Dak Lak: Hơdor glăi 120 thun hrơi akŏ pơjing tơring čar hơmâo lu tơlơi pơplông, ngui adôh suang mơ-ak
Thứ sáu, 09:51, 23/02/2024 VOV Tây Nguyên/Siu Đoan Pơblang VOV Tây Nguyên/Siu Đoan Pơblang
VOV4.Jarai-Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Dak Lak phrâo pơphun pok pơhai hơdôm bruă mă anăp nao tal hơdor glăi 120 thun hrơi akŏ pơjing tơring čar Dak Lak (22/11/1904-22/11/2024).

Tui tơlơi pơkă mơng Ping gah tơring čar Dak Lak, tơring čar amra pơphun tal hơdor glăi 120 thun akŏ pơjing amăng lơ 22/11 thun anai. Bruă phun hơmâo jơlan hơdră ngui adôh suang hăng mông pơnah mliă bơnga gap ƀrô. Hrŏm hăng anun lĕ jơnum bơkơtuai boh thâo “Dak Lak-120 thun pơjing hăng pơđĭ kyar”; pơdă prưng sa, dua tơlơi dưi amăng bơwih ƀong huă-mơnuih mơnam; jơnum sang čơ pơdă prưng gơnam hiam hơdjă hăng lăi pơthâo gơnam OCOP; jơlan hơdră ngui pơhrô̆p tui rup rap hăng anăn “Dak Lak, Dik dak-Pơčeh phrâo-mut hrŏm”, pơplông phĭn rup hiam hăng pơplông mơng ataih pel ĕp gru grua 120 thun pơjing hăng pơđĭ kyar tơring čar Dak Lak. Hơdôm bruă anai pơphun dong mơng blan 3 pơ anăp hăng đing nao hloh amăng 3 blan rơnuč thun 2024.

Amăng mông jơnum khua mua Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Dak Lak rơkâo hơdôm anom bruă ječ ameč pok pơhai hơdôm boh tơhnal tui tơlơi pơkă; laih dong čih anăn hơdôm hơbô̆ bruă, ring bruă, bruă ba gru; pơjing jơlan hơdră ngui adôh suang prong hloh, djơ̆ boh tơhnal.

VOV Tây Nguyên/Siu Đoan Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC