Chor tsêr cơưv zuôr lax xêir zuôr tâu shux xênhz txơưx nta suôz hnuz 5-3-2018
Thứ hai, 00:00, 05/03/2018

Chor tsêr cơưv zuôr lax xêir zuôr tâu shux xênhz txơưx

 

 

Bôv zoz zux thiêz thox cxov li Dự thảo cuiz tênhv, kror taz por tsơưr lươngv tâu muk cơưv lơưr tsưr ziv xêir zuôr khov trâu chêx cur cơưv ntơưr cxênhx pêz trâu chor nganhx thox cxov cưk kriê ntơưr cxênhx đại học mak shux xênhz tsuv zos shux xênhz cơưv lớp 12 zos hov txơưx tror sâur:

Zos cơưv cao đẳng, trung cấp mak cơưv lớp 12 zos hov txươx tov thươx tror sâur. Hlôngr njêx muôs iz cxiê luz tsêr cơưv đại học hêik tiêk, cuiz tênhv no zuôr paz gra siêz tsơưr lươngv shux xênhz tuôx cơưv lok six ntâu. Thâuv chor nênhs tuôx cơưv txơưx zuôr zos kror zôngx ziv paz trâu chor tsêr cơưv gra siêz tsơưr lươngv thox cxov sư phạm, thôngx cxix cêir chêx tâu iz cxiê phiv liv hâur xar hôiv. Lơưr Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, zos kuz vụ trưởng vụ zoz zux chuyên nguyên. (Bôv zoz zux) mak tsuv xav txos shux xênhz cơưv txơưx pok xar cơưv nganhx sư phạm lok tsik xar:

“Lơưr cur mak no zos kror xêir tsov jông, taz sik pêz cux tsuv xav tiêk: Iz zos chor shux xênhz cơưv txơưx mak lơưr puôk zuôr cơưv tâu sự phạm, puôk xar uô cưk kriê ntơưr. Tiv 2 zos muôz kror tưs chiê zaz zâuv chor nênhs cơưv txơưx tuôx cơưv sư phạm. Tsuv tsov cưv txos hâux lưv uô, paz, nhiêx txiêx cơưv trâu chor shux xênhz thiêz jênhv mak chor shux xênhz zuôr nhiêv tuôx cơưv sư phạm”.

Tsênhv tsênhz nhiv no, nganhx sư phạm tsik zos nganhx jông zaz zâuv tâu chôngz shux xênhz li thâuv têx no tiv ntâu kror, hâur co muôx shux xênhz cơưv tiêr ntơưr tsik zongx ziv nriêr tâu hâux lưv uô. Shux xênhz tsik nhiêv nganhx sư phạm, viv li oz pêz shông lok no, ntâu tsêr cơưv sư phạm xêir zuôr điểm nhz thênhv kik cov txâuk shux xênhz uô trâu xar hôiv cxơưx lok tsơưr lươngv cưk kriê ntơưr thâuv chor shux xênhz muôx điểm xêir zuôr kik cơưv tiêr ntơưr. Bôv zoz zux thiêz thox cxov li cuiz tênhv lok uô truôx jông xêir zuôr shux xênhz tuôx cơưv cux zos kror mak xar hôv tok njôngr, taz sik zos tsik muôx chor tsưr ziv uô đros mak chor tsêr cơưv ntơưr cux lax zaz zâuv tâu shux xênhz cơưv txơưx. Zơưv Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng tsêr cơưv đại học công nghiệp xơưk tsôngk yo Hà Nội hêik:

“Tsơưr lươngv shux xênhz cơưv tiêr ntơưr khov trâu lok six ntâu kror, hâur co muôx khov trâu tsơưr lươngv shux xênhz tuôx cơưv, qênhx shênhx kruôz kriê thiêz khov trâu tas nro huôx tôngv cik txos hâux lưv uô. Tsênhv tsênhz. Shux xênhz xêir zuôr mak khov lok six ntâu trâu cơưv tiêr. Nhiv no, đros thiêz shux xênhz sư phạm mak cxơưx đuô zos cơưv tiêr ntơưr. Shông no sư phạm zuôr phiv liv zos cêir chêx tsik tâu hâux lưv uô thâuv cơưv tiêr ntơưr”.

Tiến sỹ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch hôiv khoa học tâm lý zoz zux Hà Nội hêik tiêk, chiê xêir zuôr tâu nênhs txơưx trâu nganhx sự phạm mak tsuv muôx ntâu tsưr ziv tsik zos gra siêz ploz tsênhr trâu chor nênhs tuôx cơưv:

“Pêz fênhx six sêiz lax lok điểm xêir zuôr, thâuv cơưv tiêr, taz sik tsar tov chiê uô tâu kror co mak zuôr uô chak thiêx uô tâu. Shux xênhz cơưv tiêr ntơưr cux tsik muôx hâux lưv uô, đros nhiêx hli kik li co mak uô nênhx tsik tâu. Hâur nền kinh tế thị trường mak luôs zuôr nriêr têx qơư muôx tsar tov huôv tsar. Cur tsik tsov cưv txos điểm xêir zuôr bâuv tsar tov trâu chor stêr cơưv sư phạm zuôr xêir zuôr tâu shux xênhz txơưx. Nganhx zoz zux xar muôx tâu shux xênhz txơưx mak tsuv muôx tsênhv chêi”.

Tsênhv chêi têx jâuv zuôr zaz zâuv tâu shux xênhz txơưx cơưv sư phạm co chênhr zos tsar tov hâux lưv uô thiêz tsênhv chêi paz thâuv uô hâux lưv. Tsuôk thâuv tưs shux xênhz nganhx sư phạm tâu sơưv têx tsênhv chêi paz jông thiêz cir jênhv hâux lưv uô đhâu thâuv cơưv tiêr ntơưr mak thâuv co zuôr zaz zâuv tâu chor nênhs cơưv ntơưr txơưx. Zos tsênhv yuôr qênhx shênhx nênhs cơưv tas sư phạm tơưv tsêr cơưv têx thâuv zos chor nênhs cơưv tiêr ntơưr txơưx tsik muôx hâux lưv uô xưk li nhiv no mak kror tax tâu ploz tsênhr shux xênhz cơưv txơưx cơưv nganhx sư phạm zuôr uô muôx yưv chor tsêr cơưv xêir zuôr tsik txâuk shux xênhz./.

(TTT-Lik thox cxêik nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC