Nênhs jông hâux lưv jông hnuz 8-8-2023
Thứ ba, 15:15, 08/08/2023 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Tix lâus Car Xênhv hơưx-Iz lênhx hluôk nênhs uô nox uô hâuk coz

Trơưk li Bí thư Đoanx xã Har Tsor, huyện Bắc Yên heik kriê, txix tsênhv qơư xã pêz muk xar muôx 30 cêik cêr đaz tuôs thiêx txos trâu lênhx hluôk tuz Hmôngz-Car Xênhv Hơưx nhoz jok Suối Lềnh, xã Har Tsor lơưr jok. Tuôx txos no, li pov tâu tix lâus Car thiêz chuôz zis têx sir jos huôv tsar uô nox, hla đhâu cêr txov. Tsi xar cov trâul yeiz pluôs, tix lâus tưz zok nriêr cxuô faz tsưr ziv chiê huôv tsar kinh tế chuôz zis. Đros pêz thav, tix lâus Car heik: Đhâu cơưv tas ntơưr cxênhx 3, thâuv phênhv ntâu chor hluôk nênhs hâur xã puôr lênhx muk uô nox đêz vax tsêr mak tix lâus Car ho xeir nhoz hâur thax tsav qơư chiê huôv tsar uô nox uô hnar. Shông 2018, đhâu seiz pov luôs hâux lưv tu zus yis gra lok phênhv sâu tâu truôx tuk, tix lâus Car quyết tinhv huôv tsar zus zav tsiêx co. Txix 10 tus yis xuz thơưx, txos nhiv no tix lâus paz yis tưz vav muôx 100 ntâu tus. Shông 2022, tix lâus muôs muôx 50 ntâu tus yis grêix, lơưr chor tuz luôv tuôx zuôr ciês ntơưv qơư, gri txix 100 cxênhz txos 120 cxênhz đeiv iz cir. Iz chas tu zus yis, tix lâus Car tsênhv zus nzir 8 tus tưv sha mê nhuôv thiêz”.

Txix têx tsưr ziv cơưv tâu hâur tsênhv tsênhz thiêz xar huôv tsar uô bluô nux, tix lâus tưz muôz iz cxiê zav zuz nôngz tsoz chos, tsiêx tu zus muôx grik kinh tế lok tsêz chos thiêz tu zus. Krêz uô iz ha ntâu liêx đêx, chos nzir poz cưk, kok ntông chiê muôs, iz shông tix lâus Car Xênhv Hơưx muôx phênhv sâu tâu 100 tsov đeiv ntâu.

Txix têx tsưr ziv pâuz tâu hâur huôv tsar uô nox uô hâuk, tix lâus Car thâuv tưs tưz jông siêz hlo sik pheiz kênh, paz chor hluôk nênhs xar huôv tsar uô bluô nux sâuv chênhr zuk li qơư nhoz. Tix lâus Thạnh Xênhv Lâux heik pâuz: “Đhâu tâu muk shuôs tix lâus Car Xênhv Hơưx trâur nuv tu zus yis, cur tưz pâuz tâu lok six ntâu zav thiêz cur tưz muk zuôr yis lok zus chiê huôv tsar kinh tế chuôz zis”.

Đros thiêz tsưr ziv car xar car uô, sir jos huôv tsar uô bluô nux sâuv chênhr zuk li qơư nhoz, tix lâus Car Xênhv Hơưx zos tsov iêr chi cax trâu chor hluôk nênhs cơưv shâuv thiêz uô trơưk.

Tix lâus Hlâu Xênhv Shôngx, Bí thư đoanx xã Har Tsor heik: “Seiz thiêz ntâuk grê lok trâur nuv tu zus yis cux zos tsưr ziv nhiv no tix lâus Car Xênhv Hơưx tsênhv huôv tsar uô ntơư, tsuv piêr kriê, nthuôr đar chiê huôv tsar uô tâu jông đuô cov muôx yis muôs trâu ciêz đrôngs thiêz têx qơư huôv tsar tu zus ntâu yis”.

Đros trâu tsưr ziv jông, uô tâu trơưk têk, tix lâus Car Xênhv Hơưx tsênhv jux juk kriê tsưr ziv, hu zâuv ntâu tus chôngz lênhx hluôk nênhs đros cơưv shâuv, uô trơưk. Thiêz txix hluôk nênhs li têx sir jos, xar huôv tsar uô bluô nux, hâur ntu zuôr txos, tix lâus zuôr tror paz chor hluôk nênhs Hmôngz nhoz tox siêz Har Tsor, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La tsênhv yuôr ntâu tsov nhêv hlôngr yiêz tsưr ziv, siêz xar huôv tsar uô nox, jux juk uô bluô nux, sik đros cxiv tsa têz qơưk ziv hnuz ziv hlôngr yiêz.

Phênhv “Nôngx mênhx zuôr tsuv pâuz” hnuz no tsuôk muôx li no xưz. Phênhv no zos Đeix nta suôz Việt Nam nhoz iz suôv faz Tây Bắc hux jos đros Tsênhv qơư cxiz kôngz têz qơưk uô./.

Tsu Vưx BT–Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC