Phênhv Tsưr ziv uô kôngz thiêz siv nênhx hnuz 19-4-2022
Thứ ba, 11:12, 19/04/2022

Tsưr ziv chos kix

*Six hơưv chos:

Cheix jông chos kix zos: Chos trâu thâuv hli 9-10, khơưz ro têx nôngz kix lok tsês zos hli 1-2.

*Uô ar chos:

Ar têz chos kix: Xeir têx thax ar mê njik nxênhr, đêx ntưk tâuk ntơư chiê chos. Đhâu thâuv hlêis sâu tas têx blêx, sơưr đơưk muôz chor ar liêx têz co ndơưk thiêz huk uô têx hax chiê txar jav tsi trâul đêx nas hâur cheix ntux tsâus ngaz, cuôr.

Têx ar muôz ndơưk, tsông cov mok, khơưk suô têx đrox thiêz huk uô iz hax iz hax đar iz thiêr ntâu. Đhâu uô tas li no, muôz thoz uô têx cưz caz, iz hax chos 5-6 caz, iz caz kuôk iz caz xar muôx iz đok.

Hok nôngz kix chos mak xeir zuôr têx blêi kix jông gâux, pur, lox siz luôs, muôx 10-12 blêi kix ntơư.  Iz ha tsuv zuôr trâul txos iz tênhr kix nôngz (muôx 370 cir chos hâur 360 xưv phaz). Iz tsoz kuôk iz tsoz muôx nhos 2 zak têk li. Thâuv chos tas, sơưr đơưk muôz mê njik têx kuôr blêx bos trâu saz sâuv cov ar nông tâuk thiêz tsi yuô muôx đrox.

*Zuôv qir:

Têx qir đrox tsuôs, qir tsiêx cxu uz no tsuôk zôngv chor qir tưz vâuv tsês. Tsi tâu zôngv têx qir nhôngk lok sik cuô đêx qir nhôngk chiê trâu, zưs têx tsoz chos.

Thâuv ar chos, sơưr đơưk zuôv ciês têx qir puô trâu.

Zuôv qir cxiz: Sơưr đơưk muôz têx qir đạm, qir kali trâu.

*Tsoz phưz:

Zưs đêx hâur niêx hnuz trâu tax thâuv tưs chor kix tưz hlar tuôx thiêz thâuv tưz muôx 3-4 blôngs kix mak sơưr đơưk zưs đêx trâu hâur têx caz thoz huk cov đêx ntưk ntơư chiê đêx max mav cxênhv trâu sâuv hax ar chos kix.

Hâur six hơưv têx kix hloz lox jux juk co sơưr đơưk zưs 4-5 jiês đêx li heik sâuv. Thiêz uô ntêx thâuv zuôr zưs đêx li no mak tsuv zuôv ciês qir cxiz trâu cov têx kix hloz lox jông.

*Khơưz ro têx kix, tsês uô nôngz:

Têx kix ro muôs, sơưr đơưk sâu đhâu chos tas muôx 125-130 hnuz, thâuv têx blôngx tưz lâul, đax kruôr. Zos muôx ntâu, tsuv muk ro tsês trâu hâur têx cxaz, uô qơư siêz chiê khâuv, kra.

Têx kix tsês uô nôngz tsuv muôx nhos 140 ntâu hnuz li jông ro lok tsês. Xeir têx tsoz lox, nôngz kix jông gâux, muôx 10-12 blêi kix ntơư, tsi trâul caz tho nox nưk tsês nưk iz kro, muôz khi uô têx poz mê tsơưr đei, khâuv kra sâuv têx kaz tsuôr nzêix lok sik qơư siêz……/.

(Hpstich.vn-Đức Anh BT-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC