Cxiv tsa Đangv hnuz xiêz 6-5-2019
Thứ hai, 00:00, 06/05/2019

Uô ntêx nyuôk-“Hêik tsuv uô”

 

 

Quy tênhv số 08 hêik mênhx: Chiê uô ntêx nyuôk trâu cxuô luôs hâux lưv, zos têx lênhx cán bộ, đảng viên tsuv uô uô ntêx; taz sik uô ntêx hlo tsuv zos Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương tsuv uô cov tâu truôx trơưk li Đảng têz qơưs cxuô luôs hâux lưv tso tơưv thiêz tso tơưv zav hâux lưv tưs tsuv uô cov tâu truôx zav hâux lưv ntơư đros trâu uô truôx luôs hâux lưv tir thêir têx nênhs fêv uô tuôr xuôv têz qơưs têx nhiêx txiêx. Uô trơưk quy tênhv no, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển hêik pâuz tiêk: Shông 2019 Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương tưz chox car cxuô cấp ủy,  cux li têx lênhx sơưr thơưx cxuô sở ngành uô ntơưr chiê uô cov tâu trơưk cxuô luôs hâux tso tơưv.Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương, ông Nguyễn Mạnh Hiển hêik pâuz: “Xar uô ntêx nyuôk uô cov tâu truôx cxuô luôs hâux lưv tso tơưv; lo luk hêik tsuv uô cov tâu. Cur xar zuk hêik zav hâux lưv tưs tsuv uô zav hâux lưv ntơư cov tâu truôx. Siêz xar thiêz uô cov muôx liv trâu sđ, txix côngz xưv cán bộ txos trâu hâux lưv sêiz car chiê uô cov tâu truôx têx luôs hâux lưv huv đros”

Cxuô lênhx cán bộ, Đảng viên, hâu nov sêiz car cxuô tsênhv qơư tsuv uô ntêx nyuôk uô cov tâu truôx Đảng li luôs hauax lưv. Chênhr zos li hêik ntơư, hâu ntu sêiz car cách mạng, cxuô lênhx đảng viên tsuv cơưv shâuv lok Đảng li luôs hâux lưv tso tơưv. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tênhx qơư Trần Hồng Hà xar tiêk: cán bộ sêiz car tsuv uô ntêx nyuôk trâu luôs luôs hâux lưv tso tơưv chiê têx cán bộ hâu nov thênhv kik cơưv shâuv uô trơưk: “Thâuv tưz zos iz lênhx cán bộ đảng viên; lar hêik zos uô iz lênhx cán bộ sêiz car tsuv uô cov huv đros têx cán bộ hâu nov thênhv kik thiêz chox car cxuô lênhx cán bộ đảng viên uô ntêx nyuôk uô cov tâu tiêr cxuô luôs hâux lưv tso tơưv.Thiêz tsuv muôx iz quy tênhv hêik tsênhz mênhx chiê cxuô lênhx cán bộ, đảng viên cơưv shâuv uô trơưk thiêz huv đros”

Uô cov tâu truôx cxuô luôs hâux lưv sêiz car mak zơưv hloz Hôx tưz muôx lo luk hêik kriê tiêk: Uô iz tsov iêr tsênhv muôx tsiv grê đuô 100 jax luk thav yax kriê”. Lar zos lênhx tưs tsuv uô, uô ntêx? Zơưv hloz Hôx tưz xav tiêk: “Tsuv xav li lênhx nênhs gruôs, uô tâu hâux lưv jông, sđ sik côngv cơưv shâuv uô hâur yênhx hnuz, chiê cxiv tsa Đảng, cxiv tsa tsưr tsix cách mạng, cxiv kho lênhx nênhs thiêz cxiv tsa luz nênhx yiêz.

 Chênhr zos li hêik ntơư, cxuô cán bộ, đảng viên tsuv tưz cơưv shâuv, tưx uô ntêx nyuôk trâu cxuô luôs hauax lưv, lo luk hêik, tsuv uô cov tâu “đảng viên tsuv uô uô ntêx, px uô lơưr kaz”. Lar hêik zos tsuv cơưv shâuv uô cov tâu trơưk li zơưv hloz Hôx têx luk hêik kriê. Kuz phưv Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Vinh xav tiêk: Lênhx hâu nov uô thơưx cấp ủy, tsuv uô truôx Đảng li luôs hâux lưv qênhz yuôx, sêiz kaz thiêz uô ntêx nyuôk trâu cxuô luôs hâux lưv tso tơưv: “Zuk mak tsuv uô trơưk lo luk hêik “Hêik tsuv uô cov tâu truôx”, hêik tsơưs uô tâu ntâu, zos tưz uô tsuv sir jos uô cov tâu truôx. Cur xar tiêk: zuk tsuv uô cov tâu tiêr iz thênhv luôs hâux lưv jux juk thiêz tsuv mnôngs cxuô lênhx sđ hêik; zav hâux lưv tưs uô tâu tiêr thiêz zav hâux lưv tưs uô huv đros. Lar hêik zos tsuv muôx cêr côngv siêz, cxuô lênhx cán bộ, đảng viên tsuv uô cov tâu tiêr Đảng cxuô luôs hauax lưv tso tơưv”.

Uô ntêx nyuôk trâu cxuô luôs hâux lưv “lo luk hêik tsuv uô cov tâu”; cxuô lênhx cán bộ đảng viên, zos cxiv tsa Đảng li iz đêiv đuôz jông. Tưz zos đảng viên, zuk tsuv uô cov tâu truôx cxuô luôs hâux lưv huv đros sđ; tưz zos iz lênhx cán bộ đảng viên, zuk tưx cơưv shâuv cxaz nzir txux chi, uô ntêx nyuôk trâu Đảng li cxuô luôs hâux lưv chiê paz phênhv trâu Đảng ziv hnuz ziv huôv tsar, truôx jông thiêz uô trâu px njênhs njôngr./.

                                              (Tsu cxêik nênhv- Lại Hoa- Đài NVN)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC