Nênhs gruôs uô hâux lưv jông hnuz xiêz 07-9-2023
Thứ năm, 14:46, 07/09/2023 VOVTB VOVTB
Nênhs gruôs uô hâux lưv jông hnuz xiêz 07-9-2023

Cxênhx hluôk Lào Cai nhiêv têz nhiêv qơư txix têx hâux lưv uô tsênhv tsênhz

              Nền nhạc…

          “Suôz gâux hêik txos trôngz Fansipan” zos nhạc sĩ Xuân Quỳnh, tsar khoa văn học nghệ thuật, Tsêr cơưv cao đẳng Lào Cai li iz hâur têx jax gâux jông. Jax gâux tsi taz zos têx sir jos cơưv shâuv, iz siêz viv hâux lưv uô, mak tsênhv heik tơưv tix lâuk li siêz nhiêv têz nhiêv qơư.  “Xưk li cxuô lênhx nênhs puôr lênhx pov txưv haox thâuv mnôngs jax gâux Tiến quân ca zos Việt Nam li Quốc ca, tiv zix zos thâuv chào cờ sâuv đris trôngz Fansipan lok tas cik hnuz thứ 2 yênhx ciêz. Txix co tưz uô cur xar tơưv thiêz sâu jax gâux no”.

          Tsi taz hâur vênhv thix văn học nghệ thuật, hâur uô lox tôngv xênhz yar, têx lênhx hluôk nênhs nhoz Lào Cai thâuv tưs cux muôz siêz chinhz yênhx xar tơưv jông hâur 30 shông đhâu txix thâuv tror yênhx lix đuô tỉnh.

          Li kĩ sư tênhv tênhz Nguyễn Văn Biên-iz lênhx nênhs hâur CLB xar tơưv hluôk nhoz Công ty Apatit Việt Nam. 10 shông uô hâux lưv tix lâuk thâuv tưs cux tsi so xar tơưv, gra lok liv zix 2 tỷ đeiv ntâu trâu doanh nghiệp, cxênhx txuôk tài nguyên têz qơưk. Tix lâuk li têx sir jos co cux iz phênhv zos uô lơưr Hloz Hôx thiêz: “Pêz cơưv shâuv lơưr Hloz Hôx txix ciês têx hâux lưv mê, tsênhv tsênhz tiv zix li xar tơưv, hlôngr yiêz kỹ thuật thiêz cxênhx txuôk reik đros tsiv uô, txix co chox lok chêx cuk, tâu công ty côngz jênhv thiêz zôngv thâuv tsiv uô”.

          Bàn Thị Kim Ngân- iz hâur 3 lênhx shux xênhz “5 jông” nhoz Lào Cai shông cơưv nhiv kruôr đhâu xar tiêk, lênhx tưs cux puôr lênhx heik tơưv tâu zuk li siêz nhiêv têz nhiêv qơư, co zos têx siêz jông, thâuv tưz tâu ntâu lênhx nênhs sik đros uô mak zuôr chox lok têx đas jos jông: “Cur thâuv tưs cux iz siêz nhiêv txos zuk têz zuk qơư, txưv haox zuk zos nênhs Việt Nam. Taz sik cur tsênhv zos shux xênhz viv li tsuv sir jos cơưv ntơưr, cur thâuv tưs cux lok six sir jos. Đrâuv co, cur tsênhv zos iz lênhx Bí thư liên chi đoàn, hâur khoa muôx 500 ntâu lênhx shux xênhz, cur thâuv tưs cux xar paz têx fôngx zưs cov muôx tâu yênhx tix cơưv ntơưr jông”.

          Lưx lươngv hluôk nênhs Lào Cai nhiv no tsav 1/5 jênh số tas nro tỉnh. No zos têx lênhx nênhs tov kaz no zuôr paz Lào cai uô tiêr têx tsưr ziv lox. Lào Cai cux xav tênhv tsi taz muôz siêz yênhx tưv, đas jos mak tsênhv chêx chôngk huôv tsar hluôk nênhs, thôngz đhâu ntâu tsaz yênhx, huôx tôngv, li sik thav đros hluôk nênhs’ CLB hluôk nênhs huôv tsar cêr uô nox; hluôk nênhs hlôngr yiêz số; hluôk nênhs sik côngv…Đrâuv co, vênhv thix heik kriê hluôk nênhs tiv zix hlôngr yiêz siêz xar cux lok six tâu tsov cưv chiê chuôz cxaz cêr nhiêv têz nhiêv qơư. Zơưv Dương Đức Huy, Tsar Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai puz pâuz: “Tỉnh Lào Cai niêx shông tsưr tsix têx chuyên đề paz trâu côngz xưv heik kriê hluôk nênhs muk lơưr thiêz uô têx luôk hâux lưv jông. Đros tỉnh Lào Cai, têx chuyên đề khênhr tâu xeir zos têx chuyên đề paz huôv tsar pênhr xưv cux xưk li hâur huôv tsar cêr uô nox, chiê heik kriê hluôk nênhs uô têx huôx tôngv jông đuô”./.

                                           (An Kiên-Txâur Vax cxeik nhênhv)

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC