Cxiv tsa Đangv hnuz 28/1/2019
Thứ hai, 00:00, 28/01/2019

Bôv đôiv thiêz tsôngv px cêr sik thôngx siêz nhoz ntus đriv Đắc Lắc

 

 

Tok shông yiêz 2019 hâur luz tsêr yiêz zos têx tuz lênhv pênhz phax tỉnh Đắc Lắc cxiv uô puz, tas muôx 130 tsov đeiv, niêv VN zênhz shôngx Nguyễn Thị Xuân nhoz jok 12, xã Ia Rvê thiêz têx nênhs cxênhz jê lok six shir phaz. Niêv Xuân heik pâuz, iz chas chơưv paz, paz hnuz côngz sâu têx kôngz, cxiv uô tsêr yiêz, hâur niêx hli chor canr  bôv, chiến sĩ tsênhv kênh mê njik lơưr têx nhiêx hli paz niêv 1,5 tsov đeiv thiêz. Têx thâuv ntux txơưr txar, muôx moz gênhs Zênhx pênhz phax Ia Rvê puôr lênhx tso cưk yuôx, bác sĩ tuôx seiz njuôk shuôs moz thiêz muôz yuôx trâu niêv.“Nhoz no têx tuz lênhv pênhz phax lơưr tsi so tuôx seiz shuôs, hnuz ntênhs, hnuz tsiêz tuôx shuôs thâuv tưs cux muôx huv puz hur si. Cux khov têx tuz lênhv pênhz phax paz cxiv uô tsêr puz, nhiv no nhoz cux tso siêz thiêz sor si lơưv”.

Zơưv Nguyễn Tấn Tài chuôz zis cux txix Bến Tre tuôx nhoz ntơưv jok 8, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc uô nox, njiz ntâu phiv liv. Chiê chuôz zis muôx nzir six hơưv huôv tsar kinh tế, têx tuz lênhv pênhz phax tỉnh Đắc Lắc paz iz tuk nôngz nhux tsiv grê nhos 10 tsov đeiv ntâu. Zơưv Tài heik pâuz, đhâu iz shông lênhk nhav nhux lok zus, nhiv no tuk niêv nhux co tưz muôx jês thiêz zuôr sha hâur shông yiêz 2019:“Pênhz phax muôz six hơưv paz max cur iz tuk nôngz nhux chiê zus, chiê tov kaz no cov zuk luz nênhx iz hnuz tsar ndê jux juk. Chuôz zis chiê siêz trâu tuk nhux no, iz shông luz nênhx zuôr hlôngr yiêz mê njik, cur lok shix phaz”.

Đros trâu zơưv Tài chuôz zis, 27 chuôz zis txơưr đuô nhoz Ia Rvê tưz tâu lênhk nhav têx tuz lênhv pênhz phax Đắc Lắc li têx nôngz nhux muôz puz trâu tsôngv box tu zus. Chor nhux co hloz lox jông thiêz tưz qir muôx jês jov jơưk.

Thiếu tá Trương Văn Hoành-Chính trị viên Zênhx pênhz phax Ia Rvê heik pâuz, chiê têx tuz lênhv thiêz tsôngv px muôx nzir cêr sik thôngx siêz jông đuô , tsưx phưv truôx đriv têz, Zênhx pênhz phax Ia Rvê tror nthuôr uô đar trâur nuv tu zus nhux, zus yis, fuô uô tsưr ziv chos tâux đuz zuôr trox, gra lok phênhv sâu siêz trâu tsôngv px. Niêx hli taz viv muôz 20 cir cxur paz trâu 2 chuôz zis txov nhêv, tsi muôx qơư khov vav; lênhk nhav paz 4 lênhx nhuôs shux xênhz pluôs muôx luz nênhx txov nhêv 500 cxênhz đeiv thiêz paz tu 2 lênhx niêv VN zênhz shông đros thiêz phênhv paz, iz lênhx niêv 1,5 tsov đeiv. Iz chas lok sâuv paz huôv tsar uô nox, taz viv tsênhv đros tsôngv px khưx phưx têx tsi jông tiv ntux uô ruôr hiêv, paz uô tsêr, sâu têx kôngz, cxiv kho cêr mul lok. Hâur shông yiêz 2019, iz chas uô têx luôs hâux lưv seiz jor, tsưx phưv truôx jông thax tsav ntus đriv, Zênhx Pênhz phax Ia Rvê tsênhv đros Đoanx hluôk nênhs xã tsưr tsix tsaz yênhx “Shông yiêz nhoz ntus đriv-Tsôngv px jêx jok shir phaz” krưr nduôr nzâuv puôz muôz trâu têx nhuôs shux xênhz pluôs hâur thax tsav xã thiêz muk shuôs, muôz huv puz trâu têx chuôz zis muôx côngz têz qơưk thiêz chuôz zis txov nhêv hâur têx jêx jok:“Hâur thax tsav xã Ia Rvê hâur six hơưv đhâu, taz viv tưz đros cấp ủy hâu nov ntơưv qơư, têx lưv lươngv nhoz hâur thax tsav uô jông hâux lưv sơưr tơưv txênhz, phax tir thêir têx nênhs fêv, nênhs uô cxâuv chei têz qơưk, lar heik zos tsưx phưv truôx jông txiv ngaz chính trị hâur thax tsav. Hâux lưv fuô uô têx trâur nuv paz tsôngv px huôv tsar uô nox, truôx tuk luz nênhx nhoz thax tsav ntus đriv”.

Trơưk li pos Trần Lệ Thủy-Bí thư Đảng ủy xã Ia Rvê, txix têx tuz lênhv pênhz phax têx cêr paz max, tsôngv px hâur xã luz nênhx nox nhoz ziv hnuz ziv tâu hlôngr yiêz. Têx mak tsôngv px uô cxâuv lok txiv ngaz đriv têz viv cêr uô lax luôv, zuôr muôs xiv huv tưz tsi pov muôx lơưv. Thax tsav ntus đriv tâu tsưx phưv truôx, jêx jok nox nhoz njiês to:“Hâur shông 2018, xã tưz txo grêk tsơưs tâu 5% ntâu têx chuôz zis pluôs, co zos khov têx tuz lênhv pênhz phax li sir jos sik đros paz max tsôngv px huôv tsar uô nox”.

Shông yiêz tsênhv lok txos jê jux juk trâu thax tsav ntus đriv Đắc Lắc, đros thiêz têx tuz lênhv, tsôngv px cêr sik thôngx siêz jông zuôr paz thax tsav txov nhêv Ia Rvê hlôngr yiêz hâur shông yiêz./.

(VOVTN-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC