Cxiv tsa Đangv hnuz 25-2-2019
Thứ hai, 00:00, 25/02/2019

Zav hâux lưv tưs cux xar uô cov muôx liv trâu zuk, uô trâu têz qơưk

tsi huôv tsar

 

 

          Lơưr Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân zos: zav hâux lưv tưs cux xar txos zuk li liv zix uô ntêx. Tsi pâuz “zuk viv cxuô lênhx nênhs” mak tsuôk xar cov “cxuô lênhx nênhs viv zuk iz lênhs”. Têx luôk hâux lưv phêv liv mak tsi xar uô, thaz huôz nox nhiêx, lav phêv, xar uô hâu nov lox, muôx ntâu qênhx, muôz sđ seiz tsi tsiv grê... Tiv zix zos tsi jê đros tsôngv box sđ, tsi txơưx sir jos hâur luz nênhx, tsi xar cơưv shâuv chiê cov muôx cxaz yênhx tưv jông đuô... Têx luôk hâux lưv co heik tơưv tsênhz mênhx jênhv vưv “cxiv tsa” thiêz “tir tar” hâur cxiv tsa thiêz hlôngr yiêz Đangv. No zos vênhv thix mak Hloz Hôx thâuv tưs cux tsov cưv hâur hâux lưv cxiv tsa pêz Đangv. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, kuz Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Cưk kriê thênhv siêz Học viện chinhr trị têz qơưk Hồ Chí Minh khav tênhv: Zav hâux lưv tưs cux xar uô cov muôx liv trâu zuk uô trâu lênhx nênhs co yênhx lênhx nênhs tsi jông, têz qơưk tsi huôv tsar:

          “Zos Đangv pôngz kaz, tsi muôx têx hlôngr yiêz jông, co zos Chủ tịch Hồ Chí Minh li cêr cxơưx lox tiv zix thâuv Đảng tuôr qênhx. Viv li, viv li chas mak Hloz tsov cưv tir tar thaz huôz nox nhiêx, liv zôngv qênhx sâu liv trâu zuk...zos li ntơư? 1 Đangv tsuv hur si thiêx li truôx vênhs tâu, hur si zos shưz xar cơưx mênhv li theox chênhv”.

          50 shông đhâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh li fâu ntơưr “Muôz siêz shưz xar cơưx mênhv, cxuôv por tsês têx lênhx nênhs muôx siêz xar uô hâux lưv tưs cux xar cov muôx liv trâu zuk” tsênhz tsênhz tưz tâu tas nro xã hội pâuz txos thiêz yênhx siêz xar chox kriê đros côngz xưv cxiv tsa Đangv, côngz xưv cán bộ, zos cán bộ, đangv viên li tsưr ziv huôx tôngv, cơưv shâuv. Lơưr Hloz Hôx, tir tar têx siêz xar tsi jông Đangv tsuv chuôz tsar zaoz zux tas nro Đangv lok lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, lok Đảng li cêr chei, lok đangv viên li jênhv vưv thiêz shưz xar. Tsuv gruôs, txơưx cxênhx txuôk, uô tul tsi cux tsênhz mênhx, pâuz viv cxuô lênhx nênhs txơưr... Phưv giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, kuz Tsar khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện pov tsir thiêz yax mông heik:

          “Vênhv thix uô trâu lênhx nênhs pâuz têx uô cxâuv mak chiv chir uô  têx luôk hâux lưv jông zos lok six coaz tsôngv, tiv zix zos hâur qênhx shênhx sik côngv li nhiv no, têx uô tsi jông lok kinh têr niêv ciêz, xar uô hâux lưv tưs cux muôx liv trâu zuk, tas nro zos viv nhiêx txiêx. Lok sik li Phêv ziv Trung ương 4 tưz heik tsênhz mênhx: xar huôz nox nhiêx txiêx, xar cov tâu uô hâu nov lox, muôx ntâu qênhx liv....têx hâux lưv tsi jông co lênhx nênhs lok six zôngx ziv njiz trâus zos tsi lênhx nênhs siêz tsi truôx”.

          Tror njiê đuô 50 shông đhâu ziv pov Hồ Chí Minh li siêz xar lok cxiv tsa, hlôngr yiêz Đangv “Muôz siêz shưz xar cơưx mênhv, cxuôv por tsês têx lênhx nênhs muôx siêz xar uô hâux lưv tưs cux xar muôx liv trâu zuk” muôx ziz njiêz lok six lox đros Đangv. Pir đros thiêz têx vênhv thix mak Đangv tso tơưv hâur côngz xưv cxiv tsa thiêz hlôngr yiêz Đangv, ziv pov têx luôk hâux lưv mak Hloz Hôx heik tơưv tsi taz muôx tsiv gri canhv pov qênhx shênhx thâuv co tsênhv muôx tsiv gri canhv pov trâu qênhx shênhx nhiv no. Co zos ziz njiêz lox mak iz lênhx đangv viên tsuv pâuz thôngz thiêz thâuv tưs cux muôz siêz siêz xar uô trơưk./.

(VOV1-Txâur Vax cxeik nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC