Mơnuih ngă hmua hrăm truh anih 7 đôč dưi pơkra măi mok sĭ tar ƀar rŏng lŏn tơnah
Thứ năm, 14:13, 22/02/2024 VOV/Siu Đoan Pơblang VOV/Siu Đoan Pơblang
VOV4.Jarai-Sa čô mơnuih ngă hmua hrăm yah anih 7 đôč samơ̆ dưi pơkra pơjing rai rơbêh 40 boh măi ngă hmua, sĭ mơdrô pơ 15 boh dêh čar amăng rŏng lŏn tơnah. Anai lĕ ayong Phạm Văn Hát, mơnuih ngă hmua ƀơi tơring čar Hải Dương. Tơlơi bơră ruai lăi nao ñu hơmâo čih amăng hơdrôm dră Tiếng Việt anih 4, črăn 1 (hơdrôm hră Cánh Diều) amăng tơlơi čih hăng anăn “Mơnuih rơgơi pơkra măi ngă hmua”.

Amăng hơjan bơyan bơnga, ayong Phạm Văn Hát, dŏ amăng plơi Kim Đôi, să Ngọc Kỳ, tơring glông Tứ Kỳ, tơring čar Hải Dương črâo brơi lan sang-anih ñu pơdă lu măi mok. Hăng čơđeng tơngan rơmoăn rơmĕ, akŏ dlô thâo pơčeh, hơdôm kuăt pơdơi amra pơkra jing lu gơnam djop mơta, măi mok anun lĕ măi pruih jrao hlăt, măi lôk hơđuh asar, măi ruh hrĕ apui lơtrik, măi pơkra ƀañ đa…Pô pơkra rai hơdôm boh măi mok anai lĕ mơnuih phrâo yak nao bruă pơkra gơnam rơbêh 10 thun.

 “Thun 2007-2010, kâo lĕ mơnuih blung a ƀơi kual kơdư pơkra đang añăm hơdjă, ăt kiăng pơphun hlâo abih bang, samơ̆ kâo ngă tañ đơi pơhmu hăng tơlơi kiăng, ngă rơngiă giăm 4 klai prăk. Tơdơi kơ tal rơngiă prăk kak anun kâo nao pơ Israel kiăng kơ pel ĕp yua hơget ƀu dưi. Tal sa lĕ ĕp prăk tla hnưh, dua dong lĕ hrăm tui arăng kiăng kơ thâo lu ƀiă dong”.

Nao pơ Israel, ayong Phạm Văn Hát hơmâo pô hmua jao brơi bruă pruai kmơk phun pla. Ayuh hyiăng pơ-iă kơtang ƀơi tơdron har kual Trung Đông lu wŏt ngă kơ ñu ƀu-ai buai.

“Djă kmơk eh mơnŭ pơđăm amăng sang măi pơ-iă biă mă, kar hăng djă asơi điô̆ phrâo tơnă giong. Đa hrơi pơ-iă mơng 49-50 độ C, đa hơmâo hrơi mơñum 8 get ia. Glêh đơi khŏm rơkâo pô hmua pơkra măi mok. Kâo hlâo anun ăt ngă bruă ƀeñ hăn pơsơi. Tal 3 kah mơng dưi mă yua. Kâo ăt ƀu thâo tơlơi Angle lơi, ƀing gơñu kơnong ruah akŏ, ƀing gơñu lăi same same. Blung hlâo ăt ƀu thâo same same hơget lơi, tơña ƀing mơnuih ƀơi sang anih jưh pơ ala dêh čar kah lăi brơi, anai lĕ arăng lăi ta hăng ƀing gơñu rơgơi bơkơnar mơn”.

Nao pơ anih ngă hmua yua boh thâo phrâo, pơmĭn hlâo adih khŏm ĕp 40 čô mơnuih mă bruă mơ̆ aka ƀu thâo mă yua măi mok, ayong Phạm Văn Hát kah thâo yua hơget ñu ngă aka ƀu dưi. Yua anun, ñu gir run pot glăi pơ plơi pla tơdơi kơ ha thun mă bruă, pok anih pơkra gơnam hăng hnưh đôm glăk tơguăn tla. Lui hĭ tơlơi pơmĭn sa čô mơnuih ngă hmua hrăm abih anih 7, đôm hnưh, pot glăi pơ plơi pla, tơhrơi kah hăng mlăm gir pơkra măi mok, ayong Hát ngă tui hơdôm tơlơi găn rơgao sit nik ƀơi đang hmua kiăng pơhrua hơdôm tơlơi aka ƀu hrăm ƀơi sang hră. Tuč rơnuč măi mok blung a tơdơi kơ 2 thun ăt pơkra giong-“rô-bôt pla gơnam” ƀu kiăng pơđuăi hăng apui lơtrik mơ̆ kơnong yua mô-tơ, 1 boh wuat, dưi pơđuăi 200W samơ̆ dưi pla tañ dua wŏt pơhmu hăng hơdôm boh măi pơkŏn.

“Rô-ƀôt pla gơnam, yua mô-tơ anet dưm kơnar hăng mŏng đôč. Samơ̆ kâo khŏm nao tơl Hà Nội 2-3 wŏt blơi glăi. Tơdah blơi mơ̆ ƀu dưi mă yua khŏm nao pơplih glăi yơh. Laih dong kâo hyu ĕp hơdôm anih sĭ pơkŏn, Măi anet đôč mơ̆ blơi 3 klăk prăk. Ba glăi dưm truă ƀu dưi đuăi, khŏm brơi glăi mơtăm. Yua anun hơdôm hrơi blung a ană bơnai ăt prok mơn, hơmâo hơdôm ƀơ̆i blơi abih măi mok. Ăt pơmĭn mơn tơdah ƀu dưi khŏm lui hĭ. Samơ̆ truh ră anai ăt djơ̆ hăng pran ta kiăng mơn”.

Tơdơi kơ pơkra giong măi blung a, lu măi mok hơmâo anăn apăn hmư̆ hing, “Hát pơčeh” tŏ tui pơkra giong. Amăng anun hơmâo măi tlâ̆o vaccine brơi mơnŭ bip hơmâo kông ti mơng Đức rơkâo blơi hăng čang rơmang pơkra rai hơdôm boh măi djôl, nua gap ƀrô pơhmu hăng măi ƀơi dêh čar Đức hơmâo nua 35 klăk prăk sa boh. Samơ̆ ayong Hát dưi pơkra rai măi bơkơnar nua rơbêh 1 klăk prăk ngă kơ kông ti anai hok mơ-ak biă mă.

Lu mơnuih hmư̆ hing, ră anai hơdôm gơnam yua ayong Hát pơkra rai dưi ba hyu sĭ pơ 15 boh dêh čar, hăng 63 boh tơring čar, ƀôn prong đơ đam dêh čar. Jing mơnuih juăt blơi gơnam ñu, ơi Nguyễn Văn Bạo, dŏ ƀơi să Ngọc Kỳ, tơring glông Tứ Kỳ, tơring čar Hải Dương brơi thâo: măi mok hăng gơnam yua mơng ayong Phạm Văn Hát pơkra lăp djơ̆ hăng bruă mă sit nik.

“Kiăng hơmâo măi mok amuñ yua amăng ngă hmua khŏm nao pơ sang ayong Hát yơh rơkâo blơi. Mơng tơlơi pơmĭn ñu dưi pơkra rai klă biă mă. Yua anun kâo juăt nao blơi gơnam ƀơi anai”

Tong krah blan hlâo kơ Tê̆t, sang pơkra gơnam măi mok ayong Hát pơdơi mă tơlơi rơkâo yua kơ hơmâo lu mơnuih rơkâo pơkra gơnam măi mok. Jua măi khuer, mă ƀeñ pơsơi ƀu pơdơi, ayong Phạm Quang Hưng, mơnuih mă bruă ƀơi anai hok mơ-ak yua kơ hơmâo lu mơnuih đăo gơnang blơi gơnam:

“Hăng pran hor pơčeh pơkra gơnam ngă đang hmua, ƀơi sang pơkra gơnam ayong Hát hơmâo pơplih lăp djơ̆ hăng tơlơi rơkâo amăng ngă hmua, mơng mơnuih ngă hmua”.

Dŏ lăng hơdôm gơnam măi mok pơkra rai, ayong Phạm Văn Hát ăt pơmĭn amăng thun Giáp Thìn amra pơkra lu dong. Yua kơ gir run, thâo pơčeh pơkra ngă kơ bruă pơkra gơnam măi mok ngă hmua glăk tŏ tui pơđĭ kyar./.

VOV/Siu Đoan Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC