik so tâu pox nhuôs sơưr đơưk nhiêv. Hâur uô kôngz lôngk mak bôv đôiv Pênhz phax cux paz trâu pox nhuôs hlêik blêx, uô cêr muk lok, paz trâu pox nhuôs kriz uô têx tsưr ziv huôv tsar kinh têr”.

        Ntus đriv Lạng Sơn ntêr muôx 231 cêik cêr ntâu, hâur co muôx ntâu thax tsav qơư muk lok phiv liv. Têx shông đhâu, chor chiến sĩ pênhz phax tưz đros pêx xênhv gôngr côngv nhiêx txiêx, hnuz côngz kho đuô iz cxiê ntu cêr muk qênhz yuôx chor ndêx chiv ntus đriv; thôngx cxix paz trâu pêx xênhv nhoz thax tsav ntus đriv muk lok, uô nox zôngx ziv đuô. Trung tá Đỗ Văn Phúc, Chinhr viên Zênhx Pênhz phax Pò Mã puz pâuz: “Đhâu tsênhv tsênhz uô côngz xưv, canr bôv chiên sĩ tsik so sik côngv, sưv jê đros pêx xênhv thiêz cux tâu pêx xênhv lok six nhiêv. Hâur qênhx shênhx kriz uô cêr muk qênhz yuôx têx ndêx chiv ntus đriv, pox nhuôs lok six sir jos đros uô; đhâu co puz pov tâu cêr sik côngv nhoz pêx xênhv thiêz quân lok six jông, sik paz chiê huôv tsar kinh têr xar hôiv, por vêv tsưr qênhx ngaz tuk ntus đriv têz qơưk”.

        “Zênhx zos tsêr, ntus đriv zos qơư nhoz, tsôngv box cxuô mênhx cxưx zos cưr tix”, canr bôv chiến sĩ Zênhx Pênhz phax Pò Mã tsik so sir jos đros tsôngv box cxuô mênhx cxưx sâuv thax tsav cxiv uô cêr cxuô zav, txo grêk cêr yêiz pluôs, hlôngr yiêz luz nênhx. Txix têx hâux lưv uô tsênhv tsênhz, quân thiêz pêx xênhv tsik so sik côngv siêz côngv têk huôv tsar kinh têr xar hôiv, gôngr phênhv taz por ngaz tuk chinhr triv, ngaz tuk xar hôiv, por vêv truôx đrênhk tsưr qênhx ntus đriv Têz qơưk./.

TTĐB-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC