Cxiv tsa Đangv hnuz 13-5-2019
Thứ hai, 00:00, 13/05/2019

 

Lênhs tov Đảng, têz qơưk dưv ntênhs chiv nhênhv 60 shông Hloz Hôx lok seiz yuô, đros tsôngv box têx mênhx cxưx Tây Bắc thav ntơưv Sơn La

 

 

          Kuôk nor 60 shông, ndaz ndơưv chiv nhênhv 5 shông ntâus zênhx lix xưv Điện Biên, 4 shông yênhx lix qơư tự trị Thái-Mèo hnuz xiêz 7/5/1959, Đảng bộ, chinhr quyênx thiêz tsôngv box têx mênhx cxưx Tây Bắc shir phaz tos zơưv Hloz Hôx tuôx seiz yuô. Ntơưv Qar tiêx huyện Thuận Châu, tsênhv qơư hành chinhr qơư tự trị Thái-Mèo thâuv co, Chủ tịch Hồ Chí Minh đros tsôngv box, bộ đội thiêz cán bộ thav. Hloz hlôngr njêx muôs Đảng thiêz Chinhr phuv kruôk txos tsôngv box thiêz bộ đội Sơn La, Tây Bắc li têx yênhx tix jông hâur têx shông tir ntâus tros por vêv têz qơưk nhoz Điện Biên Phủ, gôngr phênhv trâu têz qơưk tâu tiêx tul.

          Cxôngx hnuz tâu hôx fênhx tas nro sir jos uô kôngz lôngk, cxênhx txuôk, hlôngr yiêz luz nênhx, tuôr truôx txiv ngaz. Chủ tịch Hồ Chí Minh choz chêv tsôngv box, cán bộ, bộ đội tas nro thax tsav sir jos tưr thik tsiv uô kôngz lôngk thiêz cxênhx txuôk, cxiv tsa luz nênhx tsâu sor, shir phaz. Suôv câuv jax phuôx plov, Hloz heik “Cxuô lênhx muôx jông đas jos, sik côngv siêz côngv tês, sir jos tưr thik, yênhx côngz jông”. Hloz li lo luk heik co uô cxuô lênhx nênhs pov jông siêz, zôngx ziv to tâuz. Têx lo luk choz chêv co tưz yênhx seiz xar, huôx tôngv cơưx mênhv jông, chox kriê Đảng bộ thiêz tsôngv box têx mênhx cxưx Tây Bắc cxiv kho thiêz por vêv têz qơưk. Zơưv Quàng Văn Lại, tsôngv box nhoz phường Quyết Thắng, đrôngs Sơn La heik:“Chiê uô tsâus ntâu txos Hloz li txox cêr hluz tsês trâu tsôngv box têx mênhx cxưx Tây Bắc, pêz tsuv sik côngv siêz, cxiv kho thax tsav Tây Bắc huôv tsar jông, sir jos cxiv kho qơư vênhx huôv, tuêv, jêx jos vênhx huôv thiêz uô trâu đrôngs Sơn La huôv tsar chuôk thax tsav tiêx đras”.

          Yuôr pos Lò Thị Hoa nhoz huyện Yên Châu puz pâuz:         “Tuôx qar tiêx pov Hloz li đuôz pêz lok six shir phaz, uô tsâus Đảng, uô tsâus têz qơưk tưz tsov cưv chiê Sơn La ziv hnuz ziv huôv tsar đuô”.    Phuôx plov ntơưv ntênhs chiv nhênhv, Bí thư tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất khav tênhv: uô lơưr Hloz li luk kriê tsês, Đảng bộ, chinhr quyênx, lưx lươngv vũ trang thiêz tsôngv box têx mênhx cxưx zuôr sir jos tưr thik, cxiv kho luz nênhx vênhx huôv yiêz, sir jos huôv tsar thax tsav li têx muôs jos chiê huôv tsar thiêz tax tâu ntâu yênhx tix jông sâuv cxuô vênhv thix, sir jos yênhx tỉnh huôv tsar jông hâur thax tsav tox siêz faz Bắc.

          Ntơưv ntênhs chiv nhênhv tưz tsưr tsix tsaz yênh nghệ thuật “Tây Bắc- Sơn La tiêv tiêv ndo txos Hloz Hôx” đros 500 ntâu lênhx nghệ sỹ, shux xênhz thiêz têx nghệ nhân nhoz têx tuêv, jêx jos cxaz chuôz. Suôv câuv ntênhs chiv nhênhv zos jiês tuô fov ntơưr thiêz đhiê pax vuôs xòe sik côngv siêz côngv tês./.

(Thanh Thủy-Txâur Vax cxeik nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC