Tsưr ziv uô kôngz thiêz siv nênhx hnuz 23-01-2024
Thứ ba, 10:18, 23/01/2024 VOVTB VOVTB
tsưr ziv uô kôngz thiêz siv nênhx hnuz 23-01-2024

Pêx xênhv Lai Châu phax tar jông ntux no trâu chor tsiêx cxu

               Têx hnuz no, ntơưv chor xar tox siêz huyện Sìn Hồ, jêx tưv tsik so grêk kik muôx 10 tưv. Chiê tuôr jông đas jos thiêz uô sor trâu chor tsiêx cxu, pox nhuôs sơưr đơưk tưz chox chor nhux, tưv txix pêv têx têz lok cơư hâur guôx, thêir vor jông têx tsêr guôx thiêz bax cxix cxuô têx zav nox. Niêv tix Pax Xênhv Zax, nhoz jok Sà Dề Phìn, xar Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ puz pâuz:

             “Cux pâuz tiêk zuôr muôx jiês ntux no chênhr viv li tưz chox chor nhux tưv lok cơư hâur guôx muôx 2 hnuz no lơưv. Pov muôx ntux no đros lok nas viv li tsuv zuôr nzir tax lok thêir vor tsêr guôx cov ntov. Oz niêv txir cux muk txiêr jâuz tâux chox lok trâu chor nhux tưv nox”.

              Lai Châu nhiv no muôx tas nro chor tsiêx cxu 350 cxênhz ntâu tuk, hâur co chor nhux tưv zuôr xar 120 cxênhz tuk. Hâur têx hnuz jê lok no tiv muôx ntux no chênhr, đros lok nas yâur, jêx tưv ntơưv têx xar tox siêz nhoz cxuô thax tsav qơư li Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường grêk kik, txix 10 txos 12 tưv, jêx tưv thâuv hmo ntux grêk txix 8-10 tưv.

              Đros qiv hơưv txơưr txar phiv liv, Nganhx Kôngz nuv tỉnh Lai Châu tưz tso canr bôv lok sik côngv đros cxuô thax tsav qơư tsưr tsix yax kriê, hêik pox nhuôs kriz uô têx tsưr ziv phax, tar ntux no. Hâur co, chênhr quyền ntơưv qơư tưz cơưv jêx jok yax kriê, hêik pêx xênhv uô jông côngz xưv phax, tar ntux no trâu chor tsiêx cxu. Zơưv Nguyễn Khắc Tiệp, Trưởng phòng Kôngz nuv thiêz Huôv tsar jêx jok tox siêz huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu puz pâuz:

                “Huyện tưz yênhx lix chor tôv chiê muk ciês trâu têx xar, thị trấn chiê hêik, qênhz yuôx thiêz kriê pox nhuôs sơưr đơưk sir jos kriz uô têx tsưr ziv chiê phax, tar ntux no. Tsênhv tsênhz zos thiêr vor cov ntov jông têx tsêr guôx. Tiv zix zos têx xar tox siêz, nhux tưv zôngx ziv trâus tuôs no mak txar lok trâu têx qơư kik muôx jêx tưv siêz đuô. Sir jos bax cov txâuk têx zav nox trâu chor tsiêx cxu hâur têx hnuz ntux no chênhr, no njiv”.

               Lơưr njuôk xav, hâur têx hnuz zuôr txos, jêx tưv ntơưv Lai Châu zuôr tror grêk kik thiêz no njiv hênhr. Viv li, pêx xênhv tsuv uô jông têx tsưr ziv tsoz phưz tsik chiê ntux no njiv uô ruôr hiêv txos sđ têx tsiêx cxu./.

Khắc Kiên-Lik Thox cxêik nhênhv

         

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC