Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 27-7-2023
Thứ sáu, 10:52, 28/07/2023 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Niêv tix Chảo Thị Cói oz niêv txir li têx hâux lưv siêz jông paz trâu chor nênhs muôx luz nênhx txov nhêv

 “Txix tsưr ziv uô zos zuk muôz chor đuô lok chor nênhs muôx luz nênhx txov nhêv tso trâu sâuv chor mạng xar hôiv cur vav tiêk zuôr tâu sơưr đơưk sik côngv têk đros paz chiê lơưr tsik yuô txov nhêv”.

Co zos niêv tix Chảo Thị Cói, mênhx cxưx Cho, nhoz jok Ban trung, xar Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai-tsưr kênh Youtube nto bê Coi lalin li hêik pâuz. Đhâu chor clíp tâu niêv cơư thiêz tso trâu sâuv mạng xar hôiv tưz tâu chôngz lênhx nênhs pâuz txos thiêz sir jos paz. Đhâu co chôngz lênhx nênhs muôx luz nênhx txov nhêv nhoz chor jêx jok tox siêz ntơưv huyện Bát Xát tưz tâu chor nenhs siêz jông paz trâu lơưr.

Thánh Xênhv Thox, jok Nậm Rang 2, xar Nậm Chạc luz tsêr cxiv uô tas muôx 100 triệu đêiv đêiv ntâu zos iz hâur chor nênhs tâu paz li hêik co. Ciês đhâu jiês thav txos Thánh oz cưr tix muôx luz nênhx txov nhêv uô nênhx nhoz hâur luz tsêr đaz tuôs tâu tso trâu sâuv mạng xar hôiv, chor nênhs siêz jông txix cxuô qơư tưz sik côngv chiê paz trâu Thánh oz cưr tix muôx tâu iz luz tsêr nhoz khor truôx jông. Thánh Xênhv Thox hêik:

“Niêv tix Cói muôz puz luz txax no, muôz nhiêx zuôr cxur, cxiv tsa uô luz tsêr no. Txix thâuv tâu niêv tix Cói thiêz sơưr đơưk paz mak uz oz cưr tix tưz tsik txov nhêv li thâuv ntêx lơưv”.

21 luz tsêr tâu cxiv uô yiêz, 2 txox cêr muk lok tâu kriz uô, yênhx cxênhz kror hax huv muôx tsiv gri tưz tâu muôz txos trâu chor nênhs muôx luz nênhx txov nhêv ntơưv têx jêx jok nhoz tox siêz huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Co zos têx kror mak niêv tix Cói oz niêv txir  uô tâu hâur 3 shông đhâu. Hâur kriz uô têx hâux lưv siêz jông co, oz niêv txir hluôk no njiz lok six ntâu kror phiv liv. Tix lâus Đoàn  Văn Thàn, niêv tix Cói tuk txir puz pâuz:

“Muôx têx thâuv oz niêv txir njiz cêr txov, iz tas hmo tsik muôx qơư pư, tsuv muk nriêr qơư, kror tưs jông pư chêik pư xưz; txos kror tưs mak hnox ntơưv co. Hêik pox niêv tiêk tsuv sir jos chiê paz trau pox nhuôs nhoz tox siêz cov muôx tâu luz nênhx tsâu sor, muôx tâu vax tsêr jông nhoz chiê lơưr huôv tsar tâu kinh têr”.

Cê uô cê cơưv, chor clíp tâu oz niêv txir uô ziv hnuz ziv zaz zâuv tâu chôngz lênhx nênhs sâuv mạng sêiz txos. Têx sik côngv paz txix chor nênhs siêz jông hâur thiêz saz đrâuv têz qơưk tau Cói oz niêv txir xa txos ciês trâu pêx xênhv thiêz hêik pâuz tsênhz mênhx sâuv mạng:

“Chor nênhs siêz jông paz mak phênhv ntâu zos nhoz hâur têz qơưk thiêz saz đrâuv têz qơưk. Chor nhiêx paz tâu bâuv li chak mak cur zuôr hêik pâuz tsênhz mênhx txix ciês phênhv paz tsơưs tiv zix”.

Hêik lok cêr shir phaz, têx sir jos chiê tror uô kror hâux lưv siêz jông, siz hluz no, lênhx nxêik mênhx cxưx Cho no hêik pâuz:

“Đros thax tsav tox siêz li pêz no mak txov nhêv lok ntâu kror, viv li thâuv tâu sơưr đơưk paz mak luz nênhx xưk li hla trâu iz ntu yiêz jông đuô thiêz cur xux lok six shir phaz thâuvpaz tâu trâu tsôngv box nhoz tox siêz hlôngr yiêz đuô luz nênhx, zos kror paz trâu cur tror sir jos uô kror hâux lưv no đuô”./.

TTTB-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC