Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 10-8-2023
Thứ năm, 11:00, 10/08/2023 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Chôngz lênhx hluôk nênhs tox siêz Lai Châu muôx tsưr ziv huôv tsar uô nox

Xênhz thiêz hloz lox hâur thax tsav tsôngv box heir nênhs Poz Ziz, nhoz huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, txix ciês thâuv tsênhv zâu, Phan Thanh Quang nhoz jok sôr 5, thị trấn Tân Uyên tưz nhiêv chos têx tsoz chos, nôngz kôngz yiêz. Đhâu thâuv cơưv tas ngênhx kôngz nuv tror lok ntơưv qơư, Quang tưz qir têk huôv tsar uô kôngz nuv hur đros thiêz têx zav tsoz chos ntông nox txir li: Txir tuôz thox, txir lưk pax, thanh long..... Txos nhiv no txơưv nhiv kruôr muôx 30 ntâu shông, taz sik tix lâus Quang tưz uô tâu 3 xiv huv hur jông tâu côngk nhav zos xiv huv OCOP cấp tỉnh. Tix lâus Phan Thanh Quang heik, txix têx uô tâu yênhx côngz xuz thơưx lok chos têx tsoz chos li heik sâuv, tix lâus tror huôv tsar nzir luôs hâux lưv tu zus tsiêx cxu. Đros thiêz têx pênhr cxênhx txuôs tâu iz kro mê njik, hli 4/2022 tix lâus kêr txeik nzir cuiv nhiêx paz pêx xênhv huôv tsar uô nox iz tyv đeiv chiê cxiv uô qơư tu zus nhux sha mê nhuôv. Txos nhiv no, tix lâus chor nhux tưz vav muôx 150 ntâu tus thiêz tix lâus cêr huôv tsar uô nox co tưz gra lok phênhv sâu tâu 300 tsov đeiv ntâu iz shông đhâu yưx tas têx nhiêx txiêx ntiêr nênhs đros hlêis jâuz puz, tu thiêz sâu đê têx txir ntông: “Xuz thơưx cux phiv liv lok pênhr, tiv 2 zos tsưr ziv, cur muk cơưv lok sâuv kôngz nuv taz sik tsi yuô cơưv jông lok sâuv têx txux chi uô kôngz. Hmôngr jông tâu hâu nov ntơưv qơư paz max, phongx kôngz nuv thiêz đoanx hluôk nênhs tưz paz kriê pêz lok têx tsưr ziv tu zus”.

Đros trâu tsưr ziv xar huôv tsar uô bluô nux xưk tix lâus Quang, 7 lênhx hluôk nênhs Poz Ziz ntơưv xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) tưz sir jos huôv tsar uô nox txix têx muôx jông ntơưv qơư li: Pak đêx tênhv. Đhâu thâuv yênhx lix HTX hluôk nênhs Mường Mô, txix têx nênhs cxênhz jê cêr cxơưz paz, chor hluôk nênhs tưz kêr txeik pênhr cxiv uô 15 qơư tu zus njêl, thiêz 2 luz tsêr sâuv blêiv đêx phưx vưv tsôngv kruô ndis shuôs têz qơưk uô si li zoz qơưx tuôx ndis seiz thax tsav thiêz nox hâuk. Têx uô tâu yênhx côngz txix tsưr ziv uô nox yiêz no hâur xã Mường Mô tưz muôz cêr njênhs njôngr thiêz krêz hâu cêr trâu ntâu lênhx hluôk nênhs hâur thax tsav huyện huôv tsar uô nox uô hnar. Tix lâus Lò Văn Duy, nhoz hâur HTX hluôk nênhs Mường Mô heik pâuz: “Pêz trâur nuv huôv tsar uô nox co, thâuv ntêx phiv liv lok qơư sâu zuôr. Taz sik nhiv no pêz tưz muôx nzir têx dịch vụ thiêz muôz chênhr zuk têx xiv huv shuôz njêl ntơư chiê uô phưx vưv kruô tuôx nox hâuk sâuv đêx, viv li cux nhoz khênhr đuô”.

Lai Châu nhiv no muôx zuôr xar 129 cxênhz lênhx hluôk nênhs, tsav 23% jênh sôr hâur tas nro tỉnh, hâur co hluôk nênhs heir nênhs tsơưs tsav xar muôx 86%. Đros trâu cấp uỷ, hâu nov ntơưv qơư txix tỉnh txos ntơưv qơư cêr moz siêz, paz max, muôz jông six hơưv, hluôk nênhs Lai Châu tsênhv jux juk huôv tsar uô nox tâu trơưk têk, tsưr ziv siêz xar sâuv chênhr zuk li qơư nhoz. Iz chas pênhr jos cxơưz paz huôv tsar uô nox uô hnar thôngz đhâu tsưr tsix kriê tsưr ziv uô nuv, chor hluôk nênhs tsênhv tâu piêr kriê tsưr ziv, zok nriêr qơư sâu zuôr xiv huv thiêz.

Ntơưv huyện Than Uyên-thax tsav qơư muôx phôngz yaox hluôk nênhs huôv tsar uô nox uô hâuk tâu jông đuô hur si hâur tỉnh, txix shông 2017 txos nhiv no, Huyện đoanx tưz paz yênhx lix 11 HTX hluôk nênhs, đros thiêz 110 lênhx nênhs cxaz chuôz, uô tâu 11 xiv huv zos hluôk nênhs uô tsưr tax xiv huv hur jông OCOP thiêz ntâu huv jông chiê uô yênhx xiv huv OCOP cấp têz qơưk. Tix lâus Đỗ Văn Tấun, Bí thư Huyện đoanx Than Uyên, tỉnh Lai Châu heik: “Ciês cur cux lok six xar huôv tsar uô bluô nux thiêz vav chiê siêz, hluôk nênhs huyện Than Uyên heik taz, hluôk nênhs tỉnh Lai Châu heik cxuô muôx têx zuôr sir jos huôv tsar uô nox tâu trơưk tsưr ziv, siêz xar. Cxuô lênhx hluôk nênhs zuôr đros Đảng bộ, hâu nov ntơưv qơư, tsôngv pêx xênhv cxuô heir nênhs cxiv tsa tsaz yênhx huôv tsar kinh tế”.

Nhoz kror tưs muôx tsưr ziv jông, car xar car uô, nhoz co muôx hâu cêr muk-cêr chiê siêz, njênhs njôngr ntơư tsênhv tâu hluôk nênhs hâur tỉnh ntus đriv Lai Châu sir jos fuô uô chiê siz zâuv, siz tưr huôv tsar uô nox. Têx luôs hâux lưv uô nox uô hâuk tâu yênhx côngz zos hluôk nênhs nhoz no uô tsưr tưz thiêz tsênhv jux juk khav tinhv cxênhx hluôk nhiv no li tsưr ziv, côngz đas jos paz trâu thax tsav, têz qơưk huôv tsar./.

Khắc Kiên-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC