Cxiv tsa đangv hnuz xiêz 04.3.2019
Thứ hai, 00:00, 04/03/2019

Tsôngv box sđ jông siêz, thôngx ziv đros hâux lưv xơưz xưv thiêz ntêk cxov zơưv Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

 

 

Quyết tinhv xơưz xưv, ntêk cxov lênhx nênhs uô cxâuv chei chiê muôz cơư tux; chei yơưz phơưz, ntêk zơưv Nguyễn Bắc Son thiêz zơưv Trương Minh Tuấn, kuz Bộ trưởng Bộ thôngz mông tâu chôngz lênhx ntâu tuk tsôngv box, canr bôv Đảng viên jông siêz, thôngx ziv đros. Zơưv Nguyễn Túc, Ủy viên Đoanx Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN heik:

“Hâur têx lênhx canr bôv so lâuk cux li canr bôv tsênhv lês uô têx luôs hâux lưv uz no heik tiêk, txuz nuv muôx nhoz Bộ thôngz mông đhâu Mobifone zuôr công ty seiz, njiê ntiêx têz zos txuz nuv tsôngv px thiêz têx canr bôv so lâuk heik ntâu txos. Canr bôv so lâuk heik, txuz nuv lox li ntơư taz sik tsi muôx lênhx tưs lênhk mal tsuôk li ntơư xưz tsi tâu txâuk siêz, txos nhiv no thâuv muôx chei ntêk cxov 2 lênhx đôngx chir co thiêx pâuz tsôngv px têx lul heik zos muôx tiês thiêz cơ quan muôx vax huôv ntêk cxov li no zos huv chei, uô tâu trơưk tsôngv px sđ tsưr ziv siêz xar”.

Jông siêz, thôngx ziv đros têx li heik no, zơưv Dương Quang Thái, kuz vụ tsar, Ủy ban qênhz yuôx T.Ư heik:

“2 lênhx kuz Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thiêz Trương Minh Tuấn uô cxâuv, Ủy ban qênhz yuôx thiêz Ban bí thư tưz muôz tik cêr cxâuv trơưk Đảng cui tinhv, 2 lênhx zơưv no taz txơưx jênhv zos trơưk chei thiêz lok sâuv lênhx nênhs mak cur pov luôs sđ jông siêz, thôngx ziv đros têx li heik co. Tsi muôx qơư txưr thiêz lênhx tưs uô zuôv chêi, tsuv tâu tik cêr cxâuv zos đrêiv têz qơưs têx chêi tso tơưv”.

Yuôr zơưv Nguyễn Đức Hà, kuz Vụ tsar Vụ cơ sở, Ban tsưr tsix T.Ư mak khav tinhv:

“Cơ quan qênhz yuôx tưz xơưz xưv, ntêk 2 lênhx kuz Bộ trưởng Bộ thôngz mông cux zos heik lol Đảng li têx sir jos hâur sơưr tơưv txênhz phax tar nox nhiêx têz qơưk. Đảng tsưr ziv zos txơưv lênhx tiz nênhs VN tưs cux puôr lênhx muôx vax huôv siz luôs trơưk chei têz qơưk. Hur tiz si cxuô lênhx đảng viên puôr lênhx  muôx vax huôv siz luôs. Uô cxâuv txos tưs mak tik cêr cxâuv txos co. Xav txos nhiv no, đhâu six hơưv, hnuz nhôngs qênhz yuôx, tưz pâuz tsênhz lok têx hâux lưv co. Pêz tsưr ziv zos tsi zuôv lênhx tưs, taz sik cux tsi chiê lênhx tiz nênhs tưs uô cxâuv chei hla đhâu têx li heik no. Txơưv lênhx nênhs co zuôr zos lênhx tưs, uô zav hâux lưv đaz tsi thiêz nhoz kror tưs”.

Ntâu ziv chênhv heik, no zos iz kro trâu hur tiz si têx lênhx đảng viên cơưv shâuv, uô ntêx nyuôs lês uô jông têx hâux lưv zok muôz, sir jos cơưv shâuv uô nênhx jông, tsiv txiêx; siêz hloz, nox nhiêx têz qơưk mak nzor lis cux zuôr trâus qênhz pov thiêz trâus ntêk tâu. Phưv Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Bảo, kuz tsar khoa tư tưởng HCM, Học viện ntơưr pov tsir thiêz yax xa mông heik:

“Têx canr bôv đảng viên cêr cơưv uô nênhx jông, tsiv txiêx lok six zov chênhv. Viv tsi tiêk thâuv tưs tsưr tsix cux nhoz đreiv zuk iz saz, tsi zos thâuv tưs sđ cux muôx têx pâuz thiêz pov tâu zuk têx uô cxâuv. Zos thâuv tưz pâuz, cơưv tâu cêr uô nênhx jông, zuk pâuz zuk mak pêz muôx txux chi, tsi zos txux chi xưz, thiêz thâuv tưs cux pâuz tâu zuk têx hâux lưv, kror tưs uô tâu thiêz tsi tâu?  Thiêz pok tâu zos viv tsôngv lax px? pok uô hiêv li chas txos sđ têx cêr muôx liv? Pok uô  li chas txos tsôngv px sđ luz nênhx? uô hiêv txos Đảng luz côngz bê thiêz hâur co muôx zuk hur si. Trơưk li cur têx cêr shâuv uô nênhx jông, tsiv txiêx zos lok six zov chênhr”./.

(Lại Hoa-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC