Grup sem lăng bruă Jơnum min Mơnuih mơnam mơ̆ng Anom bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ngă bruă ƀơi Dak Lăk
Thứ sáu, 14:25, 01/03/2024 VOV Tây Nguyên/Siu H'Mai Pơblang VOV Tây Nguyên/Siu H'Mai Pơblang
VOV4.Jarai - Tlam lơ 29/2, yă Nguyễn Thị Kim Thủy, Kơ-iăng khua Jơnum min Mơnuih mơnam mơ̆ng Ƀirô khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar sem lăng bruă mơ̆ng Jơnum min Mơnuih mơnam hơmâo mông ngă bruă hăng Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Dak Lăk kơ bruă ngă tui tơlơi pơtrun, tơlơi phiăn dưm kơnar đah rơkơi đah kơmơi ƀơi tơring čar thun 2023, boh than ngă tui Tơlơi phiăn dŏ rơkơi bơnai hăng sang anŏ thun 2015-2023.

Thun 2023, bruă bơkơnar đah kơmơi đah rơkơi hơmâo lu gưl, anom bruă, tơring ƀơi Dak Lăk lăp đing nao laih anun hơmâo boh than klă. Hơdôm rơnoh pơkă kơ dưm kơnar đah kơmơi đah rơkơi pơplih klă pơhmu hăng thun 2022, biă ñu hơdôm rơnoh pơkă kơ pơtô pơjuăt, pơgăn taih amang amăng sang anŏ. Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Dak Lăk pơtô pơblang, lăi pơthâo tơlơi pơtrun mơ̆ng Ping gah, tơlơi phiăn mơ̆ng Ping gah kơ hơdră djru djuai ania, Tơlơi phiăn dŏ rơkơi bơnai hăng sang anŏ, hơdôm tơlơi răm ƀăm mơ̆ng bruă dŏ rơkơi bơnai aka ƀu truh thun, dŏ glăi ană anong wa pô; čih pơthâo tơlơi phiăn dŏ rơkơi bơnai kiăng mă yua pơ plơi pla; ngă klă tơlơi pơtrun pơdô̆, pơklaih rơkơi bơnai, tơlơi kiăng ngă mơ̆ng amĭ ama hăng ană bă tơdơi kơ pơklaih.

Yă Nguyễn Thị Kim Thúy, Kơ-iăng khua Jơnum  min Mơnuih mơnam mơ̆ng Ƀirô khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar, Khua grup hyu sem lăng pơsit hăng bơni biă hơdôm boh than mơ̆ng tơring čar Dak Lăk hơmâo ngă, laih dong kiăng tơring čar kiăng hơmâo hơdră ngă bruă tŏng ten hloh đah mơ̆ng pok pơhai hơdră ngă bruă, tơlơi phiăn kơ dưm kơnar đah kơmơi đah rơkơi, tơlơi phiăn dŏ rơkơi bơnai hăng sang anŏ./.

VOV Tây Nguyên/Siu H'Mai Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC