Tsưr ziv uô kôngz thiêz siv nênhx
Thứ ba, 11:18, 05/03/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Tsưr ziv tu zus nhux trol, jông gâux muôs tâu gri

Tsưr ziv tu zus nhux trol maz tsuv xeir têx tus muôx jos, sei đrơưv, chêr lox siz luôs, tsi trâul muôx moz, gra plaz, plâuz jông gâux, plâuz njik co tư ntêr...chiê tu zus trol maz. Chor nhux li đrav kaz zos têx tus jông zus trol maz đuô hur si:

Mê nhuôv nhux đhâu chiv mik (txix 21 luz hlik tror zar sâuv). Đhâu hlo thâuv chiv mik tsuv tiz jông zus cov trol maz lok sik đhâu iz ntuk muôx 30-45 hnuz. Tsưr ziv uô no huv đros trâu zus trol maz chiê muôs grêix đuô pir li têx qơư huôv tsar tu zus siz shơưk. Chor nhuôv nhux zus trol maz tsuv zos têx tus lox siêz nyuôs, jông gâux.

Nhux mok: Zus trol maz hur si chor nhuôv hênhr thiêz nhuôv shuôs muôx iz txos iz shông ntâu nhux. Uô ntêx thâuv zuôr zus trol maz paz nhuôv nhux ntơư, tsuv zus đhâu iz ntuk ntêr cov hloz lox tso. Co zos tsưr ziv khênhr tâu sơưr đơưk xeir huôv tsar tu zus đuô hur si sâuv ntiêx têz nhiv no.

Chor tưz hloz lox tiêr nhux: Nhux cuô mik, nhux sha mê nhuôv, têx zav nhux txơưr đuô, uô ntêx thâuv zuôr zus trol maz chiê muôs grêix-Zos zus txix 2-3 luz hlik, seiz tus nhux ntơư trol li chas thiêz têx jâuz krâur puz, puz li chas.

Tsưv ziv thâuv xeir nhux zus cov trol maz

Chor nhux txuôv khênhr tâu sơưr đơưk xeir zus cov trol maz đuô pir li têx nôngz nhux ntơưv qơư, viv nhux txuôv hloz lox sei đuô thiêz muôx grêix đuô.

Nhux hênhr trol thiêz hloz lox sei đuô chor nhux shuôs, nhux mâuv.

Sơưr đơưk tsi tâu xeir têx tus nhux lâul hênhr, nhux lâul zus tsi yuô trol jông thiêz tsi muôx grêix li chor nhux mok.

Xeir têx tus nhux zuôs lok zus trol maz jông đuô, viv tsi tas ntâu nhiêx txiêx zuôr, taz sik cux tsuv xeir têx tus nhux poz cxa lox, muôx jos.

Thâuv huôv tsar tu zus nhux trol maz tsuv uô trơưk têx li đrav kaz:

Chiê zus tâu trơưk tsưr ziv, tsuv seiz tus nhux co lox lok sik mê, zuôs lok trol chiê huôv tsar tu zus hâur iz ntuk txix 60-90 hnuz.

Tus nhux iz hnuz hloz lox thiêz trol mê njik txix 5-8 lak, cux iz zav li xav kror đruôz đraz iz hlik tsar ndê txix 15-24 cir iz tus.

Six hơưv huôv tsar tu zus nhux trol maz zos txix 2-3 luz hlik, chênhr viv li zos đhâu 2 luz hlik tu zus tus nhux ntơư tsi trol jông mak tror tiz jông puz thiêz zus nzir txos 3 luz hlik, zos nhux cux tsi trol jông gâux mak thâuv no sơưr đơưk tsi zus nzir lơưv thiêz tsuv muôz muôs./.

KT Công ty CPĐT Tuấn Tú-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC