Khoa học kỹ thuật thiêz siv nênhx hnuz xiêz 06.8.2019
Thứ ba, 00:00, 06/08/2019

Heik kriê tsưr ziv zôngv yuôx por vêv đrox tsuôk lơưr tsưr ziv 4 uô trơưk thiêz sâu por tsês têx hưx, hnaz tso yuôx por vêv đrox tsuôk đhâu thâuv zôngv tas sâuv thax tsav tỉnh Sơn La shông 2019

 

 

          Tsôngv cưr tix fôngx zưs hmor yuô! Cxôngx hli 3 shông no, caz hmoz hâur cheix ntux lax tưz huôv xênhz đêz đar sâuv tas nro tỉnh Sơn La. Txos nhiv no, tưz muôx 22 cxênhz hecta poz cưk, tsav 22% mênhv chêx trâus caz hmoz uô ruôr hiêv, ntâu mênhv chêx poz cưk tsuv tsuôk yuôx cxôngx 2-3 jiês yuôx por vêv đrox tsuôk chiê phax tar caz hmoz, ntâu qơư tsuv đoz tas têx poz cưk tưz chos chiê tror chos yiêz. No zos zav caz hmoz yiêz, huôv xênhz sei, ruôr hiêv sei, tsi tâu muôx ntâu yuôx por vêv đrox tsuôk tuô tâu zav caz no, uô trâu luôs hâux lưv chox kriê phax tuô caz njiz ntâu phêv liv.

          Tỉnh Sơn La tưz chox kriê nganhx kôngz nuv thiêz têx tiv phaz chêx chôngk phax tar caz uô hiêv poz cưk; tsưr tsix kriê cxaz, heik kriê tsưr ziv jênhv pâuz thiêz tsưr ziv phax tuô caz trâu têx cán bộ nganhx kôngz nuv cấp huyện, xã thiêz tsôngv box ntơưv thax tsav chos poz cưk; cxiv tsa têx trâur nuv siv têx tsưr ziv, têx zav yuôx por vêv đrox tsuôk hâur phax tuô caz. Đros co zos yax kriê, vênhv tôngv tsôngv box nôngx mênhx chos poz cưk, tsov cưv txos nôngz poz cưk muôx jos tir tar caz uô hiêv; yax six muk seiz têz poz cưk, pov nzor chiê muôx tsưr ziv phax tuô caz...Heik doanh nghiệp đăng cir yuôx phax tuô caz lơưr cui tênhv nhiv no, tsov cưv txos yuôx por vêv đrox tsuôk sinh học.

Nhạc cắt

          Heik kriê tsưr ziv sâu por tsês têx hưx, teik hnaz tso yuôx por vêv đrox tsuô thâuv zôngv tas:

          - Hnaz tso yuôx por vêv đrox tsuôk thâuv zôngv tas mak tsuv sâu lok tso hâur têx qơư cui tênhv.

          - Qơư tso tsuv taz por têx zoz qơưx li no:

          + Tso ntơưv qơư huv đros, zôngx ziv jênhv pâuz thiêz nhoz jê têx ntus cêr, ntus liêx, tsi trâus đêx ngaz, jê qơư đo yuôx uô ntêx thâuv chox muk tsuôs trâu liêx têz chiê zôngx ziv muôz por tsês; tsi uô zênhr shar txos hâur đêx xênhz huôx, qơư tsôngv box nhoz uô nênhx...

          +Tâu zôngv chuôz zênhx uô jông, truôx, tsi trâus zeis, xêz, tsi xâu yuôx trâu hâur ar, taz por tsi trâus chuô, đêx cuôr yôngz;

          + Qơư tso tsuv huv đros thiêz zôngx ziv thâux têx hnaz yuôx por vêv đrox tsuôs chox muk por tsês. Qơư co tsuv uô cov lox 0,5 txos 1 yiv đruôz, muôx hâu vor cov ntov. Thâuv muôx chuô lox, đêx nas tsi trâus cuôr lơưv; phax tar tâu đêx nas ntưs lok hâur qơư tso têx hưx, naz tso yuôx por vêv đrox tsuôk;

          + Saz đrâuv qơư tso tsuv sâu tsênhz mênhx “qơư tso têx hưx, hnaz tso yuôx por vêv đrox tsuôk đhâu thâuv zôngv tas” thiêz muôx đuôz canhv pov riêz nênhs lơưr ploz tsênhr Việt Nam TCVN 6707:2009 lok tsơưr riêz nênhs;

          + Tsov lơưr tsoz chos thiêz hâux lưv sir zôngv yuôx por vêv đrox tsuôk, têx qơư por tsês têx hưx, hnaz tso yuôx por vêv đrox tsuôk đhâu thâuv zôngv tas tsuv taz por. Taz sik tsơưs tiv zix 03 hecta ar tsêz chos tsuv muôx 1 qơư tso hâur yênhx shông lok sik 10 hecta ar tsêz chos ntông ntêr shông sir zôngv yuôx por vêv đrox tsuôk./.

(Bích Thủy- Txâur Vax cxeik nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC